LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка методики технологічного забезпечення виробництва взуття

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ДИЗАЙНУ
АСТІСТОВА ТЕТЯНА ІВАНІВНА


УДК 685.34.02РОЗРОБКА МЕТОДИКИ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИРОБНИЦТВА ВЗУТТЯ.
05.19.06 – технологія взуттєвих та шкіряних виробів

автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата наук


КИЇВ 2002


Дисертацією є рукопис.


Робота виконана на кафедрі технології та конструювання виробів із шкіри Київського національного університету технологій та дизайну МОН України.


Науковий керівник: кандидат технічних наук, доцент Шаповал Микола Іванович, Київський національний університет технології та дизайну, професор кафедри метрології, стандартизації та сертифікаціїОфіційні опоненти : доктор технічних наук, професор Нестеров Владіслав Петрович, Українська технологічна академія, президент,

м. Київ


кандидат технічних наук, доцент Якимова Галина Петрівна Хмельницький технологічний університет Поділля, кафедра технології та конструювання виробів із шкіри,

м. Хмельницький


Провідна установа: Львівська комерційна академія Міністерства освіти і науки України, м. Львів.Захист відбудеться "26" червня 2002р. в 12 годин на засіданні спеціалізованої ради Д 26.102.03 при Київському національному університеті технологій та дизайну за адресою: м. Київ-11, вул. Немировича-Данченка 2.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Київського національного університету технологій та дизайну.Автореферат розіслано 24.05.2002 року

Вчений секретар спеціалізованої

вченої ради Д 26.102.03, к.т.н., професор Журавський В.А.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. З переходом України до ринкової економіки загострилась проблема конкурентоспроможності виробів вітчизняного взуттєвого виробництва. Більшість взуттєвих виробів вітчизняного виробництва за своїми якісними показниками не відповідають сучасним вимогам споживачів. Багато підприємств стали нерентабельними, втрачено багато ринків збуту.

Для відтворення вітчизняного взуттєвого виробництва необхідно суттєво підвищити якість взуття з врахуванням вимог сучасного ринку.

Специфічною особливістю взуттєвого виробництва є підвищений динамізм зміни конструкцій виробів, моди й художнього оформлення. Ця особливість взуттєвого виробництва потребує постійного оновлення стандартів, гнучкості та швидкої перебудови виробництва, що неможливо здійснити без якісного технологічного забезпечення, до якого входе в т. числі і інформаційна підготовка всіх ступенів створення та виготовлення взуття.

Останні роки у вітчизняному взуттєвому виробництві знизився рівень розробок по технологічному забезпеченню виготовлення взуття, яке відповідає сучасним вимогам, а у зарубіжній науці розроблені концепції, в основному, носять або загальний характер без прикладних рішень, або рішення далекі від такого специфічного виробництва, як взуттєве.

Специфічна особливість самого взуттєвого виробу та взуттєвих матеріалів, багатоопераційна технологія їх виготовлення в умовах машино-ручного виробництва, суттєво ускладнюють вирішення проблеми підвищення якості та конкурентоспроможність виробів.

Удосконалення технології технологічного забезпечення виробництва взуття, як одного з важелів створення конкурентоспроможного за якістю виробу, є однією з найактуальніших задач підвищення взуттєвого виробництва. Проведені наукові дослідження і розробки безпосередньо відносяться до вирішення вказаних завдань.

Зв'язок теми дисертації з науковими програмами та планами. Дисертація виконана у рамках наукової теми Київського національного університету технології та дизайну "Обладнання, системи керування технологічними процесами і контролю якістю виробів" та з задачами, які ставить Державна науково-технічна програма розвитку науки і техніки на 1999-2003 рр. у розділі 6.16. "Розробка наукових основ побудови стратегій розвитку підприємств легкої промисловості, комплексних комп'ютерних систем проектування конструкцій та технологій, системного керування якістю продукції в умовах ринкової економіки".


Мета та задачі дослідження. Об'єктом дослідження є процеси технологічного забезпечення виготовлення взуття. Предметом дослідження є методика технологічного забезпечення виробництва взуття, що сприятиме підвищення його якості та конкурентоспроможності на стадії виготовлення.

Для реалізації поставленої мети в процесі досліджень в роботі вирішувалися такі задачі:

• дослідження процесу функціювання виробничої системи і формування показників якості взуття у процесі виготовлення;

• визначення значимості номенклатурних властивостей якості взуття;

• аналітичні дослідження процесу формування властивостей взуття та створення моделі їх взаємозв'язку з технологічними режимами;

• розробка методики технологічного забезпечення якості взуття на стадії виготовлення з експериментальною перевіркою на прикладах реального виробництва;

Методи дослідження. В роботі використані методи системного аналізу, математичного моделювання, теорії множин та графів. Експериментальні дослідження проводились з застосуванням методів експертних оцінок і математичної статистики, з використанням сучасного програмного забезпечення та електронно обчислювальної техніки.

Наукова новизна дисертаційної роботи визначається наступними отриманими автором теоретичними і експериментальними результатами:

- створені нової наукової концепції технологічного забезпечення взуттєвого виробництва на прикладах діючого виробництва з урахуванням специфічних особливостей взуття та технології його виготовлення;

- розроблені моделі систем формування властивостей якості взуття;

- проведені аналітичні дослідження технологічних процесів хімічних методів кріплення низу взуття;

- встановлені закономірності між властивостями, що характеризують якість взуття та технологічними процесами його виконання;

- вперше для групування технологічних операцій за подібністю їх впливу на властивості взуття використан метод