LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка методу інтерактивного автоматизованого проектування базових конструкцій жіночого легкого одягу з елементами модульного синтезу

розгорток поверхні манекена та основи конструкції;

 • розроблена методика адаптації проектних процедур модульного конструювання до системи AutoCAD.

  Практичне значення роботи полягає в тому, що:

  • розроблено алгоритм і підпрограми тривимірного завдання поверхні манекена жіночої типової фігури;

  • побудовано графічні моделі формоутворення об'ємної поверхні стану жіночої сукні;

  • сформовано електронні таблиці системи прибавок для базових силуетів жіночої сукні;

  • розроблено алгоритми і програми адаптивного конструювання базових конструкцій жіночої сукні, жіночого жакета та комірів;

  • розроблено елементи інтерфейса та сценарні форми діалогу конструктора з програмними засобами та структурами даних.

  Результати роботи впроваджено на виробничо-торговельному колективному швейному підприємстві "Горинь" (м.Славута Хмельницької обл.), малому виробничому підприємстві "Оріон"(м.Ізяслав Хмельницької обл.), на Ізяславській швейній фабриці. Впровадження адаптованих до ПЕОМ методик дозволило підприємству "Горинь" підвищити продуктивність праці конструктора на 54%, "Оріон" - на 50%, Ізяславській швейній фабриці - на 59%, що підтверджується відповідними актами. Теоретичні та практичні результати роботи використовуються в навчальному процесі Технологічного університету Поділля для проведення лекційних і лабораторних занять з дисциплін "Основи конструювання одягу", "Проектування одягу", "САПР одягу", а також в курсовому й дипломному проектуванні для студентів з фаху 7.09180 - швейні вироби.

  Особистий внесок здобувача полягає в постановці та вирішенні основних теоретичних та експериментальних задач. За безпосередньою участю автора розроблено методики досліджень, наукові положення, планування й проведення експерименту, комп'ютерна обробка отриманих даних та розробка програм адаптації методик конструювання. Автору належать основні ідеї, узагальнення та висновки. Конкретний персональний внесок здобувача в опублікованих наукових працях у співавторстві з науковим керівником полягає у вирішенні основних теоретичних та експериментальних задач.

  Апробація роботи. Основні теоретичні положення та результати роботи доповідались та одержали позитивну оцінку на міжкафедральному се-мінарі кафедри технології й конструювання швейних виробів 11 грудня 1998 р. у ТУПі, на міжкафедральному семінарі кафедри технології й конструювання швейних виробів 5 січня 1999 р. у ДАЛПУ, на наукових конференціях молодих вчених та студентів ДАЛПУ (1996,1998 рр.), на науково-практичних конференціях ТУПу (1995 - 1998 рр.), на Всеукраїнській науково-практичній конференції "Культура та екологія юнацтва" (жовтень, 1996р., м.Хмельницький), на науково-методичному семінарі "Використання можливостей комп'ютерної техніки в учбовому процесі" (травень, 1998р., ТУП), на ювілейній Міжнародній науково-технічній конференції "Новітні технології в легкій промисловості та сервісі" (жовтень, 1998р., ТУП).

  Публікації. З теми досліджень опубліковано 9 друкованих робіт: 6 статей, 2 тезів доповідей на конференціях, 1 інформаційний листок.

  Структура та обсяг роботи. Дисертація складається із вступу, чотирьох розділів, загальних висновків, списку використаних літературних джерел та додатків. Робота викладена на 198 сторінках (з додатком), містить 31 ілюстрацію, 36 таблиць. Список використаних літературних джерел містить 141 найменування. Додаток включає 50 сторінок.


  ЗМІСТ РОБОТИ


  У вступіобгрунтовано актуальність теми, сформульовано мету і задачі дослідження, визначено наукову новизну роботи та практичну цінність отриманих результатів.

  В першому розділівиконано аналіз літературних джерел щодо удосконалення інформаційних технологій систем автоматизованого проектування одягу.

  Аналіз загальної ситуації в галузі показує доцільність розвитку робіт із створення багатоцільових систем автоматизованого проектування одягу. А цьому сприяє застосування єдиних методів структурування різних видів інформації про об'єкти проектування в конструкторській підсистемі САПР.

  Фактично в сучасних САПРО ставиться завдання з розробки інтегрованої конструкторської підсистеми, яка логічно об'єднує три альтернативні види проектування: об'ємне проектування площинне конструювання конструктивне модифікування в маршрут наскрізного проектування. А це вимагає розробки відповідного інтерфейса користувачів САПР складних геометричних об'єктів.

  Результати проаналізованих робіт свідчать про розширення використання комп'ютерної графіки для проектування геометричних моделей манекенів та одягу із побудовою точних конструкцій деталей без відпрацювання художньої і конструктивної форми виробу в матеріалі.

  Аналіз робіт із застосування модульних принципів проектування показав, що необхідно виконати розробку методу модульного синтезу базових конструкцій з урахуванням типових членувань для інтерактивного проектування серії моделей. При цьому доцільно урахувати адаптацію методик конструювання до програмного забезпечення персональних комп'ютерів. Розширення програмного забезпечення на нові конструктивні рішення вимагає збільшення потужності ЕОМ та викликає подорожчання самої системи і є економічно невигідним для підприємств малої потужності.

  Сучасні ПЕОМ стали доступними більшості користувачів, але потребують розробки спеціальних програм для вирішення конкретних задач. Для швейної промисловості на етапі проектування такою задачею є розробка конструкції виробу на основі об'ємних поверхонь тіла людини та одягу.

  Розвиток тривимірного проектування одягу дозволяє більш глибоко проникнути в просторову конструкцію виробу за рахунок використання сучасної комп'ютерної техніки та програмних забезпечень типу АutoСАD. Але вимагає більш детальної проробки схема наскрізного проектування: манекен - розгортка - конструкція.

  Аналіз методів типового проектування моделей одягу свідчить про переваги комп'ютерного модульного синтезу. Але це потребує системного підходу до розробки структурних компонентів конструктивних модулів.

  Розробка інформаційних технологій побудови тривимірних поверхонь та розгорток одягу в автоматизованих системах наскрізного проектування забезпечить точність результатів проектування із скороченням повторів окремих етапів.

  В другому розділі розроблено тривимірну геометричну модель поверхні манекена жіночої типової фігури.

  За об'єкт дослідження на даному етапі прийнято манекен типової жіночої фігури 158-88-96, оскільки ця фігура є репрезантивною для популяцій жінок молодшої вікової групи та дівчат - підлітків. Також, згідно досліджень, цей розмір має відсоток зустрічності в європейських країнах в межах 16,53 - 23,79%.

  Геометрична модель в комп'ютерній графіці складається з цифрової моделі манекена (ЦММ), візуального зображення манекена (ВЗМ) та різних проекцій і перерізів.

  В зв'язку з цим, в роботі за модель незакономірної поверхні манекена прийнята сукупність координат точок, які є вузлами сітчастого каркаса поверхні манекена. Для формування сітчастого


 •