LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка методу інтерактивного автоматизованого проектування базових конструкцій жіночого легкого одягу з елементами модульного синтезу

інтегрованої конструкторської системи, яка логічно об'єднує три альтернативні види проектування: об'ємне проектування площинне конструювання конструктивне модифікування в маршрут наскрізного проектування. Це забезпечує побудову точних конструкцій без відпрацювання форми виробу у матеріалі та скорочує повтори окремих етапів.

2. Побудована цифрова модель манекена, яка є єдиним електронним документом для комп'ютерної графіки. Достовірність електронних таблиць координат точок сітчастого каркаса манекена забезпечило розташування осей циліндричних координат відносно конструктивного центра тяжіння. Це дозволило отримати зображення манекена в різних ракурсах повороту в тривимірному просторі системи AutoCAD з подальшим дослідженням лише половини зображеної поверхні.

3. Розроблено методику побудови геометричної моделі манекена, в якій математична модель поверхні манекена G представлена сукупністю цифрових моделей точок-вузлів Gij сітчастого каркаса, а теоретичне креслення побудоване пошаровим складанням графічних примітивів в системі AutoCAD. Використання директиви Thickness (Висота) дозволило задавати три координати лише для першої компоновочної точки, решта точок побудовано за двома координатами.

4. Виконана трансформація сітчастого каркаса поверхні манекена в лінійний каркас для нанесення на теоретичне креслення контурів деталей та ліній типових внутрішніх членувань конструкцій жіночого легкого одягу. Це дозволило виділити зони інтерфейса в 7 горизонтальних перерізах для формування цифрової моделі одягу трьох базових силуетів.

5. Для комп'ютерного проектування вперше виконана декомпозиція основи конструкції жіночого легкого одягу на конструктивні модулі та модулі параметричного конструювання у вигляді блоків автономної побудови деталей з урахуванням ідентифікації основних конструктивних точок та вузлових точок лінійного каркаса манекена.

6. Розроблено математичні моделі модульного синтезу розгортки поверхні манекена та основи конструкції, які грунтуються на бульовому складанні геометричних примітивів. Отримані моделі дозволили перейти від розгортки поверхні манекена до основи конструкції, яка побудована за промисловими методиками конструювання.

7. Для модифікування в інтерактивному режимі як розгорток поверхні, так і конструкцій одягу, вперше розроблені матриці сумісності модулів в деталях. Це забезпечило спрямований перебір та компонування сполучень конструктивних рішень з урахуванням конструктивної, функціональної та технологічної сумісності модулів деталей.

8. Виконано адаптацію методик конструювання одягу ЄМКО РЕВ та системи Мюллера до системи AutoCAD на основі перерозподілу процедур за модульним принципом та безперервністю обходу контура примітива, що дозволило скоротити послідовність процедур побудови в ЄМКО РЕВ на 34%, в системі Мюллера на 35%.

9. Розроблена адаптована до системи AutoCAD універсальна методика побудови стояче-відкладних комірів на основі упорядкованої схеми кодування класифікаційних ознак комірів.

10. Для реалізації методу інтерактивного автоматизованого проектування базових конструкцій жіночого легкого одягу розроблено програмне забезпечення модульного синтезу основи конструкції сукні жіночої прилеглого силуету за методикою ЄМКО РЕВ, жакета жіночого по системі Мюллера та стояче-відкладних комірів за універсальною методикою. Спеціальне меню "Базові конструкції" забезпечило каскадове розкриття його складових на екрані монітора та адаптацію системи AutoCAD до методик конструювання. Реалізація програмного забезпечення виконана за допомогою двох форм діалогу - пасивного та активного.

11. Виконані дослідження дозволяють автоматизувати процес проектування базових конструкцій на модульному рівні по таких напрямках: "манекен-розгортка", "манекен-конструкція", "манекен-розгортка-конструкція". Це дозволяє оперативно реагувати на швидку змінність моделей, підвищити рівень виробництва та якість проектних рішень. Практична значущість результатів роботи підтверджена актами апробації адаптованої до ПЕОМ проектно-конструкторської документації на ВТКШП "Горинь" (м. Славута), МВП "Оріон" (м. Ізяслав), та на Ізяславській швейній фабриці Хмельницької області.

Загальна річна економія від впровадження складає 10551,25 грн.


За темою дисертації опубліковано такі роботи:


1. Кулешова С.Г., Славінська А.Л. Структуризація вихідної інформації для формування бібліотеки даних побудови манекенів типових жіночих фігур в автоматизованому режимі // Вісник Технологічного університету Поділля.-1998.- №1.-С.32-35.

2. Кулешова С.Г. Розробка універсальної методики побудови стояче-відкладних комірів в графічному середовищі AutoCAD // Вісник Технологічного унівеситету Поділля.-1998.-№2.-С.30-33.

3.Кулешова С.Г. Особливості побудови розгортки цифрової моделі манекена в графічному середовищі AutoCAD13 // Вісник Технологічного університету Поділля.-1998.-№4.-С.52-54.

4. Славінська А.Л., Кулешова С.Г. Автоматизація проектування вихідної базової конструкції жіночого жакета з вшивним двошовним рукавом // Вісник Технологічного університету Поділля.-1998.-№4.-С.30-32.

5.Кулешова С.Г., Славінська А.Л. Підготовка вхідної інформації для проектування комірів базових форм в автоматизованому режимі // Збірник наукових праць молодих вчених та студентів. Ч.1.-К.: ДАЛПУ,1996.-С.33.

6.Кулешова С.Г., Славінська А.Л. Адресне моделювання дитячого та молодіжного одягу // Культура і екологія юнацтва: Тези доповідей науково-практичної конференції.-Хмельницький,1996.-С.222-224.

7.Славінська А.Л., Кулешова С.Г. Застосування ЕОМ при проектуванні конструктивно-декоративних елементів в жіночому легкому одязі // Технологічний університет в системі реформування освітньої та наукової діяльності Подільского регіону: Тези доповідей науково-практичної конференції.-Хмельницький.: ТУП,1995.-С.386.

8. Кулешова С.Г., Славінська А.Л. Розробка цифрової моделі манекенів типових жіночих фігур та побудова розгорток в графічному середовищі AutoCAD 13 // Наукові праці молодих вчених та студентів.-К.: ДАЛПУ,1998.-С.33.

  • Кулешова С.Г., Славинская А.Л. Моделирование современной одежды для подростков с применением ЭВМ // ИЛ. ЦНТИ Хмельницкий.-1997.- №24.-4с.

    АНОТАЦІЯ


    Кулешова С.Г. Розробка методу інтерактивного автоматизованого проектування базових конструкцій жіночого легкого одягу з елементами модульного синтезу.- Рукопис.

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.19.04 - технологія швейних виробів. - Державна академія легкої промисловості України, Київ, 1999.

    Дисертацію присвячено питанням автоматизованого проектування на прикладі базових конструкцій жіночого легкого одягу. В роботі розроблено елементи модульного синтезу, які грунтуються на бульовому складанні геометричних примітивів в об'ємному проектуванні, в площинному конструюванні та конструктивному модифікуванні. Для об'ємного проектування розроблені цифрова та геометрична моделі манекена. Для площинного конструювання побудовані розгортки поверхні манекена та


  •