LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка нового асортименту шкір з урахуванням аніонно-катіонного балансу в оздоблювальних композиціях

технології на шкіряному підприємстві АТЗТ "ВОЗКО" забезпечило економічну ефективність 195,3 та 84,3 грн. на 100 м2 відповідно шкір анілінового оздоблювання та шкір з підшліфованою лицьовою поверхнею за рахунок підвищення сортності та зниження витрат на хімічні матеріали, а величина відвернутого екологічного збитку за рахунок зменшення об'ємів очистки повітря, що викидається з робочої зони в атмосферу, складає 703,9 грн. на рік.

Особистийвнесок здобувача полягає у постановці задач, виборі об'єктів і методів дослідження, проведенні експериментів, обробці та аналізі одержаних результатів, науковому обґрунтуванні, розробці та впровадженні технології жиро-воскового оздоблювання шкір.

Апробація роботи. Результати роботи доповідалися на наукових конференціях молодих вчених та студентів КДУТД у 1997-2000 роках, а також на Всеукраїнській науково-технічній конференції "Проблемы лёгкой и текстильной промышленности на пороге нового века" (м. Херсон, 1999 р.) та на Міжнародній науково-практичній конференції "Сучасні екологічно безпечні технології виробництва шкіри та хутра" (м. Київ, 2000 р.).

Публікації. Основні положення дисертації надруковані у п'яти статтях часописів "Вісник ДАЛПУ", "Вісник Технологічного університету Поділля", "Проблемы лёгкой и текстильной промышленности", "Кожевенно-обувная промышленность" та захищені патентом України 24846 А "Спосіб покриття шкір".

Обсяг і структура роботи. Дисертацію викладено на 139 сторінках машинописного тексту. Вона включає вступ, п'ять розділів, висновки, список використаних джерел із 140 назв та п'ять додатків. Робота містить 29 таблиць, 11 рисунків.


ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі узагальнено актуальність теми дисертаційної роботи, викладено основні положення досліджуваної проблеми, визначено мету та задачі дослідження, викладено наукову новизну та практичну значимість одержаних результатів.

У розділі 1 узагальнено та проаналізовано наукові досягнення та практичні способи оздоблювання шкір різного асортименту. Розглянуто роль оздоблювання при одержанні шкір з гідрофобним покриттям. Доведено значення зарядів поверхні шкіри та оздоблювальних композицій. Показано значимість екологічних проблем при удосконаленні технології оздоблювання. На підставі аналізу літературних даних обґрунтовано доцільність дослідження аніонно-катіонного балансу покривної композиції та шкіри при жиро-восковому оздоблюванні.

У розділі 2 подано характеристику об'єктів та методів дослідження.

Об'єктом дослідження при розробці нового асортименту шкір був процес формування жиро-воскового покриття з переваженням вмісту аніонних або катіонних компонентів в оздоблювальних композиціях на шкірах з різним зарядом поверхні. При цьому досліджували шкіри хромового дублення з сировини великої рогатої худоби, оздоблювальні композиції та плівки з них, а також готові шкіри, що оброблені цими композиціями.

Для оцінки властивостей шкір, фізико-хімічних характеристик жиро-воскових композицій та якості готового покриття використано сучасні та ті методи, що передбачені вимогами нормативно-технічної документації. Заряд шкіри без покриття та шкіри з покриттям визначали електроосмотичним та індикаторним методами. Еквівалентні співвідношення аніонних та катіонних компонентів в композиції встановлено методом потенціометричного титрування. Глибину проникнення композиції в товщу дерми визначали мікроскопічним методом. Результат взаємодії компонентів у жиро-восковій композиції, проміжному та закріплювальному шарах покриття вивчено ІЧ-спектроскопічним методом. На всіх стадіях дослідження використано математичний метод планування – повний факторний експеримент, при обговоренні експериментальних даних – регресійний та кореляційний аналіз. Оптимізацію жиро-воскового оздоблювання шкір проведено з урахуванням граничних умов експерименту.

У розділі 3 розроблено жиро-воскове покриття з урахуванням аніонно-катіонного балансу оздоблювальних композицій та шкіри.

Взаємодія компонентів оздоблювальних композицій між собою та з зарядженими функціональними групами колагену на поверхні дерми багато в чому визначає якість покриття. Тому при оздоблюванні має значення заряд поверхні шкір, що зумовлений видом та поєднанням матеріалів при проведенні фарбувально-жирувальних процесів (табл. 1).


Таблиця 1

Вплив матеріалів на заряд поверхні шкіри

Група

Дубитель для

додублюваня

Полярність жирової композиції

Заряд поверхні шкіри, мВ

1

Каштан КPS

Катіонна

+ 0,976 0,039

2

Каштан КPS

Аніонна+Катіонна

+ 0,577 0,017

3

Квебрахо

Катіонна

+ 0,254 0,009

4

Квебрахо

Аніонна+Катіонна

+ 0,090 0,003

5

Базинтан DLE

Аніонна

– 2,155 0,077

6

Базинтан DLE

Аніонна+Катіонна

– 0,852 0,042

7

Синтан БНС

Аніонна

– 1,227 0,049

8

Синтан БНС

Аніонна+Катіонна

– 0,653 0,026

У даному дослідженні запропоновано індикаторний метод визначення заряду поверхні шкіри, у якому використано здатність ароматичних сполук набувати чітко виражений позитивний заряд у кислому та слабко кислому середовищі. У якості такої сполуки вибрали люмінор, який має здатність яскраво відбивати УФ промені та взаємодіяти з негативно зарядженими функціональними групами колагену дерми й таким чином фіксуватися на поверхні шкіри та не взаємодіяти з позитивно зарядженими групами внаслідок їх взаємного відштовхування.

При розробці складу жиро-воскових композицій у якості катіонного компоненту вибрали барвамід (продукт конденсації бісβоксидіетилендіаміну з насиченими кислотами ряду С10-С13), аніонного – олеїновий віск ( продукт конденсації олеїнової кислоти та поліетиленгліколю-115). За даними потенціомет-ричного титрування встановили, що збалансоване співвідношення компонентів жиро-воскової композиції віск : барвамід = 1 : 0,44. Однак, ці компоненти не забезпечили необхідну гідрофобність покриття, тому до складу композиції вводили комплексні солі сульфату цирконію або хрому (табл. 2).

Таблиця 2

Склад композицій, мас.ч.Компонент

Композиція


з сілью хрому

з сілью цирконію


збалансо-

вана

(ТХ)

позити-

вна

(БХ)