LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка основ ресурсозберігаючої технології глибокої переробки льоноволокна із застосуванням електророзрядної нелінійної об'ємної кавітації

Электровзрывная нелинейная, объемная кавитация в технологических реакторах. Часть 2 (Анализ структуры кавитационных областей) // Электронная обработка материалов. – 2004. - №2. – С.40-46.

Дисертантом виконано аналіз кінореєстрограм, обчислено характеристики кавітаційних областей, виконано узагальнення результатів.

 • Малюшевская А.П., Краснянская О.Н., Сарибеков Г.С., Тиманов В.Н., Малюшевский П.П. Исследование прядильной способности льноволокна, котонизированного электрическими разрядами //Электронная обработка материалов. - 2004. - №3.- С. 37-40.

  Дисертантом поставлено та виконано експериментальні дослідження електророзрядної дії на лляне волокно. О.М. Краснянською виконано вимірювання характеристик волокна, обробленого електричними розрядами. Вибір методичних положень вимірювання характеристик волокна запропоновано Г.С. Сарібековим. Узагальнення одержаних результатів виконано В.М. Тімановим. Вибір параметрів електричних розрядів для обробки волокна зроблено П.П. Малюшевським.

 • Малюшевская А.П., Сарибеков Г.С., Петриченко Л.А., Зубенко А.А., Малюшевский П.П. Исследования кинетики удаления нецеллюлозных веществ из льноволокна воздействием электроразрядной кавитации// Электронная обработка материалов. – 2004. - №5. – С. 54 – 59.

  Дисертантом виконано експериментальні дослідження електророзрядної дії на лляне волокно та узагальнення одержаних результатів. Вибір методичних положень вимірювання характеристик волокна запропоновано Г.С. Сарібековим. Л.А. Петриченко виконано вимірювання набухаємості льоноволокна. А.А. Зубенко запропоновано спосіб попередньої підготовки сировини. Вибір параметрів електричних розрядів для обробки волокна зроблено П.П. Малюшевським.

 • Малюшевская А.П., Малюшевский П.П. Расчет характеристик импульсных магнитных полей в разрядных промежутках электровзрывных установок. Часть I //Сборник научных трудов УГМТУ. – Николаев: УГМТУ. - 2003. – №1(387). – С. 104-114.

  Дисертантом виконано розрахунки власних магнітних полів розрядів між електродами з немагнітних матеріалів.

 • Малюшевская А.П., Малюшевский П.П. Расчет характеристик импульсных магнитных полей в разрядных промежутках электровзрывных установок. Часть II //Сборник научных трудов УГМТУ. – Николаев: УГМТУ. - 2003. – №2(388). – C. 96-99.

  Дисертантом виконано розрахунки власних магнітних полів розрядів між електродами з магнітних матеріалів.

 • Малюшевская А.П., Малюшевский П.П., Левда В.И. Параметры области ЭРНОК в электровзрывном реакторе // Сборник тез. докл. XI научн. школы "Физика импульсных разрядов в конденсированных средах". - Николаев: Атолл. - 2003. - С. 115-118.

  Дисертанту належать аналіз зображень кавітаційних областей за спеціальною комп'ютерною програмою, узагальнення результатів.

 • Малюшевская А.П., Краснянская О.Н., Сарибеков Г.С., Тиманов В.Н., Малюшевский П.П. Свойства котонизированного электрическим разрядом волокна // Сборник тез. докл. XI научн. школы "Физика импульсных разрядов в конденсированных средах". - Николаев: Атолл. - 2003. - С.118-120.

  Дисертантом запропоновано місце розташування оброблюваного волокна у електророзрядному реакторі. О.М. Краснянською виконано вимірювання характеристик волокна після електророзрядної обробки. Г.С. Сарібекову належить постановка досліджень. Узагальнення результатів виконано В.М. Тімановим. П.П. Малюшевському належать розрахунки режимів електророзрядної обробки льоноволокна.

 • Малюшевская А.П., Смалько А.А. Выбор схем заряда-разряда конденсатора для электрического пробоя органических растворов //Материлы Международной научно-технической конференции студентов, аспирантов и молодых научных работников "Электротехника и электромеханика". – Николаев: Изд-во НУК. - 2004. – С. 95-97.

  Дисертантом запропоновано найзручнішу та найефективнішу схему заряду-розряду конденсатора для забезпечення пробою розчинів органічних речовин.


  Анотація

  Малюшевська А.П. Розробка основ ресурсозберігаючої технології глибокої переробки льоноволокна із застосуванням електророзрядної нелінійної об'ємної кавітації – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.19.03 - технологія текстильних матеріалів. - Херсонський національний технічний університет, Херсон, 2005.

  Метою досліджень в рамках дисертаційної роботи є вивчення основних закономірностей фізико- і механо-хімічних процесів у водоволоконних середовищах при їх електророзрядній обробці та розробка основ маловідходної ресурсозберігаючої технології глибокої переробки лляного волокна, що забезпечує його необхідні споживчі властивості.

  Показано, що виникаючий у робочому розчині при електричному розряді у режимі електророзрядної нелінійної об'ємної кавітації комплекс фізико-механічних чинників інтенсифікує просунення рідини у капіляри та пори льоноволокна, а активні радикали, що також генерує електророзрядна кавітація, активують процес деінкрустації льоноволокна. Винайдено оптимальні енергетичні режими електророзрядної обробки льоноволокна, взаєморозміщення льоносировини, електродної системи і розрядного проміжку. Показано значне зниження часу обробки волокна та теплових витрат процесу, а також зменшення концентрації хімічних реактивів при високій якості одержуваного волокна, високому рівню екологічності процесу та маловідходності обробки льоноволокна електророзрядним способом.

  Показано можливість інтенсифікації технології вибілювання лляної вати за рахунок виникнення синергідного ефекту при сумісному використанні електророзрядної обробки та хімреагентів у технології виготовлення вати з лляного волокна. Експериментальна перевірка запропонованих рекомендацій довела можливість одержання лляного волокна відповідно діючим стандартам за наявності суттєвого зменшення енерговитрат, значному зменшенні концентрації хімічних реактивів, зменшенні часу обробки волокна та високої екологічності запропонованого способу.

  Ключові слова: льон, котонізація, кавітація, електророзрядні чинники, делігніфикація, енергозбереження, інтенсифікація технологічних процесів.


  Аннотация

  Малюшевская А.П. Разработка основ ресурсосберегающей технологии глубокой переработки льноволокна с использованием электроразрядной нелинейной объемной кавитации. - Рукопись. Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.19.03 - технология текстильных материалов. - Херсонский национальный технический университет, Херсон, 2005.

  Диссертационная работа содержит теоретические и экспериментальные исследования в области технологии волокнистых материалов.

  В настоящее время существует несколько способов котонизации льняного волокна. В результате анализа научно-технической литературы установлено, что наименее разработанным и наиболее перспективным является способ котонизации льняного волокна путем воздействия нелинейной объемной кавитации, сопровождающей электрический разряд в жидкостях. Общей целью исследований являлось изучение основных закономерностей физико- и механо-химических процессов в водоволоконных средах при их электроразрядной обработке и разработка основ малоотходной ресурсосберегающей технологии


 •