LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка механізмів подачі голкової нитки сточувальних машин ланцюгового стібка


КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ

МАНОЙЛЕНКО ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ
УДК 687.053.1


РОЗРОБКА МЕХАНІЗМІВ ПОДАЧІ ГОЛКОВОЇ НИТКИ СТОЧУВАЛЬНИХ МАШИН ЛАНЦЮГОВОГО СТІБКА


05.05.10 – машини легкої промисловості
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наукКиїв – 2008

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Київському національному університеті технологій та дизайну Міністерства освіти і науки України.


Науковий керівник: кандидат технічних наук, доцент

Горобець Василь Андрійович,

Київський національний університет технологій та дизайну,

професор кафедри машин легкої промисловості


Офіційні опоненти: заслужений працівник народної освіти України,

доктор технічних наук, професор

Хомяк Олег Миколайович,

Київський національний університет технологій та дизайну,

завідувач кафедри інженерної механіки;


кандидат технічних наук,

Мостіпан Олександр Михайлович,

технічний консультант ф. "Коутс Україна", м. Київ

Захист відбудеться 28.03. 2008 р. о 14_ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.102.02 Київського національного університету технологій та дизайну за адресою: 01011, м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2.З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київського національного університету технологій та дизайну за адресою: 01011, м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2.Автореферат розісланий 22.02. 2008 р.
Учений секретар

спеціалізованої вченої ради Бухонька Н.П.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Тема дисертації безпосередньо пов'язана з аналізом роботи сточувальних швейних машин (ШМ) двониткового ланцюгового стібка, які широко застосовуються на підприємствах легкої промисловості.

Для підтримання конкурентоспроможності виробів до ланцюгової строчки висуваються високі вимоги (необхідна величина затяжки стібка, еластичність, міцність тощо). Як вказано в роботах професорів Коміссарова А.І., Полухіна В.П., Зака І.С. та ін., механізм подачі голкової нитки є одним з основних механізмів цих машин. Його робота забезпечує правильну взаємодію нитки з іншими робочими органами в процесі утворення ланцюгових стібків. Тому механізми подачі нитки проектують після розробки решти механізмів машини. Це найбільш відповідальний момент, враховуючи те, що ниткоподавач повинен забезпечити надійну взаємодію різних за властивостями ниток з іншими робочими органами машини.

Завданням проектування цих механізмів полягає в забезпеченні ними подачі або вибору необхідної довжини нитки в відповідний момент. Вирішення цього завдання ускладнено, по-перше, тим, що механізми подачі ниток дуже різноманітні за структурою, а по-друге, тим, що функція необхідної подачі нитки має досить складний характер.

Разом з тим також у літературних джерелах немає не тільки порівняльного аналізу механізмів подачі нитки, а й будь-якої їх класифікації.

Характер функції необхідної подачі нитки, що є вихідною для проектування цих механізмів, у роботах Коміссарова А.І., Зака І.С., Жукова В.В., Нікіфорова В.М., Делль Р.А., Єгорова В.В. та ін. визначено експериментально-аналітичним або експериментальним методом, без урахувань фізичних властивостей нитки.

На цей момент немає цілісного методу проектування механізмів подачі нитки швейних машин ланцюгового стібка. У літературних джерелах розглянуті окремі випадки проектування деяких видів цих механізмів, здебільшого тих, що не застосовуються в сучасних ШМ. Методи ж проектування є графічними або графоаналітичними, що зменшує точність і ускладнює процес проектування цих механізмів.

Більше того, в літературних джерелах, навіть в інструкціях з експлуатації цих ШМ, практично немає інформації з регулювання механізмів подачі нитки, незважаючи на те, що вони мають більшу кількість і ширші діапазони регулювання параметрів порівняно з іншими механізмами цих машин. Нарешті в літературних джерелах немає не тільки методів проектування чи регулювання, а навіть опису будови механізмів подачі голкової нитки (МПГН) з розгалуженим кінематичним ланцюгом, які застосовуються у всіх сучасних ШМ цього виду. Тому розробка механізмів подачі голкової нитки та визначення їх раціональних параметрів при налагоджуванні є актуальними.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.Робота виконувалась згідно з затвердженою науковою програмою діяльності Київського національного університету технологій та дизайну 2-03-3/03 "Наукові основи проектування робочих процесів і технологічних машин легкої промисловості" за напрямом "2-03/3.1/03 Проектування сучасних швейних, трикотажних та взуттєвих машин".

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є уточнення закономірностей взаємодії робочих органів сточувальної швейної машини ланцюгового стібка, розробка методів аналізу, вибору і розрахунку механізмів подачі голкової нитки (МПГН) з урахуванням властивостей нитки, розробки на цій основі нових раціональних структур механізмів та рекомендацій з регулювання існуючих.

У відповідності з метою поставлені такі завдання:

– проаналізувати процес утворення сточувальних ланцюгових стібків з врахуванням роботи ниткоподавача;

– вивести та перевірити експериментально аналітичні залежності, які описують функції необхідної та дійсної подачі верхньої нитки з урахуванням її властивостей, які є вихідними даними для аналізу існуючих та проектування нових МПГН;

– розробити класифікацію типових МПГН на основі аналізу їх структур;

– визначити функції дійсної та необхідної подачі нитки типових ШМ, та провести функціональний аналіз їхніх МПГН;

– виявити раціональні структури цих механізмів, значення їх параметрів і надати рекомендації з регулювання цих механізмів;

– розробити нові раціональні структури механізмів на основі базової сточувальної швейної машини ланцюгового стібка;

– дослідити розроблений МПГН і провести його порівняння з механізмом базової конструкції за функціональними показниками.

Об'єкт дослідження є технологічний процес ШМ для утворення сточувальних ланцюгових стібків.

Предмет дослідження є механізми подачі голкової нитки різних структур, сточувальних швейних машин ланцюгового стібка.

Методи дослідження. Поставлене завдання вирішене шляхом аналізу процесу утворення стібка на швейній машині з застосуванням методу змінних контурів,