LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка конструкції та технології виготовлення спеціального взуття литтєвого методу кріплення із застосуванням нових матеріалів


КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ
ОБРІЗАН ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ
УДК 685.34.02

РОЗРОБКА КОНСТРУКЦІЇ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ВИГОТОВЛЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ВЗУТТЯ ЛИТТЄВОГО МЕТОДУ КРІПЛЕННЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ НОВИХ МАТЕРІАЛІВ

Спеціальність 05.19.06 - технологія взуттєвих та шкіряних виробів


АВТОРЕФЕРАТ


дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук


Київ-2007

Дисертацією є рукопис.


Робота виконана в Київському національному університеті технологій та дизайну Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник: кандидат технічних наук, професор

Олійникова Валентина Василівна,

професор кафедри конструювання та технології виробів із шкіри Київського національного

університету технологій та дизайну

Офіційні опоненти:

доктор технічних наук, професор,

заслужений працівник народної освіти України

Нестеров Владислав Петрович,

президент Української Технологічної Академії


кандидат технічних наук, доцент,

заслужений діяч науки і техніки України,

академік Української Технологічної Академії

Половников Ігор Іванович,

директор ВАТ "УкрНДІШП"
Захист відбудеться "25" жовтня 2007 р. о 10:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.102.03 в Київському національному університеті технологій та дизайну (КНУТД) за адресою:

01011, Київ-11, вул. Немировича-Данченка, 2.З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Київського національного університету технологій та дизайну за адресою:

01011, Київ-11, вул. Немировича-Данченка, 2.


Автореферат розісланий "24" вересня 2007 р.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

к.т.н., доцент Т.О. Полька


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Підвищення споживачами вимог до якості спеціального взуття ставить перед спеціалістами проблеми пошуку та впровадження у взуттєве виробництво нових матеріалів, ресурсозберігаючих технологій, методів підвищення експлуатаційних та естетичних показників.

Домінуючим, у вітчизняній взуттєвій промисловості при виробництві спеціального взуття, є цвяховий та клеєцвяховий метод кріплення підошви. Це обумовлено тим, що для виробництва такого взуття використовується просте обладнання, яке забезпечує високу продуктивність праці, можливість застосування дешевих синтетичних матеріалів. Однак, таке взуття має багато недоліків: велику масу, жорсткість, низькі експлуатаційні та естетичні властивості, і, як правило, не витримує термінів носіння.

В зв'язку з цим постає питання про розробку конструкції та технології, які б збільшували термін носіння, а взуття - було легким та комфортним.

В літературі, переважно закордонній, зустрічається дуже багато інформації про спеціальне взуття різних методів кріплення та виготовленого з використанням різних матеріалів, як натуральних так і синтетичних. Однак немає такого взуття, яке б було універсальним і враховувало специфіку умов виробництва вітчизняної промисловості.

Актуальність даної теми полягає в розробці теоретичних та практичних основ нової конструкції та технології виготовлення спеціального взуття з використанням сучасних матеріалів.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота пов'язана з реалізацією комплексної програми науково-технічного розвитку галузей легкої промисловості: "Удосконалення методів проектування і технологій виготовлення одягу та взуття з метою зниження їх трудоємності та матеріалоємності, підвищення якості" та відповідає науковому напрямку досліджень Київського національного університету технологій та дизайну: "Теоретичні основи технологічних процесів виготовлення взуття із застосуванням нових матеріалів вітчизняного виробництва" (держбюджетна тематика ДБ-022).

Мета та задачі дослідження. Метою роботи є розробка нової конструкції та технології виготовлення спеціального взуття, яке б захищало стопу людини від декількох небезпечних факторів, таких як вплив вологи, нафти, нафтопродуктів, кислот, а також від механічних навантажень та дії підвищеної температури.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні задачі:

1. Провести обґрунтований вибір матеріалів для верху та низу, проміжних деталей, методу кріплення підошви.

2.Дослідитиадгезійний зв'язок матеріалів верху та низу взуття.

3. Розробити нову конструкцію спеціального взуття та визначити нормативи ряду технологічних операцій.

4. Виготовити дослідну партію взуття та перевірити його захисні властивості.

5. Розробити технічну документацію для масового випуску взуття.

Об'єктом дослідження є процес підвищення технологічності, надійності та комфортності спеціального взуття.

Предметом дослідження є розробка конструкції та технологічного процесу виготовлення спеціального взуття з використанням нових матеріалів.

Методи та засоби дослідження. Методологічною основою даного дослідження є інформаційні матеріали в галузі медицини, хімії та взуттєвої промисловості. У роботі використовувались методи системного аналізу, рекомендовані щодо дослідження якісних характеристик матеріалу для спеціального взуття. Експерементальні дослідження проводились із застосуванням методів експертних оцінок, математичного планування і аналізу експерименту.

Наукова новизна одержаних результатів:

- створена регресійна модель, яка дозволяє визначити оптимальні технологічні параметри виробництва спеціального взуття литтєвим методом і прогнозувати міцність адгезійного зв'язку між поліуретаном та натуральною шкірою;

- встановлена залежність фізико-механічних властивостей поліуретанового матеріалу для низу взуття від його складу;

- досліджені теплозахисні властивості пакету деталей низуспеціального взуття виготовленого з використанням нових матеріалів;

- визначена закономірність впливу нафти, нафтопродуктів та кислот концентрацією до 20% на поліуретанові матеріали для виробництва одно- та двошарових підошов, шкіряні матеріали різного методу дублення;

Новизна отриманих результатів підтверджується патентом на промисловий зразок.

Практичне значення отриманих результатів.

На підставітеоретичнихузагальнень, результатів математичного моделювання і експериментальних досліджень визначені матеріали верху та низу для виготовлення спеціального взуття, яке захищає від комплексної дії небезпечних виробничих факторів.

  • Вперше розроблена конструкція вітчизняного взуття для комплексного захисту від дії нафти, нафтопродуктів, кислот концентрацією до 20%, механічних навантажень та дії температури до +150С.

  • Проведена дослідна носка взуття на підприємствах ЗАТ "Єврокар", ЗАТ "Дніпропетровський маслоекстраційний завод", ТОВ "Сандора" та при проведенні рятувальних робіт в підрозділах МНС України.

  • Результати роботи впроваджені у виробництво на підприємствах ТОВ "Зенкіс", ПП "Еліта - Стиль".

  • Результати дисертації використовуються в учбовому процесі кафедри конструювання та технології виробів зі шкіри Київського національного університету технологій та дизайну.

Особистий внесок здобувача. Полягає у виборі теми, постановці і