LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка методу інтерактивного автоматизованого проектування базових конструкцій жіночого легкого одягу з елементами модульного синтезу

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИКУЛЕШОВА СВІТЛАНА ГЕННАДІЇВНА
УДК 687.016.5:658.512.011.56
РОЗРОБКА МЕТОДУ ІНТЕРАКТИВНОГО АВТОМАТИЗОВАНОГО

ПРОЕКТУВАННЯ БАЗОВИХ КОНСТРУКЦІЙ ЖІНОЧОГО ЛЕГКОГО ОДЯГУЗ ЕЛЕМЕНТАМИ МОДУЛЬНОГО СИНТЕЗУ

Спеціальність 05.19.04 - технологія швейних виробів

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук


Київ - 1999

Дисертацією є рукописРобота виконана в Технологічному університеті Поділля (ТУП) Міністерства освіти України, м. ХмельницькийНауковий керівник - кандидат технічних наук, доцент

Славінська Алла Людвигівна,

Технологічний університет Поділля,

доцент кафедри технології та конструювання

швейних виробів;


Офіційні опоненти - доктор технічних наук, професор

Щербань Володимир Юрійович,

Державна академія легкої промисловості України,

професор кафедри;


кандидат технічних наук, доцент

Міщенко Ганна Іллівна,

Хмельницький інститут конструювання

моделювання швейних виробів,

доцент, завідувач кафедрою;Провідна установа - Харківський художньо - промисловий інститут
Захист відбудеться " 21" квітня 1999 р. о 14 - й годині на засіданні спеціалізованої вченої Ради Д 26.102.04 у Державній академії легкої промисловості України, 252011, Київ-11, вул. Немировича-Данченка, 2.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Державної академії легкої промисловості України.
Автореферат розісланий " 19 " березня 1999 р.
Вчений секретар спеціалізованої

Ради, д.т.н. професор Кострицький В.В.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. Розширення асортименту, швидка змінність моделей, збільшення обсягів та складності проектно-конструкторських проробок вимагають інтенсифікації процесів проектування швейних виробів на основі використання інтегрованих комп'ютерних систем.

Існуючі конструкторські підсистеми САПР "Одяг" не забезпечують безперервність етапів проектування. В них відсутні структуризація інформаційних потоків та методологія проектування в інтерактивному режимі за схемою "манекен - розгортка - конструкція".

Підвищенню рівня автоматизації проектних робіт в конструкторських підсистемах присвячені роботи, виконані в ДАЛПУ, МДАЛП, С-П ДУТД, ДАСПУ, ТУП. Вони базуються на комп'ютерному дво- та тривимірному проектуванні поверхонь тіла людини, манекена та одягу.

На даний час створення тривимірного зображення моделі одягу на екрані монітора є доступним етапом для роботи конструктора завдяки потужним і швидкодіючим персональним ЕОМ та різноманітному програмному забезпеченню: 3D Studio, Corel Draw, AutoCAD.

Зміст та послідовність етапів автоматизованого проектування вимагає розробки інформаційної технології на принципах інтелектуалізації ЕОМ із забезпеченням заданого рівня якості виробу. Підвищенню рівня проектних робіт сприяє використання модульних принципів на засадах випереджувальної стандартизації.

Одним із напрямків типового проектування з використанням ЕОМ є модульний синтез об'єкта, який скорочує тривалість проектування. В асортименті сучасного жіночого одягу легкий одяг за ступенем прилягання максимально наближений до поверхні манекена, це дозволяє упорядкувати виділення модулів при проектуванні.

Стан САПР на швейних підприємствах України показує, що ці системи на сьогодні недоступні більшості великих підприємств та підприємствам малої потужності взагалі.

На існуючих підприємствах проектування одягу здійснюється за допомогою різних методик конструювання. Тому інтенсифікація процесу проектування вимагає адаптації методик до сучасного програмного забезпечення ПЕОМ з метою отримання уніфікованої графічної документації.

Таким чином, комплексна задача розробки методу інтерактивного автоматизованого проектування базових конструкцій, яка базується на елементах модульного синтезу, є актуальною.

Зв'язок роботи з науковими планами та програмами. Дисертаційну роботу виконано у межах наукових досліджень, здійснюваних у Технологічному університеті Поділля (напрямок - "Проектування одягу із застосуванням комп'ютерної графіки"), та завдання, викладеного у Державній програмі розвитку легкої промисловості України на період до 2000 року.

Мета роботи. Метою роботи є розробка науково обгрунтованого методу інтерактивного автоматизованого проектування базових конструкцій жіночого легкого одягу за схемою "манекен-розгортка-конструкція".

Задачі дослідження. Для досягнення поставленої мети у процесі досліджень вирішувалися наступні основні взаємопов'язані задачі:

  • структуризація інформаційних потоків для автоматизованого проектування за схемою "об'ємне проектування - площинне конструювання -конструктивне модифікування";

  • розробка технології проектування тривимірної моделі поверхні манекена жіночої типової фігури на основі побудови цифрової моделі манекена;

  • розробка методу побудови розгорток поверхні манекена та основи конструкції жіночої сукні в інтерактивному режимі;

  • розробка підсистеми адаптивного проектування базових конструкцій жіночого легкого одягу методами модульного синтезу в системі AutoCAD з апробацією програм конструювання та розрахунком економічної ефективності.

Об'єкт дослідження. За об'єкт дослідження обрано базові конструкції жіночого легкого одягу типового крою.

Методи дослідження. В роботі використані основні положення аналітичної геометрії, математичної логіки; теорії комп'ютерної графіки, алгоритмізації, програмування, нормалізації; методи математичного моделювання, модульного синтезу, загальна методологія створення дво- та тривимірних систем автоматизованого проектування. Дослідження проводились з позицій загальнометодологічного системного підходу.

Наукова новизна роботи полягає в тому, що в ній:

  • виконана структуризація інформаційних потоків для процесу автоматизованого проектування в інтегрованій конструкторській підсистемі за схемою "манекен - розгортка - конструкція" з використанням три й двовимірних поверхонь об'єктів;

  • розроблена цифрова модель сітчастого каркаса манекена в циліндричних координатах;

  • виконана трансформація теоретичного креслення сітчастого каркаса в лінійний каркас манекена графічними процедурами системи AutoCAD;

  • розроблені зони інтерфейса поверхонь манекена та одягу трьох базових силуетів;

  • розроблено метод модульного синтезу