LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка основ ресурсозберігаючої технології глибокої переробки льоноволокна із застосуванням електророзрядної нелінійної об'ємної кавітаціїХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Малюшевська Антоніна ПавлівнаУДК 677.11:677.027.625.17РОЗРОБКА ОСНОВ РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ГЛИБОКОЇ ПЕРЕРОБКИ ЛЬОНОВОЛОКНА ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ЕЛЕКТРОРОЗРЯДНОЇ НЕЛІНІЙНОЇ ОБ'ЄМНОЇ КАВІТАЦІЇ
Спеціальність 05.19.03 - технологія текстильних матеріалівАВТОРЕФЕРАТ


дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук
Херсон 2005

Дисертацією є рукопис.


Робота виконана в Інституті імпульсних процесів і технологій Національної академії наук України.


Науковий керівник: кандидат технічних наук, доцент

Тіманов Віктор Миколайович

Херсонський національний технічний університет,

доцент кафедри "Механічна технологія і дизайн волокнистих матеріалів"Офіційні опоненти:

доктор технічних наук, професор Малкін Едуард Семенович, Інститут технічної теплофізики НАН України (м. Київ), завідувач лабораторії

доктор фізико-математичних наук, професор Муленко Іван Олексійович, Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова (м. Миколаїв), професор кафедри вищої математики


Провідна установа:

Хмельницький національний університет, кафедра машин та апаратів легкої промисловості, Міністерство освіти і науки України, м. Хмельницький


Захист відбудеться "22" червня 2005 р. о 13.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 67.052.02 у Херсонському національному технічному університеті за адресою: 73008, м. Херсон, Бериславське шосе, 24


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Херсонського національного технічного університету за адресою: 73008, м. Херсон, Бериславське шосе, 24


Автореферат розісланий "20" травня 2005 р.Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Сумська О.П.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. В Україні існує понад 30 промислових виробництв легкої, текстильної і медичної промисловості, які працювали на бавовняній сировині, що ввозилася. Сучасна проблема нестачі бавовняної сировини може бути вирішена в Україні шляхом переводу її підприємств на вітчизняну сировину, зокрема льон. Необхідність наповнення ринку сировини вітчизняним, з високими потенціальними прядивними та споживчими показниками волокном, призвела до інтенсифікації робіт у напрямку пошуку новітніх способів котонізації.

Одним з найбільш перспективних способів котонізації є електророзрядна обробка льоноволокна в режимі електророзрядної об'ємної кавітації. Важливе місце у вирішенні питання покращення характеристик волокна льону під час підготовки його до виробництва вати чи до прядіння займає розробка основ ресурсозберігаючої маловідходної технології та обладнання для електророзрядного впливу на волокно льону у рідкому середовищі.

Актуальність електророзрядного способу котонізації лляних волокон полягає не тільки у створенні низькоенерго- і матеріаломісткого процесу, його високій екологічній безпеці, але й в реалізації можливості керування процесом котонізації, оскільки дозволяє одержувати волокно низької собівартості з високими заданими параметрами, що суттєво розширить асортимент тканин, що випускаються, створить можливість виготовлення з льоноволокна елітної групи виробів медичного призначення, дитячого асортименту, натільної білизни, а також медичної вати з пачосів лляного волокна при маловідходності виробництва і значному ресурсозберіганні.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота відповідає програмі реформування економіки і соціально-економічного розвитку Херсонської області "Проект стратегії соціально-економічного розвитку Херсонської області на період до 2011 року", відповідає плану науково-дослідної роботи ХДТУ за темою "Дослідження теоретичних та практичних аспектів опоряджування текстильних матеріалів з котонізованого лляного волокна" №ДР 0198U005489. Робота виконувалась відповідно до тематичного плану Інституту імпульсних процесів і технологій НАН України (ІІПТ НАН України); нижченаведені НДР відповідають основному науковому напряму діяльності ІІПТ НАН України: "Дослідження імпульсної дії високоінтенсивних потоків енергії на багатофазні середовища, різноманітні матеріали та конструкції і створення на цій основі нових технологій". Дисертант була виконавцем НДР "Дослідити механо-хімічні процеси в рідинно-волоконних структурах при електровибуховій обробці і створити електророзрядну технологію одержання високоякісних лляних волокон з метою застосування їх у текстильній промисловості та при виробництві медичної вати та інших стратегічних матеріалів", №ДР 0197U000575 (1997-1999 роки) та НДР "Дослідити принципи створення і керування електророзрядною нелінійною, об'ємною кавітацією для використання в механо-хімічних процесах обробки льоноволокна для одержання текстильної нитки" №ДР 0100U004073 (2000-2002 роки).

Особистий внесок автора у виконанні зазначених НДР полягає в утворенні керованого механізму швидкого вилучення нецелюлозних речовин із лляного волокна за допомогою підводних електричних розрядів, що збуджують в реакторі великі кавітаційні зони, а також у запропонуванні основ реального маловідходного ресурсозберігаючого технологічного процесу і електророзрядного устаткування для виробництва високоякісного лляного волокна.

Мета і задачі дослідження. Метою досліджень в рамках дисертаційної роботи є встановлення основних закономірностей фізико- і механо-хімічних процесів у водоволоконних середовищах при їх електророзрядній обробці, створення основ маловідходної ресурсозберігаючої технології та обладнання для глибокої переробки лляного волокна, що забезпечує його необхідні споживчі властивості.

Для досягнення мети роботи потрібно було вирішити наступні задачі:

- вивчити закономірності розвитку електричного розряду в режимі електророзрядної нелінійної об'ємної кавітації, принципи керування електророзрядною нелінійною об'ємною кавітацією;

- вивчити стан середовища і зміни його властивостей в умовах електророзрядної обробки водоволоконних суспензій льоноволокна;

- дослідити процеси, які супроводжують електророзрядну нелінійну об'ємну кавітацію у воді і суспензіях лляного волокна; визначити основні чинники дії електричного розряду на льоноволокно;

- дослідити закономірності розщеплювання та очищення лляного волокна, екстракцію водорозчинної нецелюлозної речовини;

- визначити оптимальні параметри джерела імпульсів і найбільш ефективні режими глибокої обробки льоноволокна; розробити основні конструктивні особливості розрядних реакторів для різних режимів роботи;

- розробити технічне завдання на створення високоекономічних установок періодичної та безперервної дії для виготовлення лляної вати;

- випробувати розроблену технологію глибокої переробки льоноволокна