LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка механізмів подачі голкової нитки сточувальних машин ланцюгового стібка

ряду.

8. Експериментально підтверджено коректність теоретичних викладок (відхилення значень зусилля натягу нитки отримане аналітичним та експериментальним шляхом становить 10-14%).

9. Експериментально встановлено, що застосування нового МПГН підвищує надійність протікання процесу утворення стібка та зменшує натяг нитки на регуляторі натягу нитки на 20-23% порівняно з базовою ШМ, а максимальну величину натягу нитки – в 4,9 рази.


СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

 • Горобець В.А., Манойленко О.П. Дослідження механізмів подачі верхньої нитки швейних машин двониткового та багатониткового ланцюгового стібка // Вісник КНУТД. – 2005. – №1 (21). – С. 5-11.

 • Горобець В.А., Манойленко О.П. Аналіз процесу необхідної подачі верхньої нитки при утворенні стібків класу 400 // Вісник ХНУП, "Технічні науки", Т. 2. –2005. – №6. – С. 36-41.

 • Горобець В.А., Манойленко О.П. Порівняльний аналіз механізмів подачі верхньої нитки швейних машин для виконання стібків класу 400 // Вісник КНУТД. – 2005. – №6 (36). – С. 30-34.

 • Горобець В.А., Манойленко О.П. Діаграми подачі верхньої нитки при утворенні стібків класу 400 з урахуванням її деформації. Повідомлення 1 // Вісник КНУТД. – 2007. – №2 (34). – С. 21-24.

 • Горобець В.А., Манойленко О.П. Діаграми подачі верхньої нитки при утворенні стібків класу 400 з урахуванням її деформації. Повідомлення 2 // Вісник КНУТД. – 2007. – №3 (35). – С. 16-22.

 • Пат. 18315 України, МПК D05B 49/00. Механізм подачі верхньої нитки швейної машини / В.А. Горобець, О.П. Манойленко (Україна). – № u200603334; Заявл. 28.03.2006; Опубл. 15.11.2006, Бюл. № 11, 2006.

 • Пат. 18316 України, МПК D05B 49/00. Механізм подачі верхньої нитки швейної машини / В.А. Горобець, О.П. Манойленко (Україна). – № u200603335; Заявл. 28.03.2006; Опубл. 15.11.2006, Бюл. № 11, 2006.

 • Горобець В.А., Манойленко О.П. Класифікація механізмів подачі нитки швейних машин ланцюгового стібка // Інноваційні технології – майбутнє України: Ювілейна міжнародна конференція, присвячена 75-річчю КНУТД . Київ, 2005 р. – К., Вісник КНУТД, 2005 –Т.2. – С. 51-52.

 • Горобець В.А., Манойленко О.П. Аналіз процесу споживання верхньої нитки робочими органами швейних машин при утворенні стібків класу 400 // Наукові розробки молоді на сучасному етапі: IV Всеукраїнська ювілейна наукова конференція молодих вчених та студентів. Київ, 17-19 травня 2005р. – К., Тези доповідей КНУТД, 2005. – Т2. – С. 12.

 • Горобець В.А., Манойленко О.П. Механізми подачі верхньої нитки з розгалуженим кінематичним ланцюгом для швейних машин класу 400 // Наукові розробки молоді на сучасному етапі: V Всеукраїнська наукова конференція молодих вчених та студентів. Київ, 26-28 квітня 2006р. – К., КНУТД, 2006. – Т. 2 – С. 13.

 • Горобець В.А., Манойленко О.П. Діаграми подачі верхньої нитки при утворенні стібків класу 400 з урахуванням її деформації // Наукові розробки молоді на сучасному етапі: VІ Всеукраїнська наукова конференція молодих вчених та студентів. Київ, 17-18 квітня 2007р. – К., КНУТД, 2007.– Т.2–С. 104.

 • Горобець В.А., Манойленко О.П., Наумов І.М. Експериментальна перевірка функції дійсної та необхідної подачі верхньої нитки при утворенні стібків класу 400 // Наукові розробки молоді на сучасному етапі: VІ Всеукраїнська наукова конференція молодих вчених та студентів. Київ, 17-18 квітня 2007р. – К., КНУТД, 2007. – Т. 2 – С. 105.


  АНОТАЦІЯ

  Манойленко О.П. Розробка механізмів подачі голкової нитки сточувальних машин ланцюгового стібка. – Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.10 – машини легкої промисловості, Київський національний університет технологій та дизайну, Київ, 2007.

  Дисертацію присвячено розробці механізмів подачі голкової нитки сточувальних швейних машин ланцюгового стібка. З метою дослідження впливу параметрів механізму подачі голкової нитки (МПГН) на значення та закон подачі нитки та аналізу функцій дійсної та необхідної подачі нитки отримані аналітичні вирази для функцій як без так і з урахуванням властивостей нитки відповідно до процесу утворення стібка. На основі результатів аналітичного дослідження типових МПГН розроблено номограми для регулювання цих механізмів залежно від технологічних параметрів. Запропоновано дві раціональні структури нових МПГН та розроблено конструкцію одного з цих механізмів.

  Розроблений алгоритм та інженерний метод проектування МПГН, за допомогою якого отримано параметри нового механізму.

  Проведено експериментальні дослідження зусилля натягу нитки в процесі утворення стібка базової та нової конструкції МПГН.

  Результати експериментальних досліджень засвідчили достовірність виведених аналітичних залежностей та доцільність застосування розробленого МПГН. Встановлено, що застосування розробленого МПГН приводить до зменшення зусилля натягу нитки на регуляторі натягу нитки в середньому на 20-23%, а в процесі утворення стібка – максимальне значення в 4,9 рази.

  Ключові слова: механізм подачі голкової нитки, сточувальна машина ланцюгового стібка, функції дійсної та необхідної подачі нитки, номограми для регулювання, параметри механізму подачі голкової нитки, зусилля натягу нитки.
  АННОТАЦИЯ

  Манойленко А.П. Разработка механизмов подачи игольной нитки стачивающих машин цепного стежка. – Рукопись.

  Диссертация на соискание научной степени кандидата технических наук по специальности 05.05.10 – машины легкой промышленности, Киевский национальный университет технологий и дизайна, Киев, 2007.

  Диссертация посвящена анализу работы механизмов подачи игольной нитки (МПИН) стачивающих швейных машин (ШМ) цепного стежка, определению рациональной структуры и параметров этих механизмов, а также разработке рекомендаций по их регулированию.

  В диссертации выполнен анализ процесса стачивающего цепного стежка, на основе которого сделано уточненное, по сравнению с известными, описанием данного процесса.

  С целью определения влияния параметров МПИН на значения величины и закон подачи игольной нитки были выведены аналитические зависимости для определения функций необходимой и действительной подачи игольной нитки, стачивающих ШМ цепного стежка как без учета ее физико-механических свойств, так и с учетом растяжения каждого участка контура подачи в результате действующих на нитку сил. Данные зависимости в дальнейшем были использованы как исходные данные для анализа и синтеза конкретных МПИН.

  В работе был проведен структурный анализ всех типов известных МПИН, на основе которого была предложена их классификация.

  В результате аналитического исследования четырех типовых структур МПИН, которые используются в ШМ 876 кл ПМЗ, 164кл. "Rimoldi", W562-05BB кл. "Pegasus", CF2300M-164M кл. "Uamato" были получены функции действительной и необходимой подачи нитки их МПИН в случае использования пяти разных по свойствам ниток. Анализ полученных функций показал их значительное сходство,


 •