LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка методів визначення та оцінки гігієнічних властивостей пакетів матеріалів для технологічного одягу фармацевтичної промисловості

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ

Островецька Маргарита ОлександрівнаУДК 677.074:620.17

РОЗРОБКА МЕТОДІВ ВИЗНАЧЕННЯ ТА ОЦІНКИ ГІГІЄНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПАКЕТІВ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОДЯГУ ФАРМАЦЕВНИЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
Спеціальність 05.02.01 – матеріалознавство
АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук
Київ – 2007Дисертацією є рукопис.


Робота виконана в Київському національному університеті технологій та дизайну,

Міністерства освіти і науки УкраїниНауковий керівник:


доктор технічних наук, доцент

Супрун Наталія Петрівна, Київський національний університет технологій та дизайну,

кафедра матеріалознавства та технології переробки текстильних волокон

Офіційні опоненти:

доктор технічних наук, професор

Брик Олександр Борисович, Київський національний університет технологій та дизайну, професор кафедри фізикикандидат технічних наук, доцент

Омельченко Василь Дмитрович, Київський державний науково-дослідний інститут текстильно-галантерейної промисловості, директор


Провідна установа:


Хмельницький національний університет Міністерства освіти і науки України, м. ХмельницькийЗахист відбудеться " 17" травня 2007 р. о 10:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.102.03 Київського національного університету технологій та дизайну за адресою: 01011, м. Київ – 11, вул. Немировича-Данченка, 2.


З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці КНУТД за адресою:

01011, м. Київ – 11, вул. Немировича-Данченка, 2, корпус 1.Автореферат розісланий " 13" квітня 2007 р.Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

д.т.н., проф. Панасюк І.В.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми


Фармацевтична промисловість України може приносити значний доход у бюджет нашої держави. Однак широкий випуск конкурентоспроможних лікарських препаратів стримується тим, що їх виробництво не відповідає правилам (GMP). Це документ, який включає ряд вимог та рекомендацій до кожного технологічного процесу виготовлення медичних препаратів, і в тому числі регламентує обов'язкове використання чистих приміщень.

Підтримувати необхідну чистоту приміщення неможливо без використання спеціального технологічного одягу, який є різновидом санітарного одягу (ДСТУ 2027-92. Вироби швейні й трикотажні. Терміни та визначення). На відміну від чистих приміщень електронної промисловості, у фармацевтичній, застосовуються більш низьки класи чистоти, змінюється інтенсивність праці та умови навколишнього середовища. Разом з тим, основні вимоги що пред'являються для технологічного одягу фармацевтичної промисловості залишаються такими же жорсткими, як в електронній.

Використання у фармацевтичній промисловості більш низьких класів чистоти дозволяє для верхнього одягу застосовувати синтетичні тканини з більшою повітропроникністю, ніж в електронній. Однак незважаючи на це робочий персонал чистого приміщення висловлює скарги на високий рівень дискомфорту, особливо цехах із підвищеною інтенсивністю фізичних навантажень.

Забезпечити відповідність технологічного одягу умовам його експлуатації є складною науковою і практичною задачею, оскільки одяг одночасно повинен задовольняти часто несумісним вимогам. З одного боку, він повинен захищати технологічне середовище від продуктів метаболізму, що генерує людина, а з іншого - створювати нормальні умови мікроклімату підодягового простору.

Поєднання захисних властивостей і комфортності технологічного одягу можливо лише за умови науково-обґрунтованого вибору матеріалів в пакет одягу, який забезпечить оптимально-можливе сполучення його захисних та гігієнічних властивостей. Для реалізації такого вибору виникає потреба у розробці нових, більш досконалих методів визначення гігієнічних властивостей одягу, які дозволять отримати об'єктивні дані, щодо властивостей матеріалів та пакетів технологічного одягу для фармацевтичної промисловості.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконувалась відповідно до перспективних планів науково-дослідної роботи кафедри МТТВ Київського національного університету технологій та дизайну на 2000-2006 рр; у рамках науково-дослідних робіт "Теоретичні основи та розробка екологічно чистих захисних текстильних матеріалів та виробів медичного призначення" (держбюджетна тематика 6.18 ДБ відповідно до плану

НДР Міністерства освіти і науки України, номер ДБ 0100 U 003057, 2002р).

Мета дослідження – вивчення комплексу гігієнічних властивостей текстильних матеріалів та пакетів одягу і на цій основі експериментальне та теоретичне обґрунтування можливості їх використання у технологічному одязі для фармацевтичної промисловості. Для досягнення поставленої мети в роботі окреслено наступні задачі дослідження:

  • розглянути основні процеси тепломасообміну між організмом людини та навколишнім середовищем;

  • встановити фактори, які викликають у людини відчуття дискомфорту під час експлуатації технологічного одягу для фармацевтичної промисловості;

  • проаналізувати існуючи методи оцінки комфортності одягу, виявити основні переваги та недоліки;

  • провести порівняльні дослідження гігієнічних властивостей текстильних матеріалів та двошарових пакетів технологічного одягу;

  • на основі проведених досліджень здійснити раціональний вибір матеріалів в пакет технологічного одягу;

  • встановити вплив фізико-хімічних та механічних факторів зносу на захисні властивості технологічного одягу для фармацевтичної промисловості;

  • провести фізіолого-гігієнічні дослідження комплектів технологічного одягу в лабораторних умовах та умовах діючого виробництва;

  • виробити рекомендації щодо складу та конструкції технологічного одягу на основі даних фізіолого-гігієнічних досліджень, які забезпечать оптимальне сполучення захисних та гігієнічних властивостей.

Об'єктдослідження - підвищення комфортності технологічного одягу для фармацевтичної промисловості

Предмет дослідження - гігієнічні властивості пакетів текстильних матеріалів технологічного одягу для фармацевтичної промисловості.

Методи дослідження – у роботі використано стандартні методи визначення повітропроникності та водовбиральності матеріалів для технологічного одягу. За допомогою нового розробленого методу проводили оцінку параметрів мікроклімату підодягового простору.