LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка полімерної композиції для фарбування тканин пігментами

текстильному матеріалі за рахунок полімерної плівки зв'язуючого, адгезійно зв'язаної з волокноутворюючим полімером.

Адгезійна взаємодія на межі полімер зв`язуючого-полімер волокна це, насамперед, адсорбційна взаємодія між зв`язуючим та волокном.

Адсорбція визначає особливості структури граничного шару, характер упаковки макромолекул, рухливих ланцюгів, релаксаційні та інші властивості системи. Зокрема, процеси адсорбції відіграють суттєву роль у комплексі фізико-механічних властивостей полімерних утворень на текстильному матеріалі, а також визначають кінцевий технічний результат фарбування.

У результаті дослідження впливу різних факторів на процес адсорбції полімерних зв`язуючих з водних дисперсій полімерів, можна оптимізувати пігментні фарбувальні склади таким чином, щоб забезпечити зниження витрат на фарбування, зокрема, матеріаломісткість технології.

З урахуванням вищезазначеного для вирішення сформульованих задач використано:

 • гравіметричний метод оцінки адсорбції полімерних зв`язуючих твердими поверхнями;

 • віскозіметричний метод оцінки концентрації полімеру у водних дисперсіях і розчинах;

 • колоїдно-хімічний метод підвищення міцності адгезійних з`єднань;

 • ІЧ-спектрофотометричний метод дослідження будови полімерів;

 • оптичні методи дослідження дисперсій полімерів у воді;

 • спектрофотометричний метод оцінки якості забарвлень;

 • методи, визначенні державними стандартами на текстильну продукцію;

 • аналітичні методи.

При обробці експериментальних даних використано метод математичної статистики, а саме кореляційно-регресійний аналіз та комп'ютер класу РС/АТ.

Наукова новизна полягає у наступному:

 • отримали розвиток наукові положення з теорії фарбування текстильних матеріалів, зокрема, теоретичні уявлення про процеси, що мають місце на стадії адсорбції при фарбуванні пігментами;

 • показано, що молекули зовнішнього середовища фарбувальної системи у процесі адсорбції конкурують з макромолекулами полімеру зв`язуючого;

 • показано, що конкуруюча роль води при фарбуванні збільшується з підвищенням капілярності тканини і зниженням концентрації полімеру у фарбувальній ванні, що супроводжується зниженням швидкості сорбції зв`язуючого тканиною;

 • запропоновано способи підвищення кількості адсорбованого тканиною полімерного зв`язуючого без підвищення концентрації зв`язуючого у фарбувальній ванні, що забезпечують зниження матеріаломісткості пігментної технології фарбування.

У процесі проведення досліджень автором отримані такі основні наукові результати :

 • показано, що адсорбція полімерів зв'язуючих залежить не тільки від типу та концентрації полімеру у фарбувальній ванні, але й від ступеня підготовки тканини;

 • встановлено, що при підвищенні капілярності бавовняної тканини підвищується конкуруюча роль води;

 • показано, що зі збільшенням концентрації полімеру у фарбувальній ванні підвищується, головним чином, швидкість адсорбції його поверхнею тканини та максимум сорбції досягається за більш короткі відрізки часу;

 • показано, що при високій капілярності тканини та низькій концентрації полімеру має місце переважна адсорбція води, внаслідок чого на відбілених тканинах зменшується адсорбція полімеру у порівнянні з відвареними;

 • адсорбція полімеру зв`язуючого текстильними матеріалами може бути збільшена відомими у хімічній технології прийомами, зокрема, додаванням поверхнево-активних речовин, ефективність дії яких підвищується у присутності електролітів;

 • виявлено ряд ПАР, що рекомендуються для підвищення адсорбції полімерів зв`язуючих;

 • встановлено, що модифікація полівінілового спирту карбамідом забезпечує одержання м'якого грифу пофарбованої тканини;

 • показано, що модифікація полівінілового спирту знижує ефективність його використання у якості захисного колоїду полімерної композиції, у зв'язку з чим встановлено оптимальний ступінь модифікації полімеру;

 • встановлено, що плівки, які сформовані у присутності модифікованого полівінілового спирту, мають більшу еластичність та більш високу адгезію до текстильного матеріалу, ніж немодифіковані;

 • розроблено стабільний полімерний склад для фіксації пігментів на тканині.

Практичне значення отриманих результатів полягає у наступному:

 • у створенні умов для розширення обсягів використання ефективної з економічної та екологічної точок зору пігментної технології фарбування за рахунок розробки полімерної композиції для фарбування пігментами, що зберігає свої властивості протягом тривалого часу;

 • у зниженні трудомісткості приготування фарбувальних складів (останній готується шляхом розбавлення випускної форми полімерної композиції водою);

 • у зниженні матеріаломісткості пігментної технології та продукції;

 • у зниженні собівартості технології фарбування за рахунок зниження концентрації полімерних зв`язуючих у робочих розчинах.

Результати роботи апробовані на ВАТ "Херсонський ХБК" та можуть бути реалізовані на опоряджувальних фабриках, які випускають пофарбовані бавовняні тканини.

Особистий внесок здобувача полягає у постановці та обґрунтуванні задач дослідження, у критичному аналізі науково-технічної та патентної літератури по проблемам пігментної технології фарбування і адсорбції полімерів твердими поверхнями; теоретичному обґрунтуванні складу полімерних композицій на основі даних про адсорбцію, їх оптимізації та забезпеченні стабільності; у проведенні експериментальних досліджень, в узагальненні результатів, у формулюванні висновків.

Основний внесок автора полягає у розвитку уявлень про адсорбцію полімерів текстильними матеріалами у процесі їх опорядження.

У всіх наукових працях, що опубліковані у співавторстві, здобувачу належать: наробка експериментальних даних, теоретичне обґрунтування результатів, висновки.

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної роботи було викладено та обговорено:

 • на міжвузівській конференції "Проблеми легкої та текстильної промисловості", 19-22 жовтня, 1999 р. (м. Херсон);

 • на всеукраїнській науково-технічній конференції "Новітні технології в легкій промисловості та сервісі", 8 жовтня 1999 р. (м. Хмельницький);

 • на міжвузівській науковій конференції "Проблеми легкої та текстильної промисловості на порозі нового століття", 26-29 вересня, 2000 р. (м. Херсон);

 • на міжвузівській науковій конференції "Проблеми легкої та текстильної промисловості на порозі нового століття", 17-20 вересня, 2001 р. (м. Херсон);

 • на