LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка модульного технологічного процесу автоматизованого складання заготовок верху взуття


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ
ЩУЦЬКА ГАННА ВОЛОДИМИРІВНА
УДК 685.31.02РОЗРОБКА МОДУЛЬНОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ АВТОМАТИЗОВАНОГО СКЛАДАННЯ ЗАГОТОВОК ВЕРХУ ВЗУТТЯ

Спеціальність 05.19.06 – технологія взуттєвих та шкіряних виробів
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук


Київ – 2002

Дисертацією є рукопис.


Робота виконана в Київському національному університеті технологій та дизайну, Міністерство освіти і науки України.


Науковий керівник - доктор технічних наук, професор

Коновал Віктор Павлович,

Київський національний університет технологій та дизайну, завідувач кафедри конструювання та технології виробів із шкіри.


Офіційні опоненти: - доктор технічних наук, професор

Нестеров Владислав Петрович,

Українська технологічна академія, президент;


- кандидат технічних наук, доцент

Драпак Георгій Мефодійович,

Технологічний університет Поділля, завідувач кафедри машин і апаратів легкої промисловості та побутового обслуговування.


Провідна установа: - Львівська комерційна академія, Міністерство освіти і науки України,

м. Львів.


Захист відбудеться " 26 " червня 2002р. о 10-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.102.03 у Київському національному університеті технологій та дизайну за адресою: 01601, м. Київ-11, вул. Немировича-Данченка, 2, корпус 1 (зал засідань).


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київського національного університету технологій та дизайну за адресою: 01601, м. Київ-11, вул. Немировича-Данченка, 2.


Автореферат розісланий " 23 " травня 2002 року.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

кандидат технічних наук

професор Журавський В.А.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. В сучасних умовах входження взуттєвої галузі у ринок виникає гостра потреба в удосконалюванні технологічних процесів складання заготовок верху взуття, що призведе до підвищення якості, а звідси – конкурентоспроможності продукції вітчизняного товаровиробника. Традиційні методи та устаткування є досить енергоємні, а якість продукції, як правило, визначається кваліфікацією працівника, часто має місце несиметричне технологічне виконання і зовнішній вигляд напівпар. Автоматизація складального процесу дозволяє виключити людський фактор при виготовленні заготовок верху взуття і досягти повністю симетричного пошиття заготовок двох напівпар взуття, тобто значно підвищити якість продукції.

Розробка та дослідження технологічних процесів автоматизованого складання заготовок на даному етапі розвитку вітчизняного взуттєвого виробництва є актуальними та своєчасними.

Однією з вирішальних операцій модульного технологічного процесу автоматизованого складання заготовок верху взуття є операція захвату м'яких плоских деталей заготовок. Попередні дослідники (Піскорський Г.А., Тонковид Л.А., Арутюнян С.С. та інші) займались, в основному, захватом деталей заготовок із повітронепроникних взуттєвих матеріалів (натуральна, синтетична, штучна шкіри). Але відомо, що заготовка включає також деталі із повітропроникних текстильних взуттєвих матеріалів. Тому найбільш цікавим з наукової та актуальним з інженерної точок зору буде дослідження та визначення основних параметрів технологічної операції захвату м'яких плоских деталей заготовок, в тому числі із повітропроникних текстильних матеріалів, з метою розробки нових технологічних умов для оптимального виконання вказаної операції в автоматизованому режимі.

Взагалі, на даний момент, є дуже важливим, як в економічному, так і в стратегічному значеннях, виготовлення вітчизняного взуття, а, особливо, спеціального військового взуття, з використанням прогресивних ресурсозберігаючих технологій.

Мета і задачі дослідження. Основна мета роботи полягає у визначені нормативів технологічних операцій процесу автоматизованого складання плоских модулів заготовок верху взуття.

У відповідності з метою були поставлені такі задачі:

 • Провести аналіз технологічних операцій процесу автоматизованого складання заготовок.

 • Визначити основні параметри технологічної операції автоматизованого захвату плоских повітропроникних текстильних деталей заготовок зі стосу, що найбільше впливають на її оптимальне виконання.

 • Провести аналітичне та експериментальне дослідження ймовірності оптимального виконання операції захвату м'яких плоских деталей заготовок зі стосу із різних взуттєвих матеріалів.

 • Визначити критерії оптимізації виконання операції автоматизованого захвату м'яких плоских деталей заготовок зі стосу із різних взуттєвих матеріалів.

 • Розробити модульний технологічний процес автоматизованого складання заготовок напівчобіт чоловічих для співробітників МВС та напівчеревиків чоловічих для офіцерського складу армії з використанням операції автоматизованого захвату м'яких плоских деталей заготовок зі стосу.

 • Обґрунтувати доцільність, з точки зору технологічних та економічних показників, застосування модульного технологічного процесу автоматизованого складання заготовок верху взуття.

  Методи дослідження. Теоретичною основою дисертаційної роботи є наукові дослідження вітчизняних та іноземних вчених по розробці технологічних процесів автоматизованого складання заготовок верху взуття. Методологічною основою послужили методи аналізу нормативів технологічних операцій автоматизованого захвату м'яких плоских деталей заготовок, наукового передбачення та практики, як критерію істини.

  На цій основі розроблена комплексна методика досліджень, яка включає:

 • аналіз основних робіт по дослідженням технологічних операцій захвату м'яких плоских деталей заготовок;

 • аналітичний метод аналізу операції автоматизованого захвату плоских повітропроникних текстильних деталей заготовок складної форми зі стосу;

 • використання сучасних експериментальних методів досліджень для перевірки запропонованих фізичної та математичної моделей операції автоматизованого захвату плоских повітропроникних текстильних деталей заготовок зі стосу;

 • статистичну обробку результатів експериментів за допомогою програм для ПЕОМ.

  Наукова новизна одержаних результатів. Під час аналітичних та експериментальних досліджень автором отримані такі результати:

 • удосконалено спосіб автоматизованого відокремлення та захвату м'яких плоских деталей заготовок зі стосу із різних взуттєвих матеріалів;

 • створені фізична та математична моделі операції автоматизованого захвату плоских повітропроникних текстильних деталей заготовок зі стосу;

 • визначені критерії оптимізації виконання операції автоматизованого захвату м'яких плоских деталей заготовок зі стосу із різних взуттєвих


 •