LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка конструкції та технологічного процесу виготовлення спеціального взуття з радіозахисними властивостями

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУЧЕРВОНЮК ЛЮДМИЛА ПАВЛІВНАУДК 685.31.02РОЗРОБКА КОНСТРУКЦІЇ ТА ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ВИГОТОВЛЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ВЗУТТЯ З РАДІОЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ

Спеціальність 05.19.06 – технологія взуттєвих та шіряних виробів


Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наукКиїв – 2003

Дисертацією є рукопис.


Робота виконана у Київському національному університеті технологій та дизайну, Міністерства освіти і науки України.


Науковий керівник – -професор, кандидат технічних наук

Олійникова Валентина Василівна.

Київський національний університет технологій та дизайну,

кафедра конструювання та технології виробів із шкіри.


Офіційні опоненти: -доктор технічних наук, професор

Нестеров Владислав Петрович,

Українська технологічна академія, президент.


-кандидат фізико-математичних наук,

старший науковий співробітник

Прокопенко Віктор Степанович,

Інститут ядерних досліджень НАН України.


Провідна установа: -Технологічний університет "Поділля", м. Хмельницьк

Міністерства освіти і науки України


Захист відбудеться " 10 " квітня 2003 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої

ради Д 26.102.03 у Київському національному університеті технологій та дизайну за адресою: 01601, м. Київ – 11, вул. Немировича–Данченка, 2, корпус 1 (зала засідань).


Із дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київського національного університету технологій та дизайну за адресою: 01601, м. Київ – 11, вул. Немировича – Данченка, 2.Автореферат розіслано" 7 " березня 2003 року.Вчений секретар спеціалізованої

вченої ради кандидат технічних наук, Журавський В.А.

професор

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. Швидкий розвитокядерної енергетики і широке впровадження джерел іонізуючих променів у різних областях науки і техніки створили потенційну загрозу радіоактивної небезпеки для людини і забруднення довкілля. Питання захисту від іонізуючого випромінювання (або радіаційна безпека), не тільки поверхні тіла, а й внутрішніх органів, верхніх і нижніх кінцівок, перетворюється в одну з найважливіших проблем. Для працівників легкої промисловості актуально створити конструкції та технологічні процеси виготовлення одягу та взуття з захисними властивостями від іонізуючого випромінювання, що забезпечить здоров'я та працездатність людей, особливо тих, які працюють у забруднених зонах, шахтах, кар'єрах по видобутку граніту, торфорозробках, атомних станціях тощо.

Зв'язок роботи з науковими планами та програмами. Дисертаційна робота виконана у межах наукових досліджень, здійснюваних у Київському національному університеті технологій та дизайну (напрям – "Теоретичні основи технологічних процесів виготовлення взуття спеціального призначення з використанням матеріалів вітчизняного виробництва" згідно з темою 022.ДБ плану Міносвіти та науки України 1999 – 2004 рр.).

Мета та завдання дослідження.

  • Встановлення хімічного складу існуючих матеріалів для деталей верху та низу взуття й вивчення його впливу на захисні властивості взуття та взуттєвих матеріалів від іонізуючого випромінювання.

  • Розробка рекомендацій щодо зміни властивостей взуттєвих матеріалів, здатних затримати бета- та гамма-опромінення.

  • Розробка конструкції спеціального взуття, визначення технологічних нормативів ряду операцій під час його виготовлення.

  • Перевірка захисних і гігієнічних властивостей нового взуття.

  • Розробка технічної документації для масового випуску взуття.

Об'єктом дослідження є процес дослідження можливості зміни властивостей взуттєвих матеріалів та їх пакетів з метою створення взуття, яке захищає від іонізуючого випромінювання.

Предметом дослідження єрозробка конструкції та технологічного процесу виготовлення спеціального взуття з радіозахисними властивостями.

Методи та засоби дослідження.Методологічна основа цього дослідження - розробки вчених, медиків, енергетиків і технічних працівників галузей з вивчення впливу іонізуючого випромінювання на здоров'я людини, а також заходів захисту від нього.

Задачі поставлені в роботі, вирішені шляхом використання теретичних та експериментальних методів. Проводилися експериментальні дослідження з визначення ефективності радіаційного захисту матеріалів, хімчного складу шкір стійких до радіації, технологічних параметрів складання заготовки та взуття.

Результати експериментів оброблялись за допомогою методів математичної статистики, з використанням ПК та електроно-обчислювальної техніки. Достовірність експлуатаційних показників якості взуття підтверджена дослідним носінням його.

Найбільш суттєві наукові результати, їх новизна. Під час аналітичних та експериментальних досліджень автором отримані такі результати:

  • Вперше у взуттєвій промисловості розроблено та впроваджено методику визначення захисних властивостей матеріалів від дії бета– та гамма–променів різної енергії.

  • Встановлено закономірності залежності захисних властивостей матеріалів від густини та енергії іонізуючого випромінювання.

  • Встановлено вплив хімічного складу і структури взуттєвих матеріалів на їх захисні властивості від іонізуючого випромінювання.

  • Встановлено вплив міграції оксидів важких металів із деталей у внутрішнє середовище взуття та на його гігієнічні властивості.

Вірогідність отриманих результатів, їх необхідний рівень були забезпечені відповідним застосуванням сучасних методів дослідження проблеми та її вирішення: методологічною відповідністю моделювання (розробкою гіпотез) проблемної задачі, використанням репрезентивних статистичних вибірок та математичних методів обробки результатів і апробацією.

Практичне значення здобутих результатів. Результати досліджень, які виконувались, реалізовані у вигляді:

  • нової методики дослідження взуттєвих матеріалів, які