LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка параметрів пулерних механізмів швейних машин

показниками якості роботи швейної машини і мають однаковий порядок та розмірність, то в даній задачі було реалізовано принцип справедливого компромісу, при якому локальні критерії приймалися однаково значимими.

Таким чином, якість рішення оцінювалася скалярним критерієм, що утворює вектор ефективності.

Враховуючи можливість вирішення задачі з використанням ЕОМ для визначення оптимумів заданих функцій було застосовано метод найшвидшого спуску з постійним порівняно малим кроком пошуку.

Алгоритм методу найшвидшого спуску був реалізований на мові програмування Visual Basic for Applications.

Отримані значення узагальнюючого критерію були апроксимовані за допомогою поліному другої степені, в результаті чого були отримані наступні залежності (для костюмної тканини саржевого переплетення):

, (15)

де – число, ціла частина якого означає номер ділянки компромісної зони.

Після цього стало можливим визначення екстремальних значень функції узагальнюючого критерію.

Оскільки функція узагальнюючого критерію для кожного досліджуваного матеріалу, як видно на графіку (рис. 13), має унімодальний характер, то для її оптимізації (мінімізації) доцільним є використання методів одновимірної оптимізації при наявності обмежень, самим ефективним з яких є метод золотого перерізу.


Рис. 13. Графік функції узагальнюючого критерію для костюмної тканини саржевого переплетення


Після цього для всіх досліджуваних напівфабрикатів за допомогою інтерполювання визначили відповідні до екстремального значення узагальнюючого критерію значення аргументів і , що представляють собою оптимальні значення параметрів пулерного механізму швейної машини:

1) для костюмної тканини саржевого переплетення:, ;

2) для костюмної тканини полотняного переплетення:, ;

3) для плащової тканини полотняного переплетення:, ;

4) для підкладної тканини полотняного переплетення:, .

У п'ятому розділі приведено запропоновані варіанти структурних схем пулерних механізмів, що забезпечують рівномірне обертання робочого органу, та проведено їх порівняльний аналіз.


ВИСНОВКИ

1. Аналіз спеціальної технічної та патентної літератури показав, що:

– для транспортування синтетичних матеріалів, особливо середньої та малої товщини, під час їх обробки на швейній машині переважного використання набуло оснащення швейної машини пулерним механізмом;

– доцільним є використання конструкцій пулерних механізмів, що передбачають рівномірне обертання ролика пулера при постійній швидкості головного валу швейної машини;

–практично відсутні відомості про взаємодію робочих органів циліндричної форми з текстильними матеріалами, з урахуванням властивостей останніх, а також не розглядалася сумісна дія рейкового та пулерного рушіїв.

2. Аналіз процесу взаємодії робочого органу пулерного механізму дозволив зробити наступне:

– сформульовано основні технологічні вимоги, на основі яких була встановлена необхідність адаптованих до об'єкту обробки регулювань в конструкції пулерного механізму;

– визначено діапазони параметрів, що відповідають експлуатаційним режимам роботи пулерного механізму.

3. Розроблено принципово нові конструкції пулерного механізму (патент України № 56013 А, Бюл. №4 від 15.04.2003 р.) та швейної машини (патент України № 56012 А, Бюл. №4 від 15.04.2003 р.).

4. Проведено кінематичний розрахунок та розрахунок конструктивних параметрів механізму пулера, на основі яких, після стадій конструкторської проробки, було виготовлено експериментальну установку пулерного механізму на базі швейної машини 1022М кл. ОЗЛМ.

5. Визначено технологічні параметри та параметри працездатності пулерного механізму:

– аналітично та експериментально визначено тягнуче зусилля ролика пулерного механізму і встановлено, що раціональні значення цього зусилля перебувають в діапазоні, що складає 0,3–0,4 Н;

– умову проковзування ролика пулера по матеріалу;

– умову захвату роликом пулерного механізму краю матеріалу.

6. Дослідження роботи пулерного механізму та оптимізації отриманих результатів дали можливість стверджувати наступне:

– використання пулерного механізму є доцільним для середніх та тонких синтетичних тканин;

– аналіз отриманих регресійних залежностей дозволяє констатувати, що, незалежно від режиму обробки напівфабрикату виробу, пулерний механізм стабілізує процес пошиття;

– цільові функції, що характеризують якість роботи швейної машини, оснащеної пулерним механізмом, перебувають у квадратичній залежності від факторів тягнучого зусилля та відношення довжини дуги, що відповідає центральному кутові повороту ролика за один цикл роботи швейної машини, до встановленої величини стібка, що свідчить про існування оптимального (мінімального) значення цільових функцій в межах діапазону варіювання цих факторів;

– відстань від ролика до притискуючої лапки на показники відносної зміни довжини стібка та відносної зміни довжини заготовок впливає прямо пропорційно, що вказує на необхідність мінімізації відстані від ролика до притискуючої лапки з метою підвищення якості пошиву;

– вирішена задача компромісної оптимізації, що включала в себе: 1) визначення екстремумів досліджуваних цільових функцій відносної зміни довжини стібка та відносної зміни довжини заготовок з використанням методу найшвидшого спуску ; 2) визначення довжини компромісної зони існування узагальнюючого критерію якості обробки, що перебуває між встановленими екстремальними значеннями досліджуваних цільових функцій; 3) визначення функції узагальнюючого критерію якості обробки на основі прийнятого компромісу;4) визначення екстремальних значень функцій узагальнюючого критерію якості обробки методом золотого перерізу і відповідних до них оптимумів досліджуваних цільових функцій та їх аргументів, що представляють собою оптимальні значення технологічних параметрів пулерного механізму: а) для костюмної тканини саржевого переплетення , ; б) для костюмної тканини полотняного переплетення , ; в) для плащової тканини полотняного переплетення , ; г) для підкладної тканини полотняного переплетення , .

7. Запропоновано варіанти структурних схем пулерних механізмів, що забезпечують рівномірне обертання робочого органу, та проведено їх порівняльний аналіз.


СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

1. Щербань Ю.Ю., Мостіпан О.М. Про уточнення моделі взаємодії матеріалу з транспортуючими робочими органами швейної машини//Вестник Херсонского государственного технического университета, 2002 - С. 369–372.

2. Щербань Ю.Ю., Мостіпан О.М. Визначення умови проковзування ролика пулерного механізму по матеріалові//Вісник КНУТД, №1, 2003. - С. 138–143.

3. Щербань Ю.Ю., Мостіпан О.М. Порівняння якості роботи швейних машин загального призначення і оснащеної пулерним механізмом//Вісник КНУТД, №2, 2003. - С. 112–118.

4. Щербань Ю.Ю., Мостіпан О.М. Визначення умови захвату роликом пулерного механізму краю матеріалу// Вісник Технологічного Університету "Поділля", - Хмельницький: ТУП, №5, 2002. - С. 156–159.

5. Щербань Ю.Ю., Мостіпан О.М. Експериментальне визначення тягнучого зусилля ролика пулерного механізму.// Вісник