LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка низькомодульної технології кольорування і заключної обробки штучного трикотажного хутра

забарвлень, сорбцію, ступінь фіксації барвників на волокні, колористичні показники забарвлень і їх стійкість до фізико-хімічних дій;

- встановити вплив типів інтенсифікаторів на інтенсивність забарвлень, ступінь фіксації і стійкість до фізико-хімічних дій;

- розробити оздоблювальні склади і оптимізувати технологічні параметри низькомодульної технології надання штучному трикотажному хутру властивостей формостійкості і незминання; розробити й оптимізувати процес протизабруднювальної обробки штучного трикотажного хутра шляхом нанесення оздоблювальних складів розпиленням;

- розробити низькомодульну технологію гідрофобної обробки штучного трикотажного хутра;

- розробити низькомодульну технологію суміщення процесів незминальної і гідрофобної обробок.

Об'єкт дослідження – низькомодульні технології фарбування і заключної обробки штучного трикотажного хутра.

Предмет дослідження – склади для фарбування і заключної обробки штучного трикотажного хутра.

Методи дослідження. Задачі, поставлені в роботі, вирішені з використанням сучасних теоретичних і експериментальних методів дослідження.

При вирішенні поставлених задач керувалися комплексним підходом до об'єкта і предмета дослідження.

Вибираємість барвників і ступінь фіксації визначали колориметричним способом.

Колірні характеристики забарвлень визначали на кольоровимірювальному комплексі "Color Magic", до складу якого входять: спектрофотометр VH-Color-Magic, процесор IBMPC, принтер Valt Henrisen (Голландія), пакет прикладних фірмових програм для вирішення задач виробничої колористики.

Інтенсивність забарвлень трикотажного штучного хутра оцінювали за коефіцієнтом відображення пофарбованих зразків на Specol - 10M і розраховували за функцією Гуревича - Кубелки – Мунка.

Оцінку якісних показників проводили відповідно до ДСТ.

При обробці експериментальних даних використовували кореляційно-регресійний аналіз, сучасну обчислювальну техніку, пакет прикладних програм "Numeri", табличний процесор MS Excel.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що вперше:

- показано, що при кольоруванні ПАН волокна методом розпилення процес фарбування протікає за більш оптимальних термодинамічних і кінетичних умов;

- встановлено, що при фарбуванні поліакрилонітрильного волокна методом розпилення барвника можна забезпечити одержання рівномірних пофарбувань без складних ступінчатих температурно-часових схем;

- показано, що нанесення барвника методом розпилення дозволяє більш широко використовувати суміші барвників і поєднувати в одному фарбувальному розчині барвники, які мають різну швидкість вибирання, зменшити залежність результатів фарбування від спорідненості барвника до волокна, оптимізувати склади фарбувальних розчинів та зробити їх більш універсальними, в порівнянні з традиційними способами фарбування.

Практичне значення одержаних результатів:

- розроблено низькомодульну технологію кольорування і заключної обробки штучного трикотажного хутра дозволяє знизити в 3 рази енергетичні витрати і на 30 % витрати на хімічні матеріали, при збереженні якості продукції, що випускається;

- запропоновано колористичні композиції, що дозволило одержати ефекти, які імітують натуральне хутро;

- застосування запропонованої технології дозволяє знизити витрати технічної води на 40 %;

- проведені виробничі випробування запропонованої низькомодульної технології заключної обробки штучного трикотажного хутра на ДП „Американська хімчистка" (акт виробничих випробувань від 19 січня 2007р., №3а, акт виробничих випробувань від 24 січня 2007р., №3б) підтвердили ефективність запропонованої технології кольорування і заключної обробки штучного трикотажного хутра. Економічний ефект складає 356 грн./ на 1000м. хутра.

Особистий внесок здобувача полягаєв постановці і обґрунтуванні задач дослідження; у критичному аналізі науково-технічної, патентної інформації і виробничого досвіду з питань кольорування і заключної обробки штучного трикотажного хутра; у визначенні, що при кольоруванні ПАН волокна методом розпилення процес фарбування протікає в більш оптимальних термодинамічних і кінетичних умовах, теоретичному обґрунтуванні і виборі компонентів композицій, що використовуються у процесі кольорування і заключної обробки; розробці екологічно чистої, конкурентноздатної, ресурсозберігаючої низькомодульної технології обробки штучного трикотажного хутра; розробці рекомендацій з цілеспрямованого вибору барвників, каталізаторів і інтенсифікаторів процесу обробки; виконанні експериментальних досліджень у лабораторії і виробничих умовах; науковому обґрунтуванні отриманих результатів і формулюванні висновків.

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної роботи доповідалися й обговорювалися:

- на наукових семінарах кафедри хімічної технології і дизайну волокнистих матеріалів Херсонського національного технічного університету (м. Херсон, 2004 – 2007 рр.);

- на Всеукраїнській науково-технічній конференції "Проблеми легкої і текстильної промисловості України" (м. Херсон, ХГТУ, 2004 р.);

- на V Всеукраїнській науковій конференції молодих вчених і студентів „Наукові розробки молоді на сучасному етапі" (м. Київ, КНУТД, 2006 р.);

- на сьомій Всеукраїнській конференції студентів і аспірантів "Сучасні проблеми хімії" (м. Київ, Київський національний ун-т ім.Тараса Шевченка, 2006 р.);

- на Всеукраїнській науково-технічній конференції "Проблеми легкої і текстильної промисловості України" (м. Херсон, ХНТУ, 2006 р.);

- на міжкафедральному науковому семінарі Херсонського національного технічного університету (м. Херсон, ХНТУ, 2007 р.).

Публікації затемою дисертаційної роботи включають9 найменувань, в тому числі статей у збірниках наукових праць і наукових журналах – 5, патентів – 1, у збірниках тез конференцій – 3.

Структура і обсяг роботи. Дисертаційна робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Дисертація містить 147 сторінок машинописного тексту, 36 таблиць, 12 рисунків, 140 найменувань літературних джерел. Обсяг додатків - 8 сторінок.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ


В вступі детально охарактеризовано сучасний стан досліджуваної проблеми, обґрунтовано актуальність теми, сформульовано мета і задачі дослідження, наукова новизна і практична цінність роботи.

У першому розділі дисертації представлено літературний огляд, у