LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка наукових основ технології і проектування устаткування для безвистійного обрізування книжково-журнальних блоків

УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ ДРУКАРСТВА


На правах рукопису


Топольницький Петро Володимирович


УДК 686.12.056


РОЗРОБКА НАУКОВИХ ОСНОВ ТЕХНОЛОГІЇ

І ПРОЕКТУВАННЯ УСТАТКУВАННЯ ДЛЯ БЕЗВИСТІЙНОГО ОБРІЗУВАННЯ КНИЖКОВО-ЖУРНАЛЬНИХ БЛОКІВ
05.05.01 - МАШИНИ І ПРОЦЕСИ ПОЛІГРАФІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА
Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора технічних наук

Львів - 2000

Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Українській академії друкарства

Міністерства освіти і науки України

Науковий консультант доктор технічних наук, професор

Полюдов Олександр Миколайович,

Українська академія друкарства,

завідувач кафедри поліграфічних машин

Офіційні опоненти:

доктор технічних наук, професор

Малащенко Володимир Олександрович,

Національний університет "Львівська політехніка",

професор кафедри деталей машин

доктор технічних наук, доцент

Сеньківський Всеволод Миколайович ,

Українська академія друкарства,

завідувач кафедри прикладної математики

та комп'ютерних інформаційних систем

доктор технічних наук, професор

Силенко Петро Миколайович,

Московський державний університет друку

(Російська Федерація), професор кафедри

теоретичної і прикладної механіки

Провідна установа: Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут",видавничо-поліграфічний факультет, Міністерство освіти і науки України, м. Київ.

Захист відбудеться...08.12.2000 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.101.01 в Українській академії друкарства (79020, м.Львів, вул. Підголоско, 19)


З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Української

академії друкарства (м. Львів, вул. Підвальна, 17)

Автореферат розісланий 05.11. 2000 р.

Вчений секретар спеціалізованої

вченої ради Дідич В.П.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Для операції обрізування книжково-журнальних блоків (КЖБ) з трьох боків в існуючому устаткуванні (триножові машини) вітчизняного і зарубіжного виробництва характерні вистоювання (зупинки) напівфабрикатів під час виконання технологічного процесу, значні технологічні та динамічні навантаження, які істотно звужують швидкісні можливості машин: їхні технічні швидкості не перевищують 100 ц/хв. Для досягнення необхідної продуктивності триножових машин обрізування блоків проводять пачками (привертками) висотою до 100 мм, при цьому до складу машин вводять додаткові пристрої для формування і, після обрізування, для розформовування пачок. До того ж збільшення висоти пачки супроводжується зниженням точності обрізування.

На сучасному етапі розвитку брошурувально-палітурного устаткування альтернативою вважають введення до складу автоматизованих потокових ліній (із технічною швидкістю понад 300 ц/хв) двох чи навіть трьох, встановлених паралельно, триножових машин і додаткових засобів для розгалуження потоку блоків, автоматичного формування пачок перед обрізуванням тощо.

Така тенденція розвитку устаткування для обрізування блоків з трьох боків породжує нову концепцію: створення засобів для безвистійного обрізування КЖБ, а саме - за допомогою багатолезових різальних інструментів (БРІ).

На цій основі нами сформульвано важливу науково-прикладну проблему в області поліграфічних технологій і машинобудування - розробка, на основі наукових досліджень, технологічного процесу безвистійного швидкісного обрізування КЖБ та методів проектування призначених для цього високошвидкісних операційних машин та секцій потокових ліній.

Таким чином, одержані в цій дисертаційній роботі результати досліджень є актуальними, оскільки вони послужили основою для створення безвистійних, патентно-захищених машин світового рівня для обрізування КЖБ, використання яких в технологічних і потокових лініях створює передумови істотного підвищення продуктивності праці.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Починаючи з 1981 р. дослідження та розробка безвистійного способу обрізування книжкових блоків БРІ проводилася в межах планів бюджетних науково-дослідних робіт кафедри поліграфічних машин УПІ ім.Ів.Федорова. Результати цих досліджень стали підставою для укладення госпдоговору із Всесоюзним науково-дослідним інститутом поліграфічного машинобудування (ВНДІполіграфмаш), м.Москва, теми №85-85...90. Згодом, в 1991...93 рр., роботи були продовжені в рамках розробки технічного проекту машини для безвистійного обрізування блоків (тема №87-91...93) з Ходорівським СКБ та заводом поліграфмашин (Львівська обл.), а від 1995 до 2000 р.- доопрацювання засобів безвистійного обрізування блоків БРІ до промислового впровадження, теми №105-95...99 із заводом поліграфічних машин фірми "Muller Martini" (Швейцарія, м.Фельбен) .

Проведені дослідження повністю узгоджуються з Державною програмою розвитку національного книгодрукування і преси України, затвердженою Указом Президента України № 58/95 від 28 лютого 1995 р.

Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є розробка наукових основ технології безвистійного обрізування книжково-журнальних блоків багатолезовим різальним інструментом та методів проектування високопродуктивного устаткування.

Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити такі задачі:

1. виявити ступінь впливу геометричних параметрів БРІ на силові та якісні показники процесу безвистійного обрізування КЖБ; 2. аналітичним і експериментальним шляхами дослідити механіку процесу обрізування блоків і на цій основі здійснити оцінку сил, що діють на транспортувальну систему під час обрізування блоків; 3. аналітичним та експериментальним шляхами розкрити динамічний стан транспортувальної системи і оцінити ступінь його впливу на процес різання; 4. розробити наукові основи процесу безвистійного обрізування блоків і з їх допомогою розробити методику автоматизованого проектування (МАП) БРІ. 5. провести порівняльний аналіз транспортувальних засобів з точки зору їх впливу на точність і якість обрізування блоків. Розробити адаптовану до БРІ систему транспортування блоків; 6. розробити та дослідити засіб для зміни напрямку руху блока; 7. провести промислове випробування модуля для безвистійного обрізування блоків, оснащеного БРІ; 8. оцінити можливість використання БРІ для інших технологічних операцій; 9. встановити діапазон технічних і технологічних можливостей альтернативного способу обрізування блоків інструментом, крайка леза якого коливається з ультразвуковою частотою.

Таким чином об'єктом досліджень став технологічний процес безвистійного обрізування блоків і явища, які його супроводжують.

Предметом дослідження є геометричні параметри БРІ, методика автоматизованого