LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка конструкції та технологічного процесу виготовлення спеціального взуття з радіозахисними властивостями

затримують іонізуюче випромінювання;

 • розроблених нових конструкцій і технологічних нормативів скріплення деталей заготовки та формостворення спеціального взуття для працюючих на АЕС та в зоні відчуження;

 • визначених режимів і нормативів формування матеріалів юхти та шкіри для підкладки у двошаровому пакеті на випуклих поверхнях, якими є затяжні колодки;

 • розроблених технічних умов на виготовлення спеціального взуття для працюючих на АЕС та в зоні відчуження.

  Особистий внесок здобувача. У працях, виконаних у співавторстві, особистий внесок автора полягає в обговоренні постановки задач, їх аналітичному й практичному вирішенні, виконанні експериментальних досліджень, обробці результатів вимірювань, розробці конструкцій взуття та технологічного процесу його виготовлення, формулюванні висновків та впровадженні результатів.


  Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні та експериментальні положення, результати роботи доповідались на семінарах кафедри конструювання і технології виробів із шкіри, на наукових конференціях професорсько–викладацького складу Київського національного університету технологій та дизайну (1998 – 2002 рр., м. Київ). У повному обсязі результати дисертаційної роботи доповідалися і ухвалені на науковому міжкафедральному семінарі кафедри конструювання та технології виробів із шкіри 17 жовтня 2002 року.

  Результати роботи перевірені, частково впроваджені на атомних станціях, підприємствах гірничодобувної галузі.

  Запропоновані рекомендації щодо використання взуття розроблених конструкцій в умовах атомних станцій, підприємствах гірничодобувної галузі, населених пунктах жорсткого дозиметричного контролю, (Народичі, Поліське, Славутич, Зелений мис та інші, для працюючих вахтовим методом у тридцяти кілометровій зоні ЧАЕС).

  Теоретичні та практичні результати роботи використовуються в лекціяхта лабораторних роботах дисциплін "Основи конструювання спеціального взуття", "Основи технології виробів із шкіри", "Спецрозділи з ТВШ" при підготовці студентів за спеціальністю 7.0918.20.

  Публікації. Основні положення та результати дисертаційної роботи викладені у шести публікаціях, серед яких чотири статті у фахових виданнях, рекомендованих ВАК України, одна стаття у журналі, що видається у близькому зарубіжжі та заявка на деклараційний патент України.

  Структура і обсяг роботи. Дисертаційна робота складається з вступу, чотирьох розділів, загальних висновків, списку використаних джерел літератури та додатків. Зміст дисертації викладено на 164 сторінках друкованого тексту. Робота містить 34 ілюстрації, 52 таблиці, список використаних джерел зі 112 найменувань, 14 додатків на 72 сторінках. Повний обсяг дисертації становить 237 сторінок.


  ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ


  У вступі обґрунтовано актуальність теми, подано короткий аналіз стану проблеми, визначено мету та основні завдання досліджень, сформульовано наукову новизну й практичну цінність отриманих результатів та висновків.

  У першому розділі проведено огляд наукових робіт, літературних джерел та патентів щодо вивчення впливу іонізуючого випромінювання на живий організм.

  З іонізуючим випромінюванням населення в будь-якому регіоні земної кулі стикається щодня: космічне, від будівельних матеріалів та природних речовин, а також штучні джерела випромінювання. На сьогодні нагромаджено великий обсяг знань про біологічну дію іонізуючого випромінювання. Прояви хронічного опромінення великими дозами дуже різноманітні, як і особливості такого опромінення. Дуже чутливі до радіації діти – значні дози опромінення хрящової тканини можуть призвести до зупинки росту кісток. Як наслідок - аномалія розвитку скелета людини.

  Класифікацію та аналіз засобів індивідуального захисту внутрішньої та зовнішньої поверхонь тіла людини за конструктивними та експлуатаційними особливостями можна розділити на п'ять видів: спецодяг, спецвзуття, засоби захисту органів дихання, ізолюючі костюми, додаткові захисні пристосування. До захисних заходів відносять: фільтруючі та ізолюючі засоби захисту органів дихання, пневмокостюми, спецодяг повсякденного й тимчасового носіння, додаткове захисне знаряддя та основне (черевики, чоботи) й додаткове (напівчоботи, бахили) спецвзуття.

  Проте, досі немаєі робіт з досліджень властивостей матеріалів для взуття, що захищають від альфа-, бета- та гамма–випромінювання та цільової розробки нового хімічного складу таких матеріалів. Недостатньо наукових робіт з проектування, дослідження, й впровадження конструкцій, технології виробництва радіозахисного взуття з використанням натуральної шкіри та інших матеріалів на деталі верху взуття. Тому перед наукою й виробництвом постала проблема створення одягу та взуття з радіозахисними властивостями.

  У другому розділі розроблені теоретичні основи фізичної й хімічної гіпотез природи явища захисту натуральною шкірою від бета– та гамма–випромінювання. Суть фізичної гіпотези полягає у тому, що радіаційний захист тих речовин і сполук більш ефективний, у яких більші заряди атомів Z, із яких вони складаються. Наприклад, ефективність захисту речовини, яка складається з атомів свинцю (Z = 82) і вольфраму (Z = 74), значно більша, ніж речовини, із вмістом алюмінію (Z = 13) і кремнію (Z = 14).

  Сутність хімічної гіпотези природи явища захисту натуральною шкірою від опромінення у тому, що величина коефіцієнта послаблення ( μ ) залежить від співвідношення Z / A (атомного номера елемента до його масового числа). Для ефективного поглинання гамма-променів матеріал або сполука повинні отримувати атоми важких елементів, які характеризуються великими значеннями Z і A. При цьому коефіцієнт ослаблення гамма-випромінювання буде:


  = ℮хр (соnst Z 5 / Е n ), (1)


  де: Z – атомний номер елемента;

  E – енергія фотона;

  n – показник ступеня ( ~ 2.5).

  Для титану, який має номер 22 і атомну масу – 48, відношення Z / A буде дорівнювати величині 0,458.

  Проведені дослідження та отримані результати показали, що для захисту від гамма-випромінювання малої енергії перевагу має шкіра, що видублена з використанням основних солей хрому та титану (хромтитановий метод дублення). Такий ефект зумовлений тим, що основні солі хрому не взаємодіють із пептидними групами колагену, а солі титану - фіксують їх. Фіксація пептидних груп у вигляді площини, характерної для колагену сполуками титану, зумовлює захисні властивості шкіри в результаті посилення сприятливості до гамма-випромінювання продуктів взаємодії солей титану та білка.

  Таким чином, результати дають можливість зробити


 •