LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка механізмів подачі голкової нитки сточувальних машин ланцюгового стібка

дійсної та необхідної подачі нитки з урахуванням деформації нитки кожної ділянки загального контуру нитки під дією відповідних сил:де і – відповідно величина деформації і-ї ділянки "контуру подачі" та "контуру витрат";

Прийняті допущення:


1. Сумарна деформація обох контурів у будь-який момент:


; ; ; .


де –модуль пружності нитки, мПа; –площа поперечного перерізу нитки, мм2; dв– діаметр нитки у вільному стані (розрахунковий діаметр), мм; dс – діаметр нитки у стиснутому стані (умовний діаметр), мм; д – середня густина нитки, г/см3; г –густина волокна, г/см3.

2. При процес утворення стібка не відбувається.

3. Значення зусилля миттєво наближається до нуля за умови Рґ(ц)<Р(ц).

Тоді значення сили натягу її ділянки контуру в будь-який момент утворення стібка з урахуванням швидкості ковзання мають вигляд:


або,
де – коефіцієнт, який враховує зміну властивостей нитки при динамічних навантаженнях; –миттєве значення кута охоплення ниткою поверхні, що розділяють ділянки і-ту та і+1, рад; –коефіцієнт тертя при взаємодії нитки з j-ю поверхнею.

Також в цьому розділі були визначені в загальному вигляді миттєві значення кутів охоплення поверхонь "контуру подачі" та відповідно до рис. 1 для "контуру витрат".

Отримані аналітичні залежності були застосовані при аналізі типових МПГН та проектуванні нових.


Рис. 1. Розрахункова схема визначення довжин відрізків "контуру витрат"


Таблиця 1

Значення довжини "контуру витрат" в інтервалі процесу утворення стібка


Продовження табл. 1


1

2

3

4

У третьому розділі проведено структурний аналіз МПГН, які застосовуються в ШМ цього типу та відомих з літературних джерел, який показав значну їх різноманітність. На основі цього аналізу було розроблено класифікацію (рис. 2), за якою пропонується поділити МПГН на чотири групи (важільні, кулачкові, фрикційні, комбіновані), кожна з яких містить підгрупи та типи.Рис. 2. Схема класифікації механізмів подачі верхньої нитки


З урахуванням аналізу структур МПГН було вибрано чотири типові механізми (рис. 3), які застосовуються в більшості сточувальних ШМ ланцюгових стібків, що експлуатуються нині на підприємствах легкої промисловості.
а б в г

Рис. 3. Кінематичні схеми типових механізмів подачі голкової нитки ШМ:

а – 876 кл ПМЗ; б – 164 кл. "Rimoldi"; в – W562-05BB кл. "Pegasus";

г – CF2300M-164M кл. "Uamato"

За допомогою отриманих аналітичних залежностей було проведено порівняльний аналіз та визначено вплив регульованих параметрів цих механізмів на величину та закон подачі нитки. Ці дослідження проводились з застосуванням п'яти типів ниток. Також було визначено функції положення всіх робочих органів конкретної ШМ. У розрахунках брались максимальні значення технологічних параметрів ШМ (довжина стібка, товщина матеріалів).


Проведений аналіз показав, що форма графіків функцій необхідної подачі нитки (крива 1, рис. 4) у всіх ШМ має однаковий характер, що підтверджує коректність отриманих аналітичних залежностей.а бв г

Рис. 4. Діаграми подачі ідеальної нитки ШМ:

а – 876 кл. ПМЗ; б – 164 кл. "Rimoldi"; в – W562-05BB кл. ф. "Pegasus";

г – CF 2300M-164M кл. ф. "Uamato"

Крім того, було встановлено, що МПГН з нерозгалуженим кінематичним ланцюгом не можуть забезпечити якісне протікання процесу утворення стібка для більшості типів ниток, тому що існує значна невідповідність значень їх функцій дійсної та необхідної подачі нитки (відповідно криві 3 та 4, рис. 5), що призводить до накопичення залишкових деформацій нитки внаслідок збільшення кількості циклів її розтягу.

Порушення циклограми ШМ внаслідок змотування нитки з бобіни в середині процесу утворення стібка в свою чергу збільшує зусилля натягу в нитці та підвищує ймовірність їх обриву. В той же час МПГН з розгалуженим кінематичним ланцюгом великою мірою забезпечують якісне протікання процесу утворення стібка.

Оскільки невідповідність значень функцій подачі нитки могла мати місце через неправильне регулювання цих механізмів, відомості про яке повністю відсутні