LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка методики технологічного забезпечення виробництва взуття

формі. Для спрощення означень (таблиця 1).


Таблиця 1.


Означення підмножин, що входять до {Мз}


Підмножини |Вр| |См| |Схм| |ЯДдс| |ЯФНД|

Означення A1 A2 A3 A4 A5

Підмножини |ЯПк| |ЯПв| |ЯРтп|

Означення D1 D2 D3

Підмножина |РКВтп| |ДФту| |ЯВм|

Означення C1 C2 C3


Деталізацію можна розвинути і далі, оскільки кожна підмножина, яка входить до таблиці, складається також з множин структурних складових.

У матричному визначені підмножини (2) мають вид:(3)(4)(5)


Матрична форма визначення множин М1, М2 та Мз і вхідних до них підмножин забезпечує послідовність розрахунку означених параметрів, тобто властивостей якості. Однак у виробництві взуття не всі властивості якості кількісно визначені. Тому повний розрахунок математичної моделі ускладнюється. Застосування кількісного визначення властивостей якості методом експертної оцінки невиправдано з-за великого ступеня ймовірності. Значення створеної математичної моделі, побудованого графа та структурної моделі у тому, що одержано багатостороннє описаний взаємозв'язок складових властивостей якості, що забезпечило процес групування елементів за схожістю, що їх формують. Основними елементами формуючими властивості якості на стадії виготовлення є кількість виконаних технологічних процесів.

Дослідження споживчих переваг на ринку взуття висвітило перелік основних

властивостей якості, які були ранжувані за значимістю методом експертної оцінки, який заснований на ранговій кореляції з розрахунком коефіцієнту конкордації. Була одержана середня апріорна діаграма розподілу суми рангів (рис.2.).

Встановлена значимість властивостей якості по сумі рангів має наступну послідовність: Х1- зовнішній вигляд; Х7- відповідність стилю та моді; X2- вартість; Х10 -матеріал верху; Х5 – впорність, комфортність, зручність; Х18 - приформовуваність до ступні; Хб- якісна обробка верху, низу, підкладки, гармонійність кольорів; Х16 - формостійкість взуття; Х19-повітряпроникність; Х3- гнучкість;; Х4 - маса; Х17- термін носіння (надійність); Х9-композиція; Х15 - міцність кріплення низу до верху; Х8 - стійкість каблучно-геленкової частин; Х13 зчеплення підошви з опорною поверхнею; Х20 - намоканність; Х11 - матеріал низу; Х14 - метод кріплення низу.


Х1 Х7 Х2 Х10 Х5 Х18 Х6 Х16 Х19 Х3 Х4 Х17 Х9 Х15 Х8 Х12 Х13 Х20 Х11 Х14

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600


Рис.2. Середня апріорна діаграма розподілу суми рангів властивостей якості взуття.


Оскільки на ці властивості якості на стадії виробництва впливає перш за все якість виконання технологічних процесів, то було проведено дослідження функціонування виробничої системи на прикладі реально діючого виробництва - колективного виробничо-торговельного взуттєвого підприємства (КВТВП) "Київ". За допомогою структурного аналізу виділено ядро системи S (рис.З), яке показує взаємозв'язок структурних складових "інформація — проектування - виготовлення -реалізація виробів".

Виробництво взуття - це велика складна та просторова система. У наведеному прикладі вона представлена з шести складових: С1 - інформаційна з вхідною інформацією зовні ; С2 - проектування та моделювання взуття; С3 - виготовлення взуття з системою вхідного контролю С4 , яка здійснює контроль якості матеріалів, що надходять на виробництво зовні, комплектувальних виробів взуття та інших необхідних виробів; С5 - основний контроль якості готового взуття з розгалудженою, вхідною до неї мережею цехового контролю; С6 - система реалізації продукції.

Взаємозв'язок структурних складових (елементів) системи полягає у передачі відповідної інформації від одного елементу до другого, яку в теорії складних систем прийнято називати сигналами, що передаються за допомогою каналів зв'язку. В автоматизованих системах сигналами є численні значення параметрів, які для передачі можна перетворювати у електричні сигнали.Оскільки взуттєве виробництво не відноситься до автоматизованих систем, містить машинно-ручні та ручні операції і не всі значення вхідної та вихідної інформації виражені чисельно, то частина сигналів, що представляє собою інформаційно-технічну документацію, можна передавати до робочих місць за допомогою комп'ютерної мережі.

Система має N=6 елементів: С1,..., Сб. Сукупність сигналів (X1 Х2 ...Xn), що входять до системи зовні та ті, що входять до елементів системи один від одного; та сигналів ( Уі, У2,... Уі ), що виходять з системи та вихідних від елементів системи один до другого представляють собою безліч сигналів:


(6)(7)Математичною моделлю формалізованого описування спряження будь-якого елементу - Si системи S є дві пари множин:

- спряження з іншими елементами системи:


та (8)


- спряження з зовнішнім середовищем :


та (9)


Зв'язок між вхідними та вихідними сигналами здійснюється за допомогою оператора спряження, який у формалізованому вигляді записується виразом вираженням (для деякого К-го елементу):


(10)


Сукупність множин (6,...,10)- це схема спряження системи S.

Оператора спряження R можна задавати у матричному вигляді.

Безліч вхідних сигналів та вихідних сигналів у загальному вигляді

визначається відношеннями :


(11)


(12)


Оскільки математичні моделі не вирішені в кількісному значенні в зв'язку з особливостями специфічної технології, множиною режимів, які не визначені в кількісних значеннях, то викладені теоретичні положення були підтверджені експериментальними дослідженнями.

У третьому розділі "Експериментальні дослідження номенклатури властивостей взуття та виробничої системи його виготовлення". Була сформована база даних для інформаційного супроводження технологічних процесів, проведені дослідження бази даних для впровадження технологічних систем забезпечення якості взуття (ТСЯВ). Дослідження проводились на реальних виробничих потоках двох найбільш розповсюджених видів хімічних методів кріплення низу: литтьового (потік Л, складається з 91 технологічної операції) та клейового (потік К, що складається з 78-ми технологічних операцій). Дослідження проведені за двома