LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка наукових основ технології і проектування устаткування для безвистійного обрізування книжково-журнальних блоків

проектування БРІ, система для транспортування та зміни напрямку руху блоків із збереженням їх орієнтації у просторі, технологічні параметри процесу обрізування блоків.

Методи дослідження. Дослідження побудовані на основі раціонального поєднання теоретичних досліджень із використанням математичного моделювання, стендових та машинних експериментальних досліджень.

Стендові та машинні дослідження проводилися з метою: 1. визначення впливу геометричних параметрів БРІ та технологічних режимів на силові та якісні показники процесу безвистійного обрізування; 2. отримання вихідної інформації для теоретичного узагальнення явищ, що виникають у транспортувальній системі під час обрізування блоків; 3. розроблення методики автоматизованого проектування БРІ; 4. перевірки теоретичних висновків.

Частина практичних результатів отримана методами моделювання процесів функціювання різальних і транспортувальних вузлів машини на ПК.

Вимірювання силових параметрів проводилося тензометруванням.

Наукова новизна одержаних результатів:

- аналітичним та експериментальним методами виявлено доцільні (з міркувань якості обрізування та мінімізації технологічних опорів) геометричні параметри леза одиничного ножа, а також конструкції БРІ;

- розроблено МАП багатолезового різального інструмента з оптимізованими параметрами, в основу якої покладено результати експериментальних досліджень процесу різання та одержані на їх основі емпіричні залежності;

- складено та досліджено математичну модель процесу обрізування блоків за допомогою БРІ, на основі чого вперше встановлено характер зміни та величини технологічних опорів на різних етапах обрізування блоків, а також одержано вихідні дані для проектування транспортувального органа машини;

- аналітично та експериментально досліджено пружно-силову взаємодію ланок відібраної транспортувальної системи на основі зубчастих пасів, що виникає в період обрізування блоків. Розкрито вплив коливного процесу на характер зміни технологічних опорів і показані шляхи їх мінімізації;

- у рамках головної наукової концепції дослідження проведено порівняльний аналіз механізмів і досліджено механіку процесу зміни напрямку переміщення блоків у машині. На цій підставі проведено оптимізаційний синтез необхідного механізму і розроблено методику його проектування.

Практичне значення одержаних результатів полягає, насамперед, у тому, що використання устаткування для безвистійного обрізування блоків за допомогою БРІ створює передумови для підвищення продуктивності праці у 3...7 разів (при поштучному обрізуванні, залежно від формату та умов подачі блоків у машину). Розроблено методики проектування БРІ та транспортувальної системи машини для безвистійного обрізування КЖБ.

Використання цих результатів здійснюється у двох напрямках:

- через впровадження, розроблених за результатами теоретичних і експериментальних досліджень, методик під час проектування нового устаткування для обрізування КЖБ;

- шляхом використання розроблених за результатами досліджень засобів у дослідному зразку машини БРБ-120 для безвистійного обрізування КЖБ (виготовлена Ходорівським заводом ПМ машина демонструвалася на міжнародній виставці "Поліграфія-93", м. Київ) та секції обрізування книжкових блоків з двох боків (виготовлена в 1997 р. на заводі поліграфічних машин фірми "Muller Martini" м. Фельбен, Швейцарія). Ступінь реалізації одержаних результатів та їх ефективність підтверджена наведеним у Додатку А.1 актом виробничих випробувань.

Окрім цього, результати досліджень використовуються у навчальному процесі студентів спеціальності 7.090224 - "Поліграфічні машини і автоматизовані комплекси".

Особистий внесок здобувача. Основні наукові розробки отримані автором самостійно. Із 10 публікацій у співавторстві, наведених у списку опублікованих автором праць, здобувачеві належить:

- публікації [13] і [39] - участь у розробці основної ідеї;

- публікації [14], [15], [16] і [18] - постановка задачі;

- публікації [32], [40] і [41] - участь у розробці аналітичної частини;

- публікація [17] - обробка результатів експериментальних досліджень.

Участь автора у створенні АС і патентів [19...26] відображена у відповідних довідках і пропорційна кількості авторів. Ступінь участі автора у виконанні госпдоговірних робіт зазначена окремо у кожному звіті. У більшості з них здобувач був відповідальним виконавцем.

Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертаційної роботи, починаючи з 1983 р., щорічно доповідалися автором на звітних науково-технічних конференціях професорсько-викладацького складу УАД (Українська академія друкарства; до 1994 р.- УПІ ім. Ів.Федорова), наукових семінарах кафедри поліграфічних машин УАД, науково-технічній раді відділу брошурувально-палітурних машин ВНДІполіграфмаш (м.Москва, 1989 р.), Всесоюзній нараді з методів розрахунку поліграфічних машин-автоматів (м. Львів, 1991 р.), науково-практичному семінарі-ярмарку "Совершенствование технологии и оборудования для разрезки стоп бумаги и обрезки книжных блоков" (м.Ромни, 1992 р.), науково-технічній раді СКБ заводу поліграфічних машин (м.Ходорів, 1993 р.), 3-му міжнародному симпозіумі українських інженерів-механіків у Львові (1997 р.), науково-технічній раді відділу перспективи Фельбенського заводу поліграфічних машин фірми "Мuller Martini" (Швейцарія, 1995...1998 рр.).

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 41 наукову працю: 18 статей в наукових збірниках та журналах (з них 12 - одноосібно), тези 15 (11) доповідей на конференціях різних рівнів, зміст яких не розкритий в подальших статтях, отримано 7 авторських свідоцтв і один Європатент.

Обсяг і структура дисертації.Дисертаційна робота складається із вступу, шести розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Повний обсяг дисертації 407 с., з них: ілюстрації - 43 с., додатки - 20 с., список використаних джерел (167 найменувань) - 17 с.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі розкрито стан наукового завдання, обгрунтовано актуальність роботи, визначено мету та задачі дослідження, показано наукову новизну матеріалів роботи, описано структуру дисертації та основні положення, які виносяться на захист.

У першому розділі проаналізовано наукові праці та дослідження вітчизняних і зарубіжних вчених Альтшуля Є.А., Акатьєва Д.Ф., Грушевського В.С., Мордовіна Б.М., Пергамента Д.А., Полюдова О.М., Тюріна А.А, Крабіша К. та ін., практичні розробки у розрізі існуючого устаткування для різання стосів паперу та обрізування КЖБ з трьох боків: розглянуто сучасний стан і тенденції розвитку. Проведено критичний аналіз існуючих способів безвистійного обрізування КЖБ та інструментів для їх реалізації. Показано, що існуюче устаткування для обрізування КЖБ з трьох боків не забезпечує необхідну швидкодію, поставлену вимогами сьогодення. Розкрито суть способу безвистійного обрізування КЖБ багатолезовим