LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка методів визначення та оцінки гігієнічних властивостей пакетів матеріалів для технологічного одягу фармацевтичної промисловості

Вологообмінні диференційні властивостей матеріалів визначали за допомогою термогравікалориметричного методу вимірювання. Обробку експериментальних даних, що приведені в роботі та в додатках у вигляді таблиць та графіків проводили із застосуванням прикладних програм Microsoft Office Exсel 2003 (11.6560.6568)SP2 № 74017-641-04715113-57903.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в обґрунтуванні факторів, які викликають у людини відчуття дискомфорту та розробки методів їх визначення для вибору матеріалів в пакет одягу, що забезпечує оптимально-можливе сполучення захисних та гігієнічних властивостей технологічного одягу. При цьому отримано:

  • вперше в матеріалознавстві для матеріалів технологічного одягу визначено вплив особливостей структури і сировинного складу на їх диференційні вологообмінні властивості;

  • розроблено та науково - обґрунтовано новий метод виміру відносної вологості та температури у повітряних прошарках пакету технологічного одягу для фармацевтичної промисловості;

  • вперше для розрахунку вологості та температури між шарами пакету одягу запропоновані математичні залежності, що дозволяють розрахувати відносну вологість та температуру виходячи із значень термоЕРС термопар без додаткового градуювання приладу;

Практичне значення одержаних результатів дослідження:

  • здійснено раціональний вибір матеріалів в пакет технологічного одягу, що забезпечує оптимально-можливе сполучення його захисних та гігієнічних властивостей;

  • розроблено методику та проведено фізіолого-гігієнічну оцінку комплектів технологічного одягу із відтворенням навантажень близьких до тих, що існує у реальних трудових процесах на фармацевтичному підприємстві;

  • встановлено вплив фізико-хімічних та механічних факторів зносу на захисні властивості технологічного одягу для фармацевтичної промисловості;

  • результати досліджень впроваджено в навчальний процес кафедри матеріалознавства та технології переробки текстильних волокон з дисципліни "Конфекціювання матеріалів для одягу".

Виробничі випробування обраного комплекту одягу проведено на фармацевтичних заводах "Фармак" м. Київ та "Техно - Фарм " м. Львів. Здійснено дослідне носіння комплектів технологічного одягу. Результати практичних досліджень підтверджені актами випробувань.

Особистий внесок здобувача полягає у постановці та вирішенні основних теоретичних та експериментальних задач, що обумовлені загальною метою досліджень. При безпосередній участі автора розроблено метод виміру відносної вологості та температури у повітряних прошарках пакету технологічного одягу, проведено експериментальні дослідження по вивченню гігієнічних властивостей тканин та пакетів технологічного одягу для фармацевтичної промисловості, виконана комп'ютерна обробка отриманих результатів. Автору належать основні ідеї, узагальнення та висновки.

Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертаційного дослідження обговорювались на засіданнях кафедри матеріалознавства та технології переробки текстильних волокон. Результати досліджень були висвітлені на наукових конференціях молодих вчених та студентів (2000-2006рр.) КНУТД м. Київ; Всеукраїнській науково-технічній конференції "Новітні технології, матеріали та дизайн в легкій промисловості та сервісі" 9-11 жовтня 2003р, м. Хмельницький, та Dresden Textile Conference 2004 "Textile Future of our Life Spheres" 16-17 june 2004, Dresden.

Публікації Зарезультатами досліджень опубліковано20 наукових робіт: 3 статті в спеціалізованих наукових виданнях ВАК України, 1 стаття – у міжнародному виданні, 11 тез доповідей, отримано 5 патентів на винахід.

Структура та обсяг дисертації Дисертаційна робота складається із вступу, 4 розділів, загальних висновків по роботі, списку використаних


літературних джерел та додатків. Робота викладена на 129 сторінки машинописного тексту, містить 24 рисунків та 25 таблиць. Список використаних джерел містить 140 найменувань. Додаток представлено на 27 сторінках.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, подано короткий аналіз стану проблеми, визначено основні задачі дослідження, відображена наукова новизна робота та її практичне значення.

Перший розділ присвячено огляду літературних джерел за темою дисертаційної роботи. На підставі аналізу літературних джерел розкриті особливості тепловологообмінних процесів між організмом людини та навколишнім середовищем. Встановлено вплив різних видів тепловіддачі та інтенсивності фізичного навантаження на підтримку термостабільного стану людини в технологічному одязі замкнутої конструкції.

Аналіз робіт, присвячених дослідженню масопереносу через текстильні матеріали показав, що на сьогоднішній день нагромаджено великий обсяг знань, щодо вивчення механізму переносу вологи та тепла через текстильні матеріали. Проте, досить мало робіт присвячено теоретичним та експериментальним дослідженням в області масопереносу через багатошарові пакети одягу верхній шар яких представляє щільний малопроникний матеріал.

Критичний огляд викладених в літературі методів оцінки комфортності одягу виявив необхідність у розробці нових, більш удосконалених методів оцінки, оскільки існуючи не дозволяють в повному обсязі отримати об'єктивні дані щодо впливу складу пакету на комфортність технологічного одягу.

Опрацьовані літературні джерела наукової та технічної інформації дозволили сформулювати мету роботи та задачі для подальших досліджень

У другому розділі здійсненовибір об'єктів дослідження та наведені основні методики визначення гігієнічних властивостей матеріалів для технологічного одягу.

В якості предмета дослідження обрано 10 видів поліефірних тканин верху (табл.1) переплетення саржа 2/1, які найчастіше використовуються при виготовленні технологічного одягу для фармацевтичної промисловості. Ряд тканин (№1-4; 7-10) мають однакову лінійну густину ниток, але відрізняються тільки значеннями міжниткової наскрізної пористості.

Як білизну обрано чотири види білизняних трикотажних полотен різного сировинного складу та структури: ТП-1-100% бавовна, ТП-2- 50% бавовна + 50% ПЕ; VISKA- двошаровий білизняний трикотаж 50% віс+50%ПП; ALERGO- двошаровий білизняний трикотаж 50%бавовна + 50% ПП (табл.2).

Дослідження показників гігієнічних властивостей текстильних матеріалів, а саме, повітро- та паропроникність визначали відповідно діючим стандартам. Параметри порової структури текстильних матеріалів одержані за допомогою термогравікалориметричного (ТГК) методу.

Вплив наявності вологи (поту) в структурі матеріалів на здатність пакету одягу пропускати повітря визначали за допомогою приладу ВПТМ-2 при

Таблиця 1

Структурні характеристикиполіефірних тканин верху переплетення саржа 2/1технологічного одягу для фармацевтичної промисловості

проби

Назва

текстильного матеріалу

Товщина

мм

Поверхне-

ва густина, Мs г/м2

Лінійна густина ниток, текс

Число ниток

на 100