LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка нового асортименту шкір з урахуванням аніонно-катіонного балансу в оздоблювальних композиціях

негати-

вна

(ВХ)

збалансо-

вана

(ТЦ)

позити-

вна

(БЦ)

негати-

вна

(ВЦ)

Барвник аніонний

темно-коричневий


0,8


0,8


0,8


0,8


0,8


0,8

Спиртово-водний розчин олеїнового воску (20%)


120


60


180


120


60


180

Барвамід (70%)

10,6

10,6

10,6

10,6

10,6

10,6

Розчин хромового дубителя (20%)


26


26


26


-


-


-

Розчин сульфату цирконію (10%)

-


-


-


26


26


26

Для виявлення особливостей взаємодії шкір з різним зарядом поверхні та жиро-воскових композицій компоненти останніх були збалансовані або мали надлишок негативної (віск), або позитивної (барвамід) складової у сполученні з різними комплексними солями (табл. 2). Для проведення дослідження використали підготовлену шкіру з позитивно (+ 0,976 мВ) та негативно

(- 2,155 мВ) зарядженою поверхнею. Після нанесення композицій визначали заряд шкіри з покриттям електроосмотичним методом. У якості факторів експерименту використали заряд шкіри, знак надлишку у композиції та метал, що здатний до комплексоутворення. У якості функцій відгуку вибрали час всмоктування краплі композиції в шкіру, глибину проникнення композиції в товщу дерми, час всмоктування краплі води в шкіру з покриттям та відношення заряду шкіри з покриттям до заряду шкіри без покриття (табл. 3).

Таблиця 3

Вплив заряду шкіри та складу жиро-воскової композиції

на властивості шкіри та покриття

Заряд

шкіри Х1, мВЗнак

надлишку

у композиції

Х2

Метал, що здатний до комплексоутворення

Х3

Час

всмоктування

краплі

композиції

Укi, с


Глибина проникнення

композиції , мк

Час

всмоктування

краплі

води

Увi, с

Заряд шкіри з покриттям,

мВВідношен-ня заряду

шкіри з покриттям до заряду шкіри без покриття Уφi

–2,155

Збалансований

Хром

75

201

288

–1,250

0,58

–2,155

Негативний

Хром

73

248

399

–1,681

0,78

–2,155

Позитивний

Хром

79

168

173

–0,690

0,32

+0,976

Збалансований

Хром

425

213

1461

+2,157

2,21

+0,976

Негативний

Хром

462

272

1556

+0,517

0,53

+0,976

Позитивний

Хром

387

168

1382

+3,758

3,85

–2,155

Збалансований

Цирконій

761

167

1190

–0,474

0,22

–2,155

Негативний

Цирконій

840

205

1345

–0,733

0,34

–2,155

Позитивний

Цирконій

680

136

1017

–0,366

0,17

+0,976

Збалансований

Цирконій

251

169

1339

+2,508

2,57

+0,976

Негативний

Цирконій

356

242

1463

+0,625

0,64

+0,976

Позитивний

Цирконій

145

130

1215

+4,294

4,40

Примітка: кодове позначення металів, що здатні до комплексоутворення:

хром Х3 = -1, цирконій Х3 = +1

Результати експериментальних даних можна викласти у вигляді регресій- них рівнянь:

Укi = 378 – 40Х1 – 55Х2 + 128Х3 – 17Х1,2 – 215Х1,3 – 38Х2,3 (1)

= 196,0 + 6,9Х1 – 45,6Х2 – 17,8Х3 – 8,4Х1,2 – 2,4Х1,2,3 (2)

Увi = 1069 + 335Х1 – 122Х2 + 191Х3 +17Х1,2 –256Х1,3 –22Х2,3 (3)

Уφi = 1,39 + Х1 + 0,83Х2 + 0,98Х1,2 + 0,18Х1,3 + 0,11Х2,3 (4)

За критерієм Кохрена досліди відтворювані, регресійні рівняння адекватні за критерієм Фішера.

Одержані результати свідчать про те, що шкіри з позитивним зарядом, на які нанесено композиції з надлишком воску у сполученні з солями досліджуваних металів, можна віднести до найбільш гідрофобних. Показники часу всмоктування краплі води та глибини проникнення композиції для цих дослідів мають також максимальні значення. Час всмоктування краплі композиції в товщу дерми досягає найменших значень при використанні солі хрому, найбільших – при використанні солі цирконію. Змінювання властивостей жиро-воскового покриття можна розглядати, як відображення змінювання заряду поверхні шкіри після нанесення досліджуваних композицій. Як свідчить регресійне рівняння (4), заряд поверхні шкіри після покриття є результатом взаємодії компонентів композиції з полярними групами колагену дерми, комплексних солей з активними групами колагену або катіонними та аніонними компонентами композиції. На рівень підсумкового заряду шкіри з покриттям впливають як склад жиро-воскової композиції так і заряд шкіри.

Для характеристики процесу формування покриття на шкірі визначали показник площі краплі люмінору на поверхні шкіри з покриттям. Площа краплі характеризує щільність розподілу зарядів покриття, що здатні або прореагувати з молекулами люмінору (у випадку негативної поверхні), або розподілити молекули