LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка нового асортименту шкір з урахуванням аніонно-катіонного балансу в оздоблювальних композиціях

21


КИЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ


Орлова Олена Дмитрівна
УДК 675.026
РОЗРОБКА НОВОГО АСОРТИМЕНТУ ШКІР З

УРАХУВАННЯМ АНІОННО-КАТІОННОГО БАЛАНСУ

В ОЗДОБЛЮВАЛЬНИХ КОМПОЗИЦІЯХ
05.19.05 – технологія шкіри та хутра
Автореферат дисертації на здобуття

наукового ступеня кандидата технічних наук
Київ 2001


Дисертація є рукопис

Робота виконана в Київському державному університеті технологій та дизайну,

Міністерство освіти і науки УкраїниНауковий керівник: кандидат технічних наук, професор

Журавський Василь Антонович

Київський державний університет технологій та

дизайну, завідувач кафедрою технології шкіри та хутраОфіційні опоненти: доктор технічних наук, заслужений діяч науки і техніки

УРСР, професор Анохін Віктор Васильович, Київський

державний університет технологій та дизайну

кандидат технічних наук, доцент

Козарь Оксана Петрівна,

завідуюча навчальним відділом Мукачівського

технологічного інституту


Провідна установа: Технологічний університет Поділля, Міністерство освіти

і науки України, м. Хмельницький


Захист відбудеться "24" квітня 2001р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.102.03 Київського державного університету технологій та дизайну, м. Київ-11, вул. Немировича-Данченка, 2.


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київського державного

університету технологій та дизайну, м. Київ-11, вул. Немировича-Данченка, 2.


Автореферат розісланий "21" березня 2001р.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Щербань В.Ю.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Розробка нового асортименту шкір визначається, головним чином, їх заключним оздоблюванням. Проблема виробництва високоякісних шкіряних виробів потребує удосконалення технології на основі нових хімічних матеріалів, що не забруднюють навколишнє середовище. Існуючі технології оздоблювання шкір передбачають використання переважно імпортних компонентів у складі покривних композицій та різних шкідливих розчинників не завжди екологічно безпечних. Тому застосування доступних вітчизняних хімічних матеріалів та розробка екологічно чистих технологій є однією з найважливіших задач наукових досліджень.

Економічні проблеми підприємств часто висувають необхідність заміни одних матеріалів на інші, але без урахування сумісності нових матеріалів з поверхнею шкіри їх використання може зумовлювати коагуляцію акрилових емульсій на поверхні шкіри та погіршення якості готової продукції. Це пов'язано, головним чином, з несумісністю зарядів шкіри та покривної композиції. Відсутність систематичних досліджень у даному напрямку виключає можливість науково обґрунтовано та стабільно здійснювати технологічні процеси, що забезпечують формування якісного покриття на шкірі.

Дана робота виконана в межах наукових досліджень Київського державного університету технологій та дизайну "Ресурсозбереження та комплексна переробка відходів легкої промисловості та хімії", а також згідно з програмою Центра технологій виробництва нового асортименту шкір та виробів з них при науково- впроваджувальному підприємстві "ГВП-Хімматеріали".

Мета дослідження полягала у розробці технології нового асортименту шкір жиро-воскового оздоблювання на основі вивчення закономірностей процесу формування покриття та взаємодії компонентів композиції з функціональними групами на поверхні шкіри.

Для досягнення зазначеної мети виникла необхідність: дослідити способи одержання шкір з різним зарядом (дзета-потенціалом) поверхні; визначити склад компонентів жиро-воскової композиції; установити аніонно-катіонний баланс компонентів оздоблювальних композицій; вивчити фізико-хімічні характеристики покривних композицій, що впливають на формування покриття на шкірі; розробити індикаторний метод визначення заряду поверхні шкіри та розміщення заряду на поверхні шкіри з покриттям; вивчити взаємозв'язок аніонно-катіонного балансу шкіри та покриття на ній; дослідити гідрофобні властивості жиро-воскового покриття; розробити технологію екологічно чистого водного закріплення для жиро-воскового покриття; дослідити механізм формування покриття на шкірі.

Об'єкт дослідження – фізико-хімічні закономірності формування жиро-воскового покриття на шкірі з урахуванням явища перенесення мас та взаємодії заряджених частинок оздоблювальної композиції та шкіри.

Предмет дослідження – технологія оздоблювання шкір нового асортименту з урахуванням аніонно-катіонного балансу в оздоблювальних композиціях, а також шкіра, жиро-воскові, водні закріплювальні композиції та покриття на їх основі.

У роботі використано традиційні та сучасні методи дослідження: ІЧ-спектроскопічний, реологічний, потенціометричний, мікроскопічний, електроосмотичний, оперативний індикаторний, математичного планування, регресійного та кореляційного аналізу.

Наукова новизна дослідження полягає у тому, що вперше:

- розроблено та експериментально доведено теорію про взаємодію заряджених частинок оздоблювальної композиції та поверхні шкіри, як процесу аналогічного процесу ізотермічної перегонки малих скупчень частинок (жиро-воскової композиції) до більш крупних (шкіри), що дозволило встановити залежність глибини проникнення жиро-воскової композиції в товщу дерми від сукупності фізико-хімічних показників розчинів композицій та щільності розподілу зарядів на поверхні шкіри з покриттям;

- встановлено, що механізм формування жиро-воскового покриття на шкірі полягає у взаємодії заряджених частинок композиції з функціональними групами колагену дерми, доведено незворотність процесів у закріплювальному шарі покриття внаслідок зшиття його компонентів комплексними сполуками хрому або цирконію з утворенням водневих зв'язків і метиленових містків, які виникають при заключному пресуванні;

- розроблено індикаторний метод визначення заряду поверхні шкіри та щільності розподілу зарядів на поверхні шкірі з покриттям з використанням люмінесцентної речовини люмінор.

Практичне значення роботи. Розроблена технологія жиро-воскового оздоблювання шкір, яка дозволяє:

- одержати новий вид високоякісних шкір з гідрофобними властивостями;

- виключити використання шкідливих органічних розчинників;

- застосувати доступні вітчизняні хімічні матеріали.

Впровадження