LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка механізмів подачі голкової нитки сточувальних машин ланцюгового стібка

математичних методів аналітичної геометрії, аналізу та оптимізації, а також сучасних методів експериментальних досліджень.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що в цій роботі вперше:

– виконано уточнений опис процесу утворення сточувальних стібків кл. 400 з виявленням суті роботи органів механізму подачі нитки в кожному періоді цього процесу;

– сформульовано умови, що визначають кількісний та якісний характер зміни довжини контуру нитки при її подачі;

– отримано аналітичні вирази функцій дійсної та необхідної подачі нитки, що враховують: її властивості, технологічні параметри машини, закони руху та геометричні параметри робочих органів;

– розроблено класифікацію типових МПГН;

– визначено вплив параметрів МПГН на закон та величину подачі нитки.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що:

– розроблено принципово нові конструкції МПГН (деклараційні патенти на корисну модель України № 18315 та № 18316 опубліковані 15.11.2006, Бюл. №11, 2006);

– розроблено номограми для вибору регульованих параметрів МПГН типових ШМ залежно від технологічних параметрів та типу ниток;

– розроблено пристрій для експериментального отримання значень функції дійсної та необхідної подачі нитки ШМ для сточувальних ланцюгових стібків;

– розроблено цілісний алгоритм проектування МПГН;

– виконано порівняльний аналіз МПГН базової та розробленої конструкції.

– розроблено експериментальну установку для визначення зусилля натягу верхньої нитки в процесі утворення стібка;

– результати, отримані в дисертації, впроваджені в навчальний процес Київського національного університету технологій та дизайну при підготовці фахівців зі спеціальностей 7.09022 та 8.09022 "Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування";

– рекомендації з регулювання МПГН застосовуються при налагоджуванні відповідного обладнання на ЗАТ КШФ "Юність", ЗАТ ТФ "Роза", а також у лабораторіях Інституту інформаційних та моделюючих технологій "ІМТ" (генерального представника в Україні фірм "Дюркопп", "Пфафф", "Ямото", "Рісс", "Альба" ін.).

Особистий внесок здобувача. У працях, виконаних у співавторстві, здобувач виконав постановку завдань [1-5, 8-12], проведення теоретичних та експериментальних досліджень [3, 10], отримання, обробку та інтерпретацію одержаних результатів [1-5], а також розробку принципово нових конструкцій МПГН [6, 7] та проведення їх аналізу.

Апробація результатів дисертації. Результати роботи доповідались, обговорювались та здобули позитивну оцінку на ІV –VІ наукових конференціях та на ювілейній міжнародній конференції "Інноваційні технології – майбутнє України" – студентського та професорсько-викладацького складу Київського національного університету технологій та дизайну (2004-2007 рр., м. Київ) та ІІІ Українсько-польській науковій конференції молодих вчених "Механіка та інформатика" (Україна, м. Хмельницький, 28-30 квітня 2005 р.). У повному обсязі дисертаційна робота доповідалася та схвалена на науковому міжкафедральному семінарі на кафедрі машин легкої промисловості КНУТД 20 листопада 2007р.

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 12 праць, серед яких 5 статей у фахових виданнях, рекомендованих ВАК України, 2 патенти на корисну модель України, 5 тез доповідей на наукових конференціях.

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається із вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Робота виконана на 148 сторінках друкованого тексту, містить 67 рисунків на 65 сторінках, 22 таблиці на 22 сторінках, список використаних джерел 123 найменувань на 12 сторінках та 4 додатки обсягом 34 сторінок. Загальний обсяг дисертації – 266 сторінок.


ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі обґрунтовано актуальність теми, проаналізовано стан сучасного швейного машинобудування, сформульовано мету та основні завдання досліджень, показано наукову новизну та практичне значення роботи.

Перший розділ присвячено аналізу процесу утворення двониткового та багатониткового ланцюгового стібка, огляду відомих структур МПГН, сучасного стану досліджень МПГН та методів їх синтезу. Аналітичний огляд показав, що МПГН є одним із основних механізмів цих машин, що підтверджено в роботах професорів Коміссарова А.І., Полухіна В.П., Зака І.С. та ін.

В той же час опис процесу утворення стібка, який подано в літературних джерелах, практично не містить відомостей щодо роботи цього механізму. Також немає досліджень, що показують вплив параметрів МПГН на величину та закон подачі нитки, а значить отже, на якість строчки.

Крім того, незважаючи на значну номенклатуру МПГН, які застосовуються в ШМ або відомі з літературних джерел та патентів, немає будь-якої класифікації їх та рекомендацій, щодо вибору їх раціональних структур.

Також у літературних джерелах наведено вихідні дані для проектування МПГН, які подані у вигляді діаграм подачі нитки, неповні та містять розбіжності. Здебільшого, ці діаграми отримані або тільки експериментальним шляхом, або не враховують фізичних властивостей нитки. Крім того, немає аналітичних залежностей для повного опису функцій дійсної та необхідної подачі нитки, що не дає можливості застосувати сучасні методи та засоби для проектування нових та аналізу існуючих МПГН. Відомі методи проектування стосуються лише окремих видів МПГН.

У зв'язку з цим встановлено необхідність визначення аналітичних залежностей функцій дійсної та необхідної подачі нитки з урахуванням її властивостей для аналізу існуючих МПГН та синтезу нових, розробки класифікації МПГН та дослідження впливу регульованих параметрів на закон та величину подачі нитки, а також розробки нових раціональних структур МПГН та визначення їх параметрів.

Другий розділ присвячено уточненому аналізу процесу утворення стібка з урахуванням етапів роботи МПГН. Виведено аналітичні залежності функцій дійсної та необхідної подачі ідеальної нитки, які враховують зміну "контуру подачі" та "контуру витрат":
де та – відповідно довжина "контуру подачі" та "контуру витрат" в початковий відлік часу (ц=0) та при деякому поточному значенні ц в інтервалі і-і+1 процесу утворення стібка; – довжина і-го елементарної ділянки (відрізків прямих та кривих) відповідного контуру при деякому значенні ц; n – кількість елементарних ділянок "контуру подачі"; m – кількість елементарних ділянок "контуру витрат".

Оскільки функція необхідної подачі нитки є кусковою безперервною, то залежності, що її описують, визначаються для кожного інтервалу процесу утворення стібка відповідно до рис. 1, з урахуванням умов існування кожної залежності в певному інтервалі (табл. 1).

Як показали подальші дослідження, значення функцій дійсної та необхідної подачі нитки в деяких інтервалах мають значну невідповідність, яку можна пояснити тим, що не було враховано фізико-механічні властивості нитки. Тому в подальшому були виведені дані аналітичні залежності функцій