LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка основов'язаних полотен з використанням змішаної лляної пряжі та низькоплавких термопластичних поліетиленових ниток

КИЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ

КИЗИМЧУК ОЛЕНА ПАВЛІВНА
УДК 677.075:658.628
РОЗРОБКА ОСНОВОВ'ЯЗАНИХ ПОЛОТЕН З ВИКОРИСТАННЯМ

ЗМІШАНОЇ ЛЛЯНОЇ ПРЯЖІ ТА НИЗЬКОПЛАВКИХ

ТЕРМОПЛАСТИЧНИХ ПОЛІЕТИЛЕНОВИХ НИТОК

Спеціальність 05.19.03 - технологія текстильних матеріалів

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наукКиїв - 2001

Дисертацією є рукопис.


Робота виконана в Київському державному університеті технологій та дизайну (КДУТД) Міністерства освіти та науки України


Науковий керівник: доктор технічних наук, професор,

заслужений діяч науки і техніки України

Мойсеєнко Федір Андріанович

професор кафедри технології

трикотажного виробництва КДУТД


Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор

Васильченко Василь Миколайович

професор кафедри інженерної механіки КДУТД


кандидат технічних наук, академік АІНУ

Омельченко Василь Дмитрович

директор Київського науково-дослідного інституту текстильно-галантерейної промисловості Державного комітету промислової політики України


Провідна установа: Херсонський державний технічний університет


Захист відбудеться 31 жовтня 2001 року о 10-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.102.02 в Київському державному університеті технологій та дизайну за адресою: 01601, м.Київ-11, вул.Немировича-Данченка, 2


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київського державного університету технологій та дизайну за адресою: 01601, м.Київ-11, вул.Немировича-Данченка, 2, корпус 1.

.

Автореферат розісланий 26 вересня 2001 року.Вчений секретар спеціалізованої вченої радиТарасенко А.І.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. Льон є важливою вітчизняною сировиною текстильної промисловості країни, використання якої може значно скоротити імпортування бавовни в Україну. Лляне волокно має високі показники гігроскопічності та прядильної здатності, але й високу жорсткість, яка перешкоджає його використанню в трикотажній галузі промисловості. Останніми роками одержано високоякісне котонізоване лляне волокно, яке може ефективно використовуватися при виготовленні змішаної пряжі для трикотажного виробництва. Використання лляної пряжі в основовязальному виробництві практично відсутне із-за невідповідності лінійної щільності пряжі, яку випускають підприємства на данний час, високому класу основовязальних машин. В звязку з цим велике теоретичне та практичне значення становлять дослідження можливостей переробки змішаної лляної пряжі на основовязальних машинах.

Актуальним також є забезпечення формостійкості деталей одягу з трикотажних полотен без використання традиційних прокладкових матеріалів, які знижують гігроскопічні властивості і подовжують технологічний процес виробництва, тобто вивчення можливостей забезпечення в одному технологічному циклі процесів формування та формозакріплення деталей виробів. Аналіз літератури по цьому питанню показав, що найбільш перспективним є використання в структурі трикотажу додаткової низькоплавкої термопластичної нитки, яка при підвищенні температури в місцях її контакту з нитками грунту утворює зєднання, які забезпечують надійну фіксацію форми. Використання цих полотен дасть змогу зберегти такі важливі властивості трикотажу, як повітрепроникнення, незминання, драпірування.

Таким чином, використання змішаної лляної пряжі в основовязальному виробництві, а також введення в структуру трикотажу додаткової термопластичної нитки з метою забезпечення високої формостійкості деталей виробів і визначають актуальність теми дисертації.Звязок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Робота виконана в рамках науково-дослідних робіт, які проводилися в Київському державному університеті технологій та дизайну в 1997-1999 р.р. по темі "Розробка теоретичних та практичних основ для створення ефективних технологій виробництва матеріалів та виробів на основі використання лляної, вовняної та змішаної пряжі" рег.номер 0197U007228 та проводяться в 2000-2001 р.р. по темі "Теоретичні основи первинної переробки льону та конопель для виготовленя екологічно чистих товарів народного вжитку" рег.номер 0100U006500, що входять до координаційного плану "Теоретичні та практичні основи створення ресурсозберігаючих, екологічно чистих технологій виготовлення товарів широкого вжитку на основі використання сировинних ресурсів України".


Мета і задачі дослідження.

Метою роботи є переробка змішаної лляної пряжі в трикотажному виробництві та одержання трикотажу високої формостійкості.

Для досягнення поставленої мети були визначені та вирішені такі задачі:

  • розробити структуру основовязаного трикотажу з використанням змішаної лляної пряжі;

  • встановити залежність структури трикотажу від співвідношення довжин ниток утоку і петлі сукно;

  • провести дослідження та аналіз механічних властивостей основовязаних полотен , які вироблено з використанням змішаної лляної пряжі; встановити чинники, що впливають на формостійкість полотен, та залежності основних властивостей полотен від довжин ниток утоку і в петлі сукно та їх співвідношення;

  • розробити структуру основовязаного полотна високої формостійкості шляхом використання низькоплавкої термопластичної нитки з високими адгезійними властивостями;

  • встановити залежність властивостей полотна від вмісту в його структурі низькоплавкої термопластичної нитки.

Обєкт дослідження – процес переробки змішаної лляної пряжі та низькоплавких термопластичних поліетиленових ниток на основовязальних машинах.

Предмети дослідження

  • основовязане полотно переплетення уток-сукно зі змішаної лляної пряжі та віскозних ниток;

  • основовязане полотно переплетення уток-уток-сукно із поліетиленових ниток, змішаної лляної пряжі та віскозних ниток.


Методи дослідження. В роботі використано методи системного підходу, математичного моделювання, математичного планування та аналізу експериментів, стандартні методи проведення експериментів і математичної статистики:

  • при розробці структур трикотажу – метод геометричних моделей;

  • при вивченні структури та фізико-механічних властивостей трикотажу – стандартні методи досліджень;

  • для теоретичного аналізу одержаних результатів – стандартні програми ПЕОМ по обробці результатів досліджень.

Використання сучасних методів та засобів дослідження з оцінкою точності й достовірності вимірювань, узгодженість аналітичних розрахунків з експериментальними даними забезпечують достовірність отриманих