LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка основов'язаних полотен з використанням змішаної лляної пряжі та низькоплавких термопластичних поліетиленових ниток

останніми роками в Україні, як і в усьому світі, поновлено використання лляного волокна як екологічно чистого натурального волокнистого матеріалу, а розроблена технологія "котонізації" короткого лляного волокна дозволила одержати льоновмісну пряжу, яка придатна за своїми властивостями для використання в трикотажному виробництві, зокрема для переробки на основов'язальному обладнанні.

 • Теоретичний аналіз можливості переробки лляної та змішаної пряжі лінійних щільностей, які випускаються на данний час, на основов'язальних машинах типу "вертілка" існуючих класів показав, що можлива переробка цієї пряжі лише у вигляді утоку без пров'язування її в петлі. Для запобігання утворення потовщень в полотні в місцях обвиття утоковою ниткою протяжок петель грунту доцільно використовувати лляну пряжу як поперечний уток при частковому (через вушковину) набиранні гребінки.

 • Теоретично визначено та експериментально підтверджено, що співвідношення довжин ниток утоку та петель сукно є одним з найважливіших факторів, які впливають на структуру, зовнішній вигляд та фізико-механічні властивості трикотажу. Трикотаж, який вироблено на основов'язальній машині 22 класу переплетенням трьохголковий уток-сукно, з льнобавовняної (50 % лляного та 50 % бавовняного волокна) пряжі лінійної щільності 25 х 2 текс як утокових та віскозних ниток лінійної щільності 13,3 текс як грунтових при співвідношенні довжин ниток утоку та петлі сукно 0,630,67 містить в собі рівні петельні стовпчики без нахилу остовів петель, які чергуються через один з петельними стовпчиками, утвореними з остовів петель, нахилених по черзі в різні боки.

 • В результаті проведених досліджень встановлені залежності параметрів структури та механічних властивостей полотен переплетення уток-сукно від довжин ниток утоку та петлі сукно, а також їх співвідношення.

 • Основні зміни лінійних розмірів основов'язаного полотна, яке містить змішану лляну пряжу, відбувається вже під час першого прання. Технологічна усадка складає 6 15 % уздовж петельних рядків та 1 4 % уздовж петельних стовпчиків і зумовлена високою усадкою змішаної лляної пряжі (7-8 %).

 • Проведена оцінка показників, що впливають на формостійкість трикотажних полотен. Трикотаж зі співвідношенням довжини нитки утоку до довжини нитки в петлі сукна 0,63 – 0,67 має такі показники формостійкості :

  • повна усадка - 2-4 % уздовж петельних стовпчиків та 8-10 % уздовж петельних рядків;

  • жорсткість на згин - 12002000 сНсм2 уздовж петельних стовпчиків та 1000011500 сНсм2 уздовж петельних рядків ;

  • середні показники незминання - 4065% уздовж петельних рядків та 6268% уздовж петельних стовпчиків незалежно від способу зминання;

  • розтяжність трикотажу при навантаженні 5 % від розривного уздовж петельних стовпчиків складає 2028 %, а уздовж петельних рядків – 1719 %;

  • частка незворотніх деформацій - 46-48% при розтягненні уздовж петельних стовпчиків та 44-47 % при розтягненні уздовж петельних рядків, а частка швидкозворотньої відповідно - 21-28% та 36-38%.

 • Введення в структуру досліджуваного трикотажу низькоплавкої термопластичної нитки з розташуванням її у вигляді утоку між остовами та протяжками петель грунту забезпечує після термообробки здатність полотна до формозакріплення при стійкому довготривалому збереженні форми виробів та виключає необхідність використання клейових прокладкових матеріалів.

 • Трикотажні полотна, що містять в своїй структурі низькоплавку термопластичну поліетиленову нитку, характеризуються високими показниками формостійкості при відповідності гігієничним вимогам.

 • Комплексна оцінка рівня якості основов'язаного полотна, яке містить змішану лляну пряжу, показала, що за показниками якості ці полотна відповідають нормативним вимогам вітчизняних та зарубіжних аналогів, а по ряду показників перевищують їх, що відкриває нові можливості в розширенні асортименту виробів. Показник конкурентоздатності цих полотен вищий в порівнянні з вітчизняними та зарубіжними аналогами.

 • Комплексна оцінка рівня якості основов'язаного полотна, яке містить змішану лляну пряжу та термопластичні поліетиленові нитки, показала, що за головними показниками якості ці полотна перевищують аналог. Це відкриває нові можливості в удосконаленні технологічного процесу виробнищтва. Показник конкурентоздатності цього полотна, яке використовується як безпрокладковий матеріал для формостійких деталей виробів, вище аналога - пакету "основов'язане полотно, дубльоване клейовим прокладковим матеріалом".  СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ


 • Кизимчук О.П., Мойсеєнко Ф.А. Розробка структури основовязаного трикотажу з використанням змішаної лляної пряжі // Вісник ДАЛПУ. - 1999. - № 2. - С. 51-54.

 • Кизимчук О.П., Мойсеєнко Ф.А. Дослідження структури трикотажу переплетення уток-сукно із віскозних ниток та змішаної лляної пряжі. // Вісник Технологічного університету Поділля. – 2000. - № 1. – С. 147-149

 • Кизимчук О.П., Зубович К.А., Березненко М.П., Березненко С.М.. Створення безпрокладкових формостійких трикотажних матеріалів. // Вісник ДАЛПУ. - 2000. - № 2. - С. 128-130.

 • Кизимчук Е.П., Моисеенко Ф.А. Растяжимость трикотажа переплетения уток-сукно. // Проблемы легкой и текстильной промышленности. – 2000. – № 4. – С.16-18.

 • Кизимчук О.П., Мойсеєнко Ф.А. Формостійкість трикотажу переплетення уток-сукно. // Вісник Технологічного університету Поділля. – 2001. - № 1. – С. 98-101.

 • Деклараційний патент України № 31005 А, МПК 6 D 04 В 1/14, 21/00. Основовязаний трикотаж для виготовлення формованих виробів. // Кизимчук О.П., Зубович К.А., Березненко М.П., Березненко С.М. - №98063406; Заявл. 31.06.98. Опубл. 15.12.2000. Бюл. №7-II.

 • Рогатін Є.О., Кизимчук О.П., Бобровицька Д.Ш. Дослідження можливостей переробки змішаної лляної пряжі та комбінованих ниток на її основі в трикотажні вироби. // Збірник наукових праць молодих вчених та студентів ДАЛПУ по матеріалах конференції 23 квітня 1998 року, частина 2, - К.: ДАЛПУ. - 1998. – С.11-12.

 • Кизимчук Е.П., Зубович К.А., Березненко Н.П. Исследование возможности переработки смешанной льняной пряжи на основовязальном оборудовании. // Современные наукоемкие технологии и перспективные материалы текстильной и легкой промышленности. Тезисы докладов международной научно-технической конференции, 2-5 июня 1998 года. – Иваново: ИГТА. - 1998.- С. 115-116.

 • Кизимчук О.П. Трикотаж високої формостійкості. // Тези доповідей наукової конференції молодих вчених та студентів КДУТД, 27 квітня 2000 року. – К.: КДУТД. - 2000. – С. 70.

 • Разработка теоретических и практических основ для создания эффективных технологий производства материалов и изделий на основе использования льняной, шерстяной и смешаной пряж: Отчет о НИР (заключительный) т.1. / Киевский гос. ун-т технологий и дизайна. – Рег.№0197U007228. – К., 1999. – Глава 2. – С. 54 – 104.
  Кизимчук О.П. Розробка основов'язаних полотен з використанням змішаної лляної пряжі та низькоплавких термопластичних поліетиленових ниток. – Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.19.03 – технологія текстильних матеріалів, Київський


 •