LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Вогнебіостійкі епоксидні композиційні матеріали для дерев'яних конструкцій

харківський державний технічний університет

будівництва та архітектури
Дмітрієва Наталія Вячеславівна


УДК 678.5.046


Вогнебіостійкі епоксидні композиційні

матеріали для дерев'яних конструкцій
Спеціальність 21.06.02 – пожежна безпека
автореферат


дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук


Харків – 2005

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Харківському державному технічному університеті будівництва та архітектури Міністерства освіти та науки України.

Науковий керівник: доктор технічних наук, професор

Яковлєва Раїса Антонівна, Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури, завідувач кафедри загальної хімії.

Офіційні опоненти: – доктор технічних наук, професор

Бєліков Анатолій Серафимович, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури Міністерства освіти та науки України, професор кафедри безпеки життєдіяльності;

 • кандидат технічних наук, доцент

Сирих Василь Миколайович, Харківський науково-дослідний інститут судової експертизи ім. М.С. Бокаріуса Міністерства юстиції України, провідний науковий співробітник.

Провідна установа: Український науково-дослідний інститут пожежної безпеки Міністерства надзвичайних ситуацій України, м. Київ.Захист відбудеться " 14 " грудня 2005 р. о ________ год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.056.01 при Харківському державному технічному університеті будівництва та архітектури за адресою: 61002, м. Харків, вул. Сумська, 40.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Харківського державного технічного університету будівництва та архітектури за адресою: 61002, м. Харків, вул. Сумська, 40.

Автореферат розісланий " 10 " листопада 2005 р.

Учений секретар спеціалізованої
вченої ради, доктор технічних наук, професор

_____________С.Л. Фомін


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми.Деревина, як будівельний матеріал, широко використовується завдяки високим фізико-механічним та експлуатаційним властивостям. Проте вона належить до горючих матеріалів, що схильні до біопошкоджень. Для підвищення вогнестійкості дерев'яних конструкцій застосовують різні способи: просочування антипіренами, штукатурка, облицювання негорючими листовими й плитковими матеріалами, нанесення полімерних покриттів. Але більшість з них не забезпечують біостійкості деревини.

Полімерні композиційні матеріали, у тому числі й епоксидні, широко використовуються в різних галузях господарства України. Основний недолік полімерних композиційних матеріалів на основі епоксидних олігомерів – горючість, що обмежує галузі їх застосування. Як свідчить статистика, збільшення пожеж та матеріальної шкоди від них можна значною мірою віднести на рахунок зростання обсягів використання полімерів у будівництві приміщень, споруд, транспортних засобів і комунікацій.

Дослідженню факторів, що впливають на руйнування дерев'яних конструкцій, присвячені роботи В.М. Жартовського, А.С. Бєлікова, А.М. Орлова, В.А. Трушина та ін.

Перспективним напрямком досліджень є підвищення вогнестійкості дерев'яних будівельних конструкцій та збільшення їх довговічності шляхом захисту від біологічних шкідників за допомогою епоксидних композицій, що модифіковані мінеральними дисперсними наповнювачами, антипіренами та біоцидами, а також визначення закономірностей зниження горючості та регулювання біостійкості і технологічних властивостей епоксиполімерів.

Тому вивчення зазначених питань – важливе науково-практичне завдання.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана на замовлення Департаменту пожежної безпеки МНС України за темою „Комплексна оцінка пожежної небезпеки полімерних матеріалів, які використовуються в будівництві" (№ держ. реєстрації 01000000686) і за постановою Кабінету Міністрів України від 01.07.2002 № 870, п. 1255 про затвердження „Програми забезпечення пожежної безпеки на період до 2010 року" по темі „Розробка багатофункціональних полімерних матеріалів зі зниженим рівнем горючості" (№ держ. реєстрації 0103U005662).

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є розробка вогнебіозахисних епоксидних композиційних матеріалів для захисту дерев'яних конструкцій.

Для досягнення мети було поставлено такі завдання:

 • вивчення поверхневих властивостей мінеральних наповнювачів та їх вплив на вогнезахисні властивості епоксиполімерів;

 • дослідження впливу мінеральних наповнювачів на процеси термоокиснювальної деструкції та горючість епоксиполімерів;

 • дослідження біоцидних властивостей наповнених епоксиполімерів;

 • комплексна оцінка пожежної небезпеки та токсичності вогнебіозахисних композицій;

 • розрахунок параметрів розвитку пожежі в приміщеннях при використанні епоксиполімерів зниженої горючості для захисту дерев'яних конструкцій;

 • дослідження експлуатаційних властивостей вогнебіостійких полімерних композицій;

 • прогнозування поведінки вогнебіостійких композицій у різних умовах експлуатації;

 • розробка рекомендацій щодо технології приготування та нанесення вогнебіостійких композицій та впровадження результатів досліджень на виробництві.

Об'єкт дослідження – процеси підвищення пожежної безпеки і біостійкості деревини.

Предмет дослідження – розробка епоксидних композиційних матеріалів із вогнебіозахисними властивостями.

Методи дослідження. Для досягнення мети та вирішення поставлених завдань було використано аналітичні й експериментальні методи досліджень. Підготовка і проведення досліджень здійснювалися на основі математичного планування експерименту, а достовірність підтверджувалася статистичною обробкою з використанням комп'ютерного програмного забезпечення.

Наукова новизна отриманих результатів. Вперше розроблено вогнебіозахисні епоксидні композиційні матеріали з поліпшеними експлуатаційними властивостями при застосуванні наповнювачів: залізоалюмінієвих оксидів, активованої базальтової луски, моноамонійфосфату та біоцидної добавки на основі гуанідину, що дозволило підвищити вогнебіостійкість дерев'яних конструкцій.

  • Встановлено, що введення наповнювачів залізоалюмінієвих оксидів і активованої базальтової луски до 20 мас.ч. дозволяє значно знизити