LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка низькомодульної технології кольорування і заключної обробки штучного трикотажного хутра

низькомодульної технології заключної обробки штучного трикотажного хутра на ДП „Американська хімчистка", підтверджено ефективність запропонованої технології кольорування і заключної обробки штучного трикотажного хутра. Очікуваний економічний ефект складає 356 грн./ на 1000м. хутра.


СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ


 • Мясников С.А., Кулигин М.Л. Придание искусственному меху мягкой и формоустойчивой отделки // Вестник Херсонского государственного технического университета.-2004.-№2(20).–С.133-135.

  Дисертантом вивчений вплив пом'якшувачів і термореактивних смол різної природи на надання штучному хутру м'якої і формостійкої обробки.

 • Мясников С.А., Кулигин М.Л. Применение низкомодульной технологии для придания гидрофобных свойств искусственному меху // Проблемы легкой и текстильной промышленности Украины. - 2004. -№1(8). – С.188 – 190.

  Дисертантові належать обгрунтування доцільності нанесення дозованої кількості оздоблювальних складів з метою надання гідрофобних властивостей штучному хутру.

 • Мясников С.А., Кулигин М.Л. Улучшение потребительских свойств искусственного трикотажного меха путем придания противозагрязняемой отделки // Проблемы легкой и текстильной промышленности Украины. - 2005. -№1(18). – С.190 – 193.

  Дисертантом вивчено процес надання протизабруднювальної обробки штучному трикотажному хутру з ворсом з ПАН волокон.

 • Мясников С.А., Кулигин М.Л. Низкомодульная технология несминаемой отделки искусственного трикотажного меха // Вісник технологічного університету Поділля. – 2005. - №6. – С 244-246.

  Дисертантом встановлені оптимальні технологічні параметри низькомодульної технології обробки штучного трикотажного незминаємого хутра.

 • Мясников С.А., Кулігін М.Л. Перспективи використання низькомодульної технології кольорування штучного хутра // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. -2006. №2.–С.75-78.

  Дисертантом досліджено вплив способів нанесення розчинів барвника методом плюсування та розпилення розчину відцентрованими форсунками на якісні показники штучного хутра.

 • Патент 18535 UA Україна, С14С 11/00 Опоряджувальний склад // Мясников С.А., Сарібекова Д.Г., Кулігін М.Л.; №200604936; Заявл. 03.05.06; Опубл. 15.11.06. Бюл.№11. – 2 с.

  Дисертантом розроблено опоряджувальний склад для надання гідрофобних властивостей штучному хутру.

 • Мясников С.А., Кулигин М.Л Придание искусственному меху с ворсом из ПАН волокон мягкой и формоустойчивой отделки // Проблемы легкой и текстильной промышленности Украины: Материалы научно-технической конференции (сентябрь 2003 г.). – Херсон: Херсонский государственный технический университет, 2004. – С.297.

 • Мясников С.А.,Кулігін М.Л. Застосування низькомодульної технології для кольорування штучного хутра // Наукові розробки молоді на сучасному етапи: Матеріали V Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених та студентів. – К.: КНУТД, 2006. – С.196.

 • Мясников С.А., Кулигин М.Л. Применение метилсиликоната калия для придания противозагрязняемой отделки искусственному меху // Сучасні проблеми хімії: Матеріали сьомої Всеукраїнської конференції студентів та аспірантів (18-19 травня 2006р.). – К.: Київський національний ун-т ім.Тараса Шевченка, 2006. – С.308.
  АНОТАЦІЯ

  Мясников С.А. Розробка низькомодульної технології кольорування і заключної обробки штучного трикотажного хутра. – Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальностю 05.19.03 – технологія текстильних матеріалів. – Херсонський національний технічний університет, Херсон, 2007.

  Дисертація присвячена розробці низькомодульної технології кольорування і заключної обробки штучного трикотажного хутра.

  У роботі наводяться результати комплексних теоретичних і експериментальних досліджень, пов'язаних із застосуванням низькомодульної технології кольорування і заключної обробки штучного трикотажного хутра.

  Визначено оптимальні параметри приросту ваги хутра в мокрому стані (30-40 %), в області яких досягається задовільна рівномірність розподілу оздоблювального розчину.

  Показано можливість різноманітити колористичний ефект на штучному трикотажному хутрі шляхом нанесення мінімальної кількості фарбувальних розчинів на різну глибину ворсу, що сприяє імітації забарвлень, близьких до натурального хутра й одержання забарвлень світлих тонів.

  Установлено, що при дозованому нанесенні фарбувальних розчинів (30-40%) на хутро за інтенсивністю забарвлень, коефіцієнтом сорбції, фіксації барвників на волокні, колористичними показниками і стійкістю забарвлень до фізико-хімічних дій низькомодульна технологія не поступається традиційному плюсовочно-запарному способові.

  Розроблено композиційні склади і низькомодульні технології для заключної обробки штучного хутра з метою надання йому малозминальних, протизабруднювальних і гідрофобних властивостей.

  Показано доцільність застосування способу розпилення для здійснення суміщення процесів малозминання і гідрофобної обробки.

  Наведено розрахунок економічної ефективності застосування низькомодульної технології кольорування і заключної обробки штучного трикотажного хутра.

  Очікуваний економічний ефект від впровадження запропонованої низькомодульної технології кольорування і заключної обробки штучного трикотажного хутра складе 356 грн. на 1000 м. хутра.

  Ключові слова: кольорування, катіонні барвники, низькомодульна технологія, розпилення складів, заключна обробка, штучне трикотажне хутро.


  АННОТАЦИЯ

  Мясников С.А. Разработка низкомодульной технологии колорирования и заключительной отделки искусственного трикотажного меха. – Рукопись.

  Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.19.03 – технология текстильных материалов. – Херсонский национальный технический университет, Херсон, 2007.

  Защищается рукопись, посвященная разработке низкомодульной технологии колорирования и заключительной отделки искусственного трикотажного меха.

  В работе приводятся результаты комплексных теоретических и экспериментальных исследований, связанных с применением низкомодульной технологии колорирования и заключительной отделки искусственного трикотажного меха.

  В работе были использованы современные теоретические и экспериментальные методы исследований. Цветовые характеристики окрасок определяли на цветоизмерительном комплексе "Color Magic", с пакетом прикладных фирменных программ для решения задач производственной колористики. Интенсивность окраски трикотажного искусственного


 •