LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка модульного технологічного процесу автоматизованого складання заготовок верху взуття

матеріалів;

 • розроблено спосіб автоматизованого складання плоских модулів заготовок верху взуття.

  Практичне значення одержаних результатів. Одержані в роботі результати реалізовані у вигляді:

 • удосконаленої операції та відповідного пристрою для оптимального виконання автоматизованого захвату м'яких плоских деталей заготовок зі стосу із різних взуттєвих матеріалів, на які отримано деклараційний патент України на винахід;

 • удосконаленого способу фіксування м'яких плоских деталей заготовок на позиції складання з використанням універсальної палети;

 • модульних технологічних процесів автоматизованого складання заготовок двох основних видів спеціального військового взуття;

 • комп'ютерних програм:

  • визначення розрахункової ймовірності попадання мікроприсосів робочої поверхні захватного органу на нитки (волокна) матеріалу деталі;

  • підбору параметрів сітчастої структури мікроприсосів робочої поверхні захватного органу для заданих параметрів сітчастих структур конкретних матеріалів деталей заготовок;

 • технічного завдання на проектування агрегату для автоматизованого складання плоских модулів заготовок верху взуття;

  Теоретичні та практичні результати роботи використовуються в лекційних розділах та лабораторних роботах дисциплін "Основи конструювання виробів із шкіри", "Основи технології виробів із шкіри" при підготовці студентів за спеціальністю 7.0918.20.

  Особистий внесок здобувача. У працях, виконаних у співавторстві з науковим керівником, особистий внесок автора полягає в обговоренні постановки задач, їх аналітичному і практичному вирішенні, виконанні експериментальних досліджень, обробці результатів вимірювань, формулюванні висновків.

  Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні та експериментальні положення, результати роботи доповідались та одержали позитивну оцінку на семінарах кафедри конструювання та технології виробів із шкіри, на наукових конференціях студентського та професорсько-викладацького складу Київського національного університету технологій та дизайну (1999-2002 рр., м. Київ). У повному обсязі дисертаційна робота доповідалась та ухвалена на науковому міжкафедральному семінарі кафедри конструювання та технології виробів із шкіри

  7 лютого 2002 року.

  Публікації. Основні положення та результати дисертації викладені у 5 публікаціях, серед яких – 4 статті у фахових виданнях, рекомендованих ВАК України, та 1 – деклараційний патент України на винахід.

  Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, чотирьох розділів, загальних висновків, списку використаних джерел та додатків. Зміст дисертації викладено на 136 сторінках машинописного тексту. Робота містить 39 ілюстрацій, 11 таблиць, список використаних джерел зі 107 найменувань, 6 додатків на 85 сторінках. Повний обсяг дисертації становить 279 сторінок.


  ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ


  У вступі обґрунтовано актуальність теми, подано короткий аналіз стану проблеми, сформульовано наукову новизну та практичну цінність отриманих результатів та висновків, визначено мету та основні задачі дослідження, які необхідно вирішити для її досягнення.

  У першому розділі проведено огляд наукових робіт попередніх дослідників та джерел інформації з проблеми автоматизації технологічних процесів складання заготовок верху взуття.

  Доведено, що з розвитком сучасних технічних засобів (існування палет для фіксування плоских модулів заготовок та швейних напівавтоматів, зорієнтованих на автоматизацію) технологічні процеси автоматизованого складання заготовок з використанням неекологічних енергомістких технологій відходять у минуле. Тобто, розробка модульного технологічного процесу автоматизованого складання заготовок, з використанням сучасного обладнання, дає можливість працювати з широким асортиментом взуттєвих матеріалів.

  Класифікація та аналіз відомих операцій захвату, які є одними з вирішальних у реалізації всього технологічного процесу, показали, що найбільш придатним для захвату м'яких плоских деталей заготовок як із повітронепроникних (натуральна, синтетична, штучна шкіри), так і із повітропроникних текстильних взуттєвих матеріалів є аеродинамічний спосіб. Цей спосіб відрізняється підвищеною швидкістю спрацьовування, дешевизною, експлуатаційною надійністю, екологічною чистотою, можливістю автоматизованого керування.

  Досі не визначені технологічні параметри оптимального виконання операції автоматизованого захвату м'яких плоских деталей заготовок зі стосу із різних взуттєвих матеріалів, в тому числі із повітропроникних текстильних матеріалів.

  У другому розділі приведенірезультати аналітичного дослідження основних параметрів оптимального виконання технологічної операції автоматизованого захвату м'яких плоских деталей заготовок зі стосу, в тому числі із повітропроникних текстильних матеріалів.

  Аналіз існуючих операцій захвату м'яких плоских деталей заготовок складної форми та проведення пошукових експериментів дали змогу розробити фізичну та аналітичну моделі операції, визначити основні параметри її виконання. Пошукові експерименти проводились на експериментальній установці для автоматизованого захвату м'яких плоских деталей заготовок з

  14 зразками різних взуттєвих матеріалів.

  Пропонується технологічна операція автоматизованого захвату та поштучного відокремлення м'яких плоских деталей заготовок зі стосу, що здійснюється в три етапи:

  1. Захватним органом, робоча поверхня якого покрита спеціальною сіткою, притискується і захвачується крайка верхньої деталі стосу.

  2. Захватний орган обертається і намотує на свою поверхню захвачену деталь.

  3. Захватний орган піднімається над стосом деталей і відокремлює захвачену деталь від інших деталей стосу.

  Аналіз етапів операції показав, що найбільш відповідальним та менш дослідженим є перший етап. У зв'язку з цим була розроблена фізична модель взаємодії сітчастої структури робочої поверхні захватного органу (іменуєма далі активною) з сітчастою структурою матеріалу верхньої деталі стосу (іменуєма далі пасивною) (рис. 1). Були визначені також основні параметри даних сітчастих структур.

  Вивчення фізичної моделі показало, що при виконанні операції автоматизованого захвату верхньої деталі зі стосу діє 17 різних факторів. На основі аналізу кожного з них, за даними пошукових експериментів було проведено апріорне ранжування, основане на відомих методах рангової кореляції. Визначені фактори розміщувались у порядку зменшення їх впливу на оптимальне виконання технологічної операції автоматизованого захвату.

  Для подальших досліджень було відібрано 5 основних параметрів:

 • Розрахункова ймовірність попадання мікроприсосів активної сітчастої структури на нитки (волокна) пасивної .

 • Витрата повітря в системі розрідження захватного органу Q [м3/год].

 • Питома сила притискування до захватного органу стосу деталей q [Н/м2].

 • Лінійна швидкість виконання операції автоматизованого захвату V [м/с].

  5. Кількість деталей у стосі n [шт.].

  В результаті досліджень першого параметру була проведена серія експериментів по визначенню конкретних значень параметрів сітчастих структур 14 найбільш поширених взуттєвих текстильних матеріалів, які в


 •