LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка методики технологічного забезпечення виробництва взуття

критеріями забезпечення якості :

- по заданих параметрах (тобто технологічним режимам обробки) які відносяться до вхідної в систему інформації;

- по одержаним результатам після виконання технологічних операцій (тобто властивостям якості), які відносяться до вихідної системи інформації.

У результаті дослідження потоків Л та К:

- проведена узагальнююча оцінка різноманіття специфічної індивідуальності та технічного рівня на технологічних операціях;

- одержані бази даних технологічних режимів забезпечення якості виробів;

- встановлено багатосторонній вплив технологічних процесів на різні властивості якості.

Наприклад, на такий важливий ринковий показник як "зовнішній вигляд" впливає якість виконання 30-ти технологічних операцій. Одночасно частина тих же технологічних операцій впливає і на інші властивості якості. Методом кластерного аналізу проведено групування технологічних режимів потоку Л по подібності властивостей якості (кластери).

В результаті проведеного аналізу було встановлено, що найбільший вплив на зовнішній вигляд взуття, мають операції складання заготовок нитковими швами. Тому в роботі було проаналізовано виконання операції зістрочування берців і задинки чоловічих напівчеревиків литтьового потоку. Операція виконувалась на швейній машині 1244 кл. фірми "Пфафф". Вивчали точність виконання операції, а саме показник відстані строчки від краю деталі (bk) та величину стібка (ас). За результатами були побудовані X та S – контрольні карти (діаграми), що відображають середні значення показника та стандартне відхилення.

В результаті проведених досліджень було встановлено, що коефіцієнт варіації bk складає 13 % , а ас – 11 %. Таким чином мають місце значні коливання параметрів ас і bk. Для зменшення їх варіації при складанні заготовки слід використовувати слідкуючи системи на вітчизняному обладнанні, або використовувати зарубіжне обладнання, яке вже має такі пристрої. Обробка результатів проводилась з використанням сучасної електронно-обчислювальної техніки та програмного забезпечення.


У четвертому розділі "Розробка технологічних систем забезпечення якості взуття. Апробація результатів досліджень" розроблена методика створення технологічної системи якості взуття (ТСЗЯВ), згідно якої вся виробнича система поділяється на три складові: технологічні системи якості виконання однієї технологічної операції, виробничого потоку та загально-технологічно-виробничої системи забезпечення якості взуття в цілому.

Для обробки результатів контролю якості взуття у роботі використані методи математичної статистики при суцільному контролі. Для випадків прийняття рішень за результатами спостережень партії фіксованого обсягу та визначення частки дефектних виробів було одержане вибіркове стандартне відхилення по біноміальному закону Бернуллі.

Цей варіант можна застосовувати при виконанні ручних процесів, для яких робоче місце забезпечується картою контролю.

До структурної схеми розроблені алгоритми процесу контролю та прийняття рішення для технологічних операцій з кількісними значеннями показників якості та технологічних режимів, які повинні забезпечити задані показники якості.

Загальна технологічно-виробнича система забезпечення якості взуття охоплює такі системи (рис.4):

підсистема І - (блоки 1,2,3,3) виконує обробку зовнішньої вхідної інформації, це: БТУ (бюро технічної інформації); ВМ (відділ маркетингу); блок 3 (сучасна комп'ютерна апаратура).

підсистема II - (блоки 4,5,6) створює та обробляє технологічну та технічну інформацію, яку передає у виробничу систему (блок 7). До неї входить: ТВ (технічний відділ), ЛМКВ (лабораторія моделювання та конструювання взуття) та блок 6 (пристрої дня введення інформації по каналах: КІ-зовні, К2 - від підсистеми І, Кз - від підсистеми III про контроль виконання техпроцесу , К4 - з підсистеми IV.

підсистема III - виробнича система (блоки 7,7.1,7.2), приймаюча інформацію, яка регламентує техпроцеси та яка передає результати контролю якості виробів тобто якість виконання технологічних процесів.

підсистема ІV - система вхідного контролю про якість матеріалів та комплектуючих, що надходять на підприємство.


ВИСНОВКИ

Основні результати дисертаційної роботи полягають у наступному:

1.Проведений інформаційно-аналітичний огляд стану проблеми показав, що однією з причин не конкурентоспроможності і низької якості вітчизняного взуття є недостатній рівень технологічного забезпечення якості його виготовлення, який не відповідає сучасному стану науково-технічного прогресу, внаслідок чого вітчизняне взуття за своїми якісними показниками не відповідає вимогам споживачів.

2.Встановлено, що така складова технологічного забезпечення виготовлення взуття, як інформаційне супроводження технологічного процесу недостатньо розроблена. Бази даних для впровадження системи технологічного забезпечення в основному відсутні.

3.В роботі висунута гіпотеза, що однією з основних перешкод для застосування інформаційного супроводження технологічних процесів відноситься значний відсоток (до 40-50%) властивостей якості взуття, які невизначені кількісно значеннями своїх параметрів.

4.Проведені дослідження споживчих властивостей на сучасному ринку взуття, на базі яких визначено першочерговий перелік властивостей якості та їх ранжування за значимістю методом експертної оцінки, що дозволяє дати рекомендації по уточненню нормативної документації на показники якості.

5.Проведено системний аналіз функціонування виробничої системи виготовлення взуття на прикладі реально діючого виробництва і розроблена структурна модель формування властивостей якості, яка описана математичною моделлю у вигляді об'єднаних множин, що стала основою для розроблення систем технологічного забезпечення якості взуття.

6.Встановлені критерії технологічного забезпечення якості виробів, до яких віднесені: вхідна інформація у вигляді технологічних режимів робочих операцій (ТР-РП) та вихідна інформація у вигляді показників якості (ПЯ). Ці критерії є базою для практичної реалізації.

7.Створена база даних для практичної реалізації системи технологічного забезпечення якості взуття при його виготовленні на прикладі виробничих потоків литтьового та клейового методів кріплення низу.

8.Розроблена методика групування технологічних операцій по їх впливу на властивості якості з використанням кластерного аналізу.

9.Проведені експериментальні дослідження при застосуванні методики технологічного забезпечення якості виконання найбільш характерних технологічних операцій.

10.Розроблено три види систем