LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка методики технологічного забезпечення виробництва взуття

кластерного аналізу.

Практичне значення отриманих результатів

• Результати досліджень можуть бути використані при розробці систем управління якості взуття в вітчизняному виробництві.

• Проведене ранжирування властивостей якості взуття з урахуванням вимог ринку дозволяє рекомендувати удосконалити номенклатуру показників його якості в чинній нормативній документації.

• Розроблена концепція інформаційного супроводження технологічних процесів виготовлення взуття, яка може бути використана на підприємствах взуттєвої промисловості.

• Створена структурна модель формування номенклатури властивостей якості взуття, яка дозволяє оцінювати якість виконання технологічних процесів його виготовлення.

• Розроблені технологічні системи забезпечення властивостей якості виконання технологічних процесів на робочих місцях, виробничих потоках та підприємстві в цілому.

Особистий внесок здобувача полягає в теоретичному обґрунтуванні основних наукових положень розроблення концепції формування властивостей якості взуття та створенні методики технологічного забезпечення його виробництва на стадії виготовлення, в експериментальному підтвердженні аналітичних досліджень, практичній апробації і опублікуванні отриманих результатів у наукових виданнях.

Апробація результатів дисертації. Основні результати роботи доповідалися і одержали позитивну оцінку на розширеному міжкафедральному семінарі кафедр "Конструювання та технології виробів із шкіри" та "Метрології, стандартизації та сертифікації", на науково-технічних конференціях молодих вчених і викладачів та науково-викладацького складу КНУТД.

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 5 статей у наукових виданнях, рекомендованих ВАК України.

Структура і обсяг роботи. Дисертація складається із вступу, 4-ох розділів, загальних висновків, списку літературних джерел і додатків.

Робота викладена на 134 сторінках, містить 49 рисунків, 34 таблиці, перелік літературних джерел нараховує 137 найменування, 3 додатків.


Зміст роботи


У вступі обґрунтована актуальність роботи, сформульовано мету і задачі досліджень, визначено наукову новизну роботи та практичне значення отриманих результатів.

У першому розділі: "Аналітичний огляд сучасного стану робіт у технологічному забезпеченню підготовки виробництва та виготовлення якісного взуття" встановлено, що у світовій практиці при дослідженні процесів управління якістю продукції користуються концепцією Е.Деминга ("петлею якості") та його теорією циклічності контролю якості, яка отримала широке розповсюдження. У дослідженнях вітчизняних вчених взуттєвої галузі відома концепція В.Х. Лиокумовича ("висхідна спіраль якості взуття"). Обидві концепції по суті близькі одна до одної. Вони розкривають загальну закономірність процесу підвищення якості. Для прикладного використання їх необхідно розвивати та доповнювати з врахуванням специфічних особливостей того чи іншого виробництва. Аналіз науково-дослідних робіт з характеристики властивостей взуття й показників якості взуття показав велике нагромадження понять та оцінок, які потребують впорядкування з врахуванням специфічних особливостей взуттєвого виробництва, до яких в першу чергу відносяться: багатоасортиментність, складність конструкції взуття, різноманітність способів виконання багатоопераційних технологій, нестабільність фізико-механічних властивостей матеріалів, що застосовуються для його виготовлення.

До домінуючих специфічних властивостей процесу виготовлення взуття, серед інших відноситься значна кількість показників, які не визначені кількісними значеннями параметрів і тому впливати на технологічні процеси дуже складно.

Останні роки поняття "властивості взуття" та "показники якості взуття" багатьма фахівцями галузі ототожнюються в єдине поняття - "показники якості". Чіткої систематизації показників якості взуття не проводилось. Вплив рівня інформаційного забезпечення виробництва на підвищення якості виробів не досліджувалось взагалі. Оновлювання стандартів проводилось рідко і не відповідало вимогам міжнародних норм.

За результатами проведеного аналізу зроблено висновок про необхідність суттєвого поліпшення технологічного забезпечення взуттєвого виробництва, для чого необхідно провести дослідження щодо поповнення прогалин у: систематизації "властивостей якості" та визначення факторів, що впливають на їх формування на основі дослідження процесів функціонування виробничої системи на реальних прикладах діючих в умовах ринкової економіки виробництвах.

У другому розділі "Аналітичні дослідження процесу формування номенклатури властивостей якості взуття та функціонування виробничої системи його виготовлення" створено методом системного аналізу структурну модель (рис.1) формування якості взуття (С-ФЯВ), яка складається з двох складових: якості інформаційного забезпечення (С-ФЯІз) та якості виготовлення взуття(С-ФЯВВ).

Структурна модель системи С-ФЯВ сформована на ІV рівнях ієрархії:

на І рівні — дві основні складові формування якості взуття.

на ІІ рівні — якість номенклатурних документів та впливаючи на неї складові.

на III рівні — складові якості фундаментальних наукових досліджень.

на ІV рівні — складові системи якості виконання технологічних процесів.

Система С-ФЯВ охвачує багато структурних складових тому при її формалізації використана теорія множин та графів.

Дві складові системи (С-ФЯІз і С-ФЯВВ) це дві множини: М1 і М2, які у загальному виді можна описати співвідношеннями{М1} Й {|ЯІ1|,|ЯІ2|,...,|ЯІі|}


{М2} Й {|ЯВ1|,|ЯВ2|,...,|ЯВJ|} (1)

Тобто множина {М1} складається з якості формування різної інформації із ЯІз, ЯІ2,...,ЯІі, а множина {М2} складається з якості виконання робочих процесів : ЯВрп, ЯВ2,...,ЯВj

Рис.1. Структурна модель системи формування якості взуття.

Множина {М1}та{М2} об'єднані у множину М3 відображають всю систему С-ФЯВ. Множина {М3} складається з усіх вхідних у М1 та М2 підмножин, відповідно


{ЯНД} Й{|Вр|,|См|,|Схм|,|ЯАдс|,|ЯФНД|}


{ЯФНД}Й{|ЯПк|, | ЯПв|, | ЯРтп|} (2)


{ЯВрп}Й{| РКВтп|, | ДФmу|, | ЯВм|}


Підмножини, що входять у множину {Мз} можна подати у табличній