LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка методу оцінки захисних властивостей текстильних матеріалів при впливі високотемпературних факторів

і показали, що рекомендований спеціальний одяг має необхідні захисні властивості та відповідає вимогам виробництва. Використання розробленого одягу дозволяє зменшити кількість травм та профзахворювань. Термін експлуатації спецодягу збільшено з 2-3 до 12 місяців. Річний економічний ефект від заміни стандартного спецодягу, виготовленого з тканини арт.6425, спецодягом, виготов-леним із матеріалів, що вибрані за допомогою розробленого методу, складає 36728 крб. (за цінами 1990 року).


ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ


 • Встановлено, що в пічних відділеннях термохімічних виробництв спеціальний одяг не відповідає умовам праці, внаслідок чого робітники зазнають термічні опіки та ушкодження, а фактичний строк експлуатації спецодягу становить 2-3 місяці при нормі 6.

  Показано, що актуальним для процесу розробки високоефективного спеціального одягу є об`єктивна та всебічна оцінка захисних властивостей матеріалів, яка може бути виконана тільки шляхом використання сучасних методів дослідження, що адекватно моделюють умови комплексного впливу таких високотемпературних факторів виробництва, як: розплавлені частинки шлаку і ферофосфору, а також теплове випромінювання.

 • Розроблено комплексний метод оцінки теплозахисних властивостей текстильних матеріалів в процесі впливу високотемпературних факторів. Метод передбачає використання приладів ТСМ-СВ і УМТС та відповідних методик. Прилад ТСМ-СВ призначений для дослідження термостійких та термозахисних властивостей текстильних матеріалів. Високотемпературним фактором є червоний фосфор. Термостійкість матеріалів оцінюють за часом їх руйнування, а термозахисні властивості - за часом прогрівання до критично-допустимої температури 50 оС. Прилад УМТС призначений для оцінки стійкості текстильних матеріалів до теплового випромінювання. Критерієм оцінки є зміна залишкових показників фізико-механічних властивостей матеріалів.

 • За допомогою запропонованого методу досліджені термостійкі і термозахисні властивості, а також стійкість до теплового випромінювання спеціальних матеріалів: тканин арт.6425 та арт.3246, фенілону металізованого, "ИМ-2", "Винилискожи-Т" та нетканого вуглецевого. Результати досліджень показали, що: жоден з матеріалів не витримує термічного впливу фосфору без руйнування; не існує прямої залежності між термостійкими і термозахисними властивостями матеріалів; необхідний рівень захисту можливо забезпечити шляхом створення пакетів.

 • Встановлено, що пакет, до складу якого входить тканина арт.3246 (матеріал верху) та нетканий вуглецевий матеріал товщиною 3,5 мм, (внутрішній теплоізоляційний шар) забезпечує необхідний захист під час дії високотемпературних агресивних факторів. За допомогою методів математичної статистики отримані залежності, які дозволяють проводити порівняльну оцінку стійкості матеріалів до теплового випромінювання, а також прогнозувати її зміну залежно від часу дії небезпечних та шкідливих факторів термохімічних виробництв.

 • На підставі проведених досліджень для робітників пічних відділень виробництва фосфору розроблено спеціальний одяг, ефективні захисні властивості якого досягнуто завдяки використанню термозахисного пакета. Результати виробничих випробувань дослідних зразків одягу показали, що за своїми захисними властивостями він відповідає умовам праці та вимогам виробництва. Його використання дозволяє зменшити кількість травм та пошкоджень. Термін експлуатації спецодягу збільшено до 12 місяців.

 • Розроблений метод та прилади для його здійснення впроваджено у Державному науково-дослідному інституті техніки безпеки в хімічній промисловості та науково-виробничому підприємстві "Індекс" (м.Сєвєродонецьк). Результати дослідження захисних властивостей текстильних матеріалів використані при розробці технічних умов на комплект чоловічий для захисту від підвищених температур у виробництві фосфору (ТУ 17-08-312091).


  За темою дисертації опубліковано такі роботи:


 • Сарана А.Н., Троян А.М., Мычко А.А. Спецодежда с улучшенными эксплуатационными характеристиками для электросварщиков // Изв. вузов. Технология легкой промышленности. - 1989. - № 1. - С. 125-126.

 • Троян А.М., Сарана А.Н., Бегун В.П., Очкуренко В.И., Мычко А.А., Андросов В.Ф. Разработка метода оценки термостойкости специальных материалов при воздействии фосфора. Сообщение 1 // Изв. вузов. Технология легкой промышленности. - 1989. - № 1. - С. 25-27

 • Троян А.М., Сарана А.Н., Бегун В.П., Очкуренко В.И., Мычко А.А., Андросов В.Ф. Исследование термостойких и термозащитных свойств специальных материалов при воздействии фосфора. Сообщение 2 // Изв. вузов. Технология легкой промышленности. - 1989. - № 2. - С. 33-35.

 • Троян О.М., Засорнов О.С., Сарана О.М. Вивчення впливу теплового випромінювання на механічні властивості матеріалів // Вісник Технологічного університету Поділля. - 1998. - № 4. - С. 33-35.

 • Троян О.М., Сарана О.М. Методика визначення кількісних характеристик високотемпературного фактора при оцінці термостійкості спеціальних матеріалів // Вісник Технологічного університету Поділля. - 1999. - № 4. - Ч 2. -С. 11-13.

 • Троян А.М., Сарана А.Н., Бегун В.П., Романов В.Е. Разработка информационной модели по исследованию термостойких и термозащитных свойств материалов для спецодежды рабочих фосфорной промышленности // Современные подходы к решению проблем организации проектирования и технологии изготовления одежды: Сб. науч. трудов. - Владивосток: ДТИ, 1991. - С. 55-60.

 • Троян А.М. Выбор высокотемпературного фактора при оценке термостойкости специальных материалов к действию фосфора // Вопросы технического и экономического совершенствования бытового обслуживания: Сборн. науч. трудов. - Киев: УМК ВО, 1988. - С. 59-61.

 • Сарана А.Н., Троян А.М. Изучение эксплуатационных свойств углеродных тканей. - Деп. в УкрНИИНТИ 5.07.88, № 1779 - Ук88. - Киев, 1988. - 4 с.

 • Троян А.М., Сарана А.Н. Разработка метода определения термозащитных и термостойких свойств материалов // Перспективы развития производства товаров народного потребления и сферы услуг: Тез. докл. науч.-практ. семинара. - Хмельницкий, 1990. - С. 79-80.

 • Троян А.М., Сарана А.Н., Бегун В.П. Установка и методика для определения устойчивости материалов к тепловому старению // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах і конверсії виробництва: Тези допов. наук.- техн. конф. - Хмельницький, 1992. - С. 18.

 • Засорнов А.С., Сарана А.Н., Троян А.М. Определение энергии разрушения единицы массы материала // Наукові основи сучасних прогресивних технологій: Тези допов. наук.- техн. конф. - Хмельницький: ТУП, 1994. - С. 24.

 • Троян А.М., Сарана А.Н. Изучение влияния высокотемпературного теплового излучения на свойства материалов // Технологічний університет в системі реформування освітньої та наукової діяльності Подільского регіону: Тези допов. наук.- практ. конф. - Хмельницький: ТУП, 1995. - С. 396-397.

 • Засорнов А.С., Троян А.М., Сарана А.Н. Универсальная установка контроля температурных параметров // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах і конверсії виробництва: Тези допов. наук.-техн. конф. - Хмельницький: ТУП, 1995. - С. 55-56.

 • Сарана А.Н., Троян А.М., Мычко А.А. Установка ТСМ-СВ для определения термостойкости материалов к действию самовоспламеняющихся веществ //


 •