LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка методу і оцінка теплозахисних властивостей матеріалів для спецодягу

Київський національний університет

технологій та дизайнуЗАСОРНОВ ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧУДК 687.03:687.17:677.017РОЗРОБКА МЕТОДУ І ОЦІНКА

ТЕПЛОЗАХИСНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ МАТЕРІАЛІВ

ДЛЯ СПЕЦОДЯГУ
Спеціальність 05.02.01 – матеріалознавствоАвтореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук


Київ – 2004


Дисертацією є рукопис.


Робота виконана в Хмельницькому державному університеті Міністерства освіти і науки України.Науковий керівник: кандидат технічних наук, доцент

Сарана Олександр Миколайович,

Хмельницький державний університет,

доцент кафедри технології та конструювання

швейних виробів


Офіційні опоненти: доктор фізико-математичних наук, професор

Ментковський Юзеф Леонович,

Київський національний університет

технологій та дизайну


кандидат технічних наук, доцент

Гаріна Світлана Михайлівна,

Міжнародний Соломонів

Університет (м. Київ)


Провідна установа: Інститут проблем матеріалознавства

ім. І.М. Францевича НАН України (м. Київ)


Захист відбудеться " 19 " травня 2004 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.102.03 у Київському національному університеті технологій та дизайну, 01601, м. Київ–11, вул. Немировича– Данченка, 2.З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Київського національного університету технологій та дизайну за адресою: 01601, м. Київ–11, вул. Немировича–Данченка, 2.


Автореферат розісланий " 16 " квітня 2004 р.


Вчений секретар спеціалізованої

вченої ради к.т.н., доц. Первая Н.В.ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. В зв'язку з інтенсифікацією процесів виробництва виникає необхідність у розробці нових видів спецодягу. Створення теплозахисного спецодягу здійснюють на основі вибору матеріалів, який базується на об'єктивній оцінці їх властивостей (за допомогою методів і приладів, що моделюють умови експлуатації). Розвиток техніки й технології зробили можливим широке використання в дослідженнях швидкодіючих персональних ЕОМ, які значно розширюють можливості методів, приладів і безпосередньо дослідження. Проте, методів і приладів, що дозволяють комплексно та об'єктивно оцінити теплозахисні властивості матеріалів з можливістю моделювання умов експлуатації й використанням комп'ютерних технологій, існує недостатньо. Це ускладнює оптимальний вибір матеріалів і, в кінцевому підсумку, створення високоефективного спецодягу.

Актуальність теми дисертаційної роботи обумовлена необхідністю вивчення теплозахисних властивостей нових матеріалів для спецодягу, а також обмеженою кількістю спеціальних методів і приладів, які б дозволяли проводити такі дослідження комплексно, з можливістю моделювання умов експлуатації та використанням комп'ютерної техніки.

Зв`язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконана згідно з розділом "Достандартизаційні дослідження нових методів та засобів метрологічного забезпечення випробувань і контролю фізико–механічних і хімічних властивостей сучасних матеріалів та діагностики виробів і складних систем з їх застосуванням" зведеного плану НДДКР Міністерства освіти і науки України в межах держбюджетних тем: "Дослідження теплозахисних властивостей матеріалів для спецодягу із застосуванням перспективних засобів вимірювання" (номер держ. реєстрації 0199U003040) та "Розробка макета установки та методики для багатоциклового випробування матеріалів при дії високих температур" (номер держ. реєстрації 0193U033808), планом науково–дослідної роботи викладачів Технологічного університету Поділля (м. Хмельницький) на 1995 – 2003 р.р., договором про творчу співдружність, укладеним між Технологічним університетом Поділля та НВП "Індекс" (м. Сєвєродонецьк).

Мета дослідження. Розробити комплексний метод, який дозволяє визначити ефективні теплофізичні і теплозахисні характеристики та виконати оцінку теплозахисних властивостей матеріалів.

Задачі дослідження. Для досягнення мети роботи в процесі досліджень поставлені наступні взаємопов'язані задачі:

- виконати порівняльний аналіз існуючих методів оцінки теплозахисних властивостей матеріалів (ОТЗВМ) при дії високотемпературних факторів;

- запропонувати фізичну і математичну моделі процесу теплопередачі крізь матеріали спецодягу при завданні законів зміни температур на лицевій і виворітній поверхнях матеріалу або пакета;

- розробити методику та прилад для визначення теплозахисних і ефективних теплофізичних характеристик матеріалів;

- розробити спеціальне програмне забезпечення для керування приладом, моделювання процесу теплової дії, вирішення теплофізичних задач і обробки даних;

- визначити показники і оцінити теплозахисні властивості матеріалів для спецодягу та розробити рекомендації щодо їх використання.

Об'єкт дослідження – процес розробки методу оцінки теплозахисних властивостей матеріалів для спецодягу.

Предмет дослідження – метод оцінки теплозахисних властивостей матеріалів для спецодягу.

Методи дослідження. Методичною та теоретичною основою досліджень є положення класичної теплофізики і роботи з вивчення теплозахисних властивостей матеріалів для спецодягу, що виконані вітчизняними та закордонними вченими.

У роботі використані стандартні методики для визначення показників теплофізичних характеристик матеріалів на приладах ИТ––400, РК–С–20 та розроблені автором метод та прилад ОТЗВМ для комплексної оцінки теплозахисних властивостей матеріалів. Обробка результатів експериментів та вирішення теплофізичних задач виконані за допомогою ЕОМ, яка входить до складу приладу ОТЗВМ.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в наступному:

- отримала подальший розвиток чисельна математична модель процесу теплопередачі крізь матеріали спецодягу, створена на основі рівняння Фур'є, що дозволило автоматизовано визначити кількість рівнянь в системі, місця розташування вузлів просторової сітки та розрахувати температури в них в будь–який момент теплової дії, залежно від кількості шарів матеріалів, їх товщини і сировинного складу;

- розроблено комплексний метод, який відрізняється тим, що дозволяє виконати оцінку теплозахисних властивостей матеріалів для спецодягу на основі автоматизованого визначення їх теплозахисних і ефективних теплофізичних характеристик (деклараційний патент