LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка методів визначення та оцінки гігієнічних властивостей пакетів матеріалів для технологічного одягу фармацевтичної промисловості

підодягового простору одягу для чистих приміщень /Тези доповідей V Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених та студентів, 26-28 квітня 2006року. Київ – КНУТД – 2006, С.164.

Особистий внесок здобувача в опублікованих працях: [1,2,14] – проведені експериментальні дослідження, здійснена обробка результатів та їх аналіз; [7,8,9,10] – розроблено алгоритм підвищення точності вимірювання відносної вологості та електричного опору матеріалів; в науковій праці [13] здобувачеві належить ідея щодо термоелектричного охолодження робочих кінців термопар при оцінки параметрів мікроклімату під одягового простору; тези доповідей [3,4,5,6,11,14,16-20] висвітлюють результати наукових досліджень виконаних безпосередньо здобувачем в рамках виконання дисертаційної роботи.Підготовка до публікації усіх зазначених наукових робіт належать здобувачеві особисто.


АНОТАЦІЯ


Островецької М.О. Розробка методів визначення та оцінки гігієнічних властивостей пакетів матеріалів для технологічного одягу фармацевтичної промисловості. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за фахом 05.02.01 – матеріалознавство. Київський національний університет технологій та дизайну, Київ 2007.

Дисертацію присвячено актуальній проблемі оцінки комфортності технологічного одягу для фармацевтичної промисловості.

За результатами проведених досліджень: розроблено метод, який дозволяє за значеннями термоЕРС термопар розраховувати відносну вологість та температуру між шарами пакету одягу; визначено негативний вплив зволоження тканин на здатність пакету одягу пропускати повітря; проведено оцінку параметрів мікроклімату підодягового простору у двошарових пакетах за допомогою нового розробленого методу; досліджено вплив експлуатаційних факторів на захисні властивості технологічного одягу для фармацевтичної промисловості; розроблено методику та проведено натурні випробування комплектів технологічного одягу в лабораторних умовах та на діючих підприємствах "Фармак" та "Техно-Фарм"; здійснено раціональний вибір матеріалів в пакет технологічного одягу, що забезпечує оптимально-можливе сполучення його захисних та гігієнічних властивостей.


Ключові слова: текстильні матеріали, трикотажні полотна, чисті приміщення, технологічний одяг, пакет одягу, гігієнічні властивості, паропроникність, фізіолого-гігієнічна оцінка, комфортність.


АННОТАЦИЯ


Островецкой М.О. Разработка методов определения и оценки гигиенических свойств пакетов материалов для технологической одежды фармацевтической промышленности. - Рукопись.

Диссертация на соискания ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.02.01 – материаловедение. Киевский национальный университет технологий и дизайна, Киев 2007.

Диссертация посвящена актуальной проблеме оценки комфортности технологической одежды для фармацевтической промышленности.

Проведен анализ существующих методов оценки комфортности одежды и разработан новый метод, позволяющий по значениям термоЕДС термопар рассчитывать относительную влажность и температуру между слоями пакета одежды, исключая градуировку прибора. Установлено влияние увлажнения материалов на способность пакета одежды пропускать воздух. Сравнивая полученные экспериментальные данные, можно утверждать, что степень снижения воздухопроницаемости пакетов одежды с применением хлопчатобумажного трикотажа значительно выше (15-20%), чем в пакетах с применением двухслойного трикотажа Alergo (1-5%). Такое явление объясняется набуханием целлюлозных волокон, что приводит к уменьшению пористой структуры полотна, и как следствие, ведет к снижению воздухопроницаемости.

Проведена оценка параметров микроклимата пододежного пространства в двухслойных пакетах технологической одежды замкнутой конструкции. На основе полученных данных установлено, что наиболее благоприятные условия микроклимата пододежного пространства обеспечиваются пакетом IVa (верх - Aralka 01, белье - двухслойное трикотажное полотно на основе хлопчатобумажных и полипропиленовых волокон).

Исследования влияние эксплуатационных факторов на защитные свойства технологической одежды для фармацевтической промышленности показали, что такие показатели механических свойств как разрывная нагрузка, разрывное удлинение снижаются под действием физико-химических и механических фактор износа. Вместе с тем, оптические исследования поверхности тканей показали, что на различных стадиях износа характер ее поверхности соответствует всем требованиям представленных в ГСТУ64-9-2000 .

Разработана методика и проведены натурные испытания комплектов технологической одежды в лабораторных условиях и на действующих предприятиях "Фармак" и "Техно-Фарм". На основании проведенных исследований осуществлен рациональный выбор материалов в пакет технологической одежды, который обеспечивает оптимально-возможное сочетание его защитных и гигиеничных свойств. Комплекты одежды получили положительную прозводственную оценку.

Ключевые слова: текстильные материалы, трикотажные полотна, чистые помещения, технологическая одежда, пакет одежды, гигиенические свойства, физиолого-гигиеничная оценка одежды, комфортность.


SUMMARY


By Ostrovetskay M.O. The development of determination methods and sanitary characteristic estimations of material packages for technological cloth pharmaceutical industry. - Manuscript.Thesis for reception of scientific technical sciences candidate degree by speciality 05.02.01 - materials science. Kiev national university of technology and design, Kiev 2007.

The Thesis is dedicated to actual problem of convenience estimation of the technological cloth for pharmaceutical industry.

As a result of studies: the method is designed, which allows using thermoERS thermocouples indexes to calculate the relative moisture and temperature between layers of the cloth package; the negative influence of the moistened fabric on ability of the package of the cloth to be breathable is determined; the estimation of parameters of underclothing space microclimate in two-layer packages is made using new method; the influence of working factors on defensive characteristics of the technological cloth for pharmaceutical industry is explored; the method is designed and the tests for technological cloth in laboratory conditions and on acting enterprises "Farmak" and " Tehno-Farm" were organized; the rational choice of materials for the package of the technological cloth is made, which provides optimally possible combination of defensive and hygienic characteristics.

The keywords: textile material, knitted fabric, clean premiseses, technological cloth, package of the cloth, hygienic characteristics, vapour permeability, physiological-hygenic estimation, convenience.