LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка низькомодульної технології кольорування і заключної обробки штучного трикотажного хутра

29

ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

МЯСНИКОВ СЕРГІЙ АФАНАСІЙОВИЧ
УДК 677.85: 532.135РОЗРОБКА НИЗЬКОМОДУЛЬНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ

КОЛЬОРУВАННЯ І ЗАКЛЮЧНОЇ ОБРОБКИ

ШТУЧНОГО ТРИКОТАЖНОГО ХУТРА
05.19.03 - технологія текстильних матеріалівАВТОРЕФЕРАТ


дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук


ХЕРСОН – 2007

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Херсонському національному технічному університеті Міністерства освіти і науки України.Науковий керівник:

кандидат технічних наук, доцент
Кулігін Михайло Львович, Херсонський національний технічний

університет, доцент кафедри хімічної технології і дизайну волокнистих

матеріалів.


Офіційні опоненти:

доктор технічних наук, професор Малкін Е.С., Інститут технічної теплофізики, НАН України, завідувач лабораторії;


кандидат технічних наук, доцент Кулаков Олександр Іванович, Хмельницький національний університет, доцент кафедри хімічної технології.


Провідна установа:

Київський національний університет технологій та дизайну, кафедра опоряджувального виробництва, Міністерство освіти і науки України.

Захист відбудеться "06" червня 2007 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 67.052.02 при Херсонському національному технічному університеті за адресою: 73008, м. Херсон, Бериславське шосе, 24, корпус 1, ауд. 223.


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Херсонського національного технічного університету (73008, м. Херсон, Бериславське шосе, 24).


Автореферат розісланий "05" травня 2007 р.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради О.П. Сумська

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Перехід економіки України на ринкові відносини обумовлює необхідність орієнтації виробництва на задоволення попиту споживача і випуск високоякісних товарів легкої промисловості. У кліматичних умовах нашої країни склалася тенденція до використання для зимового одягу хутра.

На даний час у багатьох країнах світу виробляють штучне хутро, що добре імітує різні види натурального хутра (норку, зебру, котика, цигейку й ін.). Такі роботи проводяться й в Україні.

Дослідження показників якості різних видів штучного хутра, проведені вченими Росії, Білорусії й інших країн дозволили зробити висновок, що найбільш перспективним є в'язане трикотажне хутро з розширеною колористичною гамою.

Матеріально-технічна база підприємств України відстає у своєму розвитку, тому продукція, що випускається, має високу ціну і не конкурентноздатна за рахунок використання великої кількості хімічних матеріалів і технічної води. Це обумовлено, насамперед, недосконалістю традиційних технологій і устаткування, що використовується для кольорування і заключної обробки штучного трикотажного хутра.

Поряд з підвищенням якості текстильних матеріалів технічні процеси повинні забезпечувати економію матеріальних ресурсів: теплової і електричної енергії, хімічних матеріалів, води.

Опоряджувальне виробництво споживає 70 % енергії, більша половина якої витрачається на сушіння. Зниження кількості розчину, що наноситься на текстильний матеріал при просоченні, і підвищення ефективності механічного зневоднювання з наступним зниженням витрат на сушіння досягається за рахунок нанесення дозованої кількості розчину методом розпилення.

Актуальність теми. Достоїнства низькомодульних технологій не обмежуються зменшенням витрат води, тепла і електроенергії. Перевага низькомодульних технологій має і фізико-хімічні аспекти, тому що з термодинамічних позицій при розпиленні процес фарбування полегшується і не залежить від дифузії і хімічного потенціалу барвника в розчині. Концентрування барвника на поверхні волокна досягається примусово.

Таким чином, актуальність даної роботи обумовлюється доцільністю проведення досліджень в області розробки ресурсозберегаючої низькомодульної технології кольорування і заключної обробки штучного трикотажного хутра при підвищенні якості продукції, що випускається.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота відповідає напрямку "Розробка ресурсозберігаючої технології обробки текстильних матеріалів" і завданням, що викладені в Концепції Державної програми розвитку легкої промисловості України на період до 2011 року, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України (КМУ) від 27.12.2006 р., №673-р, а також напрямку "Технологічне переозброєння базових галузей у напрямку зниження рівнів ресурсо- і енерговитрат", Програми реформування економіки і соціально-економічного розвитку Херсонської області на період до 2010 року, що розроблена відповідно до доручення КМУ від 08.04.1999 р., № 806.

Автор виконував роботу в рамках науково-дослідної роботи „Наукові основи створення та застосування препаратів для спеціальних видів енергоощадного оздоблення текстильних матеріалів", номер держреєстрації 0103U001201, і Наказ Міністерства освіти і науки України № 633 від 05.11.02 і науково-дослідої роботи „Застосування фізико-хімічних методів інтенсифікації технологічних процесів оздоблювального виробництва", номер держреєстрації 0106U004205, Наказ Міністерства освіти і науки України № 654 від 16.11.05р.

Особистий внесок автора полягає в теоретичному обгрунтованні і розробці низькомодульної технології кольорування і заключної обробки штучного трикотажного хутра.

Мета і завдання дослідження. Метою даної роботи є поліпшення споживчих властивостей штучного трикотажного хутра на основі використання ресурсозберігаючих низькомодульних технологій кольорування і заключної обробки.

Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити наступні основні задачі:

- встановити вплив технологічних параметрів процесу розпилення фарбувальних розчинів на якісні показники забарвлень і розробити технологічний режим забарвлень штучного трикотажного хутра;

- визначити вплив способів нанесення фарбувальних розчинів на інтенсивність