LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка параметрів пулерних механізмів швейних машин

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ
Мостіпан Олександр МихайловичУДК 687.053РОЗРОБКА ПАРАМЕТРІВ ПУЛЕРНИХ

МЕХАНІЗМІВ ШВЕЙНИХ МАШИН
05.05.10 – машини легкої промисловості

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук


Київ – 2003


Дисертацією є рукописРобота виконана в Київському національному університеті технологій та дизайну Міністерства освіти і науки України


Науковий керівник – доктор технічних наук, професор

Щербань Юрій Юрієвич,

Київський національний університет технологій та дизайну, проректор з навчальних та інформаційних технологій, професор кафедри машин легкої промисловості


Офіційні опоненти – доктор технічних наук, професор

Петко Ігор Валентинович,

Київський національний університет технологій та дизайну, професор кафедри електромеханічних систем;


– кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Єгоров Владислав Веніамінович,

директор ТОВ "Легпромінжинірінг", м. Київ


Провідна установа – Технологічний університет Поділля Міністерства

освіти і науки України, м. ХмельницькийЗахист відбудеться " 26 " листопада 2003 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.102.02 в Київському національному університеті технологій та дизайну за адресою: 01601, МСП, м. Київ–11, вул. Немировича–Данченка, 2Автореферат розісланий " 24 " жовтня 2003 р.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Тарасенко А.І.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. Основна задача легкої промисловості – задоволення потреб населення в високоякісних товарах. Обробка матеріалу на швейній машині являється складним технологічним процесом, якість якого багато в чому визначається роботою механізму транспорту.

Особливої актуальності це набуло в теперішній час у зв'язку з застосуванням в швейній промисловості матеріалів, фізико–механічні властивості яких суттєво відрізняються від тих, що традиційно використовуються. Всі існуючі класи одягу характеризуються широким застосуванням тканин, які містять штучні та синтетичні волокна. Їх використання значно збагатило асортимент тканин та дозволило покращити їх фізико-механічні та експлуатаційні властивості.

Одначе, обробка напівфабрикатів із вмістом штучних та синтетичних волокон на швейних машинах пов'язана з рядом суттєвих складностей:

– специфічні механічні властивості таких матеріалів є причиною неточного переміщення на встановлену величину стібка, а в динаміці транспортування – нестабільності довжини стібків та посадки нижнього шару пакету матеріалів;

– має місце стягування напівфабрикату нитками під час затягування стібків. Це явище особливо проявляється під час роботи на швейних машинах човникового стібка, так як величина натягнення ниток значно перевищує відповідну величину, яка є характерною для ланцюгових стібків. Стягування тканин з синтетичними волокнами не усувається волого–тепловою обробкою і негативно впливає на якість виробу та його зовнішній вигляд.

Для усунення вище наведених недоліків швейну машину оснащують допоміжними механізмами для створення додаткового транспортуючого зусилля. Одначе, існуючі модифікації рушіїв не забезпечують високу якість обробки синтетичних напівфабрикатів. Одним із шляхів вирішення проблем транспортування таких напівфабрикатів є оснащення швейної машини пулерним механізмом ("pull" в перекладі з англійської мови означає "тягти").

Відомості про дослідження сумісної дії традиційного рейкового рушія та пулерного механізму швейної машини практично відсутні. Взаємодія робочого органу пулерного механізму з текстильними напівфабрикатами відображена тільки на рівні окремих технічних рішень і у загальній постановці, що обумовлює визначення та дослідження параметрів, які характеризують роботу пулерних механізмів швейних машин, не розглядалася.

Тому, розробка параметрів пулерних механізмів, здатних забезпечувати якісне транспортування напівфабрикатів на швейній машині, є актуальним завданням і представляє інтерес для швейної галузі легкої промисловості.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконувалась згідно із затвердженою науковою програмою діяльності Київського національного університету технологій та дизайну "2–03–3/03. Наукові основи проектування робочих процесів і технологічних машин легкої промисловості" за напрямком "2–03/3.1/03. Проектування сучасних швейних, трикотажних та взуттєвих машин".

Мета і задачі дослідження. Метою даної роботи є визначення та дослідження параметрів пулерного механізму швейної машини для підвищення якості обробки напівфабрикатів, що містять синтетичні волокна.

В рамках поставленої мети передбачалося вирішення наступних завдань:

– проаналізувати процес обробки напівфабрикатів на швейній машині, оснащеній пулерним механізмом;

– визначити параметри, що характеризують роботу пулерного механізму;

– визначити групи напівфабрикатів для яких використання пулерного механізму є доцільним;

– дослідити вплив параметрів пулерного механізму на якість обробки напівфабрикатів на швейній машині.

Об'єктомдослідження є пулерні механізми швейних машин.

Предметом дослідження є параметри пулерних механізмів швейних машин.

Методи досліджень. Поставлені задачі вирішувалися на основі аналізу процесу обробки напівфабрикатів на швейних машинах з використанням класичних положень теорії механіки, математичних методів та сучасних методів експериментальних досліджень.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що вперше:

– створено фізичну та математичну моделі взаємодії робочого органу пулерного механізму з напівфабрикатом з урахуванням його властивостей;

– розроблено методику та проведено експериментальну перевірку математичної моделі взаємодії робочого органу пулерного механізму з напівфабрикатом з урахуванням властивостей останнього;

– отримано математичні залежності, що характеризують умови працездатності пулерного механізму;

– на основі порівняльних досліджень роботи швейної машини загального призначення та швейної машини, оснащеної пулерним механізмом, встановлено доцільність використання пулерного механізму для обробки окремих груп матеріалів в залежності від їх щільності та товщини;

– досліджено вплив параметрів пулерного механізму на якість обробки напівфабрикатів на швейній машині та на основі оптимізаційного синтезу отримано їх оптимальні значення.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що:

– розроблено інженерні методи визначення параметрів пулерних механізмів швейних машин;