LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка препарату і технології антисептичної обробки шкіри та хутра

диметилдитіокарбамату натрію як основної діючої речовини й незначному вмісті допоміжних реагентів – триполіфосфату натрію і натрієвої солі етилендіамінтетраоцтової кислоти (відповідно 80, 15 та 5 мас. ч.). Порівняно з відомими антисептичними засобами розробленому препарату притаманний найбільший період адаптації мікроорганізмів: завдяки компонентам з різним механізмом антисептичної дії кількість пасажів зростає в 1‚4-5,1 раза, що забезпечує кращу зберігальність шкіряно-хутрових матеріалів у часі.

4. Отримано регресійні залежності‚ які описують процес біозахисту шкіряного напівфабрикату з використанням препарату КА-23 після хромового дублення. Методом багатокритеріальної компромісної оптимізації встановлено раціональні параметри цього процесу.

5. Розроблено й апробовано технології антисептичної обробки шкіри та хутра з використанням нового засобу, завдяки чому на стадії відмочування зменшується кількість мікроорганізмів у хутровій і шкіряній сировині відповідно в 10 та 20 разів; на стадії хромового дублення уможливлюється зберігання напівфабрикату понад 90 діб, а на стадії фарбувально-жирувальних процесів – понад 28 діб за ГОСТ 9.048-89 з підвищенням стійкості до дії поту.

Впровадження у виробництво технології антисептичної обробки напівфабрикату Вет-блу з використанням препарату КА-23 під час термообробки забезпечить річний економічний ефект на суму 31,6 тис. грн. на 1 млн дм2 шкіри хромового методу дублення для верху взуття за рахунок поліпшення її сортності (на 1‚7 %) та економії хімічних матеріалів. Величина відверненого екологічного збитку при цьому становитиме 420 грн.

6. Затверджено нормативно-технічну документацію (ТУ У 24.2-25636704-001-2002) і технологічний регламент виробництва препарату КА-23‚ освоєно його промисловий випуск.


СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ1. Андреєва О.А. Застосування біоцидних засобів для обробки шкіряного напівфабрикату / О.А. Андреєва, Р.В. Качан // Проблемы легкой и текстильной промышленности Украины. – 2001. – № 5. – С. 179–181.

2. Андреєва О.А. Протиплісенева обробка шкір / О.А. Андреєва, Р.В. Качан // Вісник КНУТД. – 2002. – № 2. – С. 82–85.

3. Качан Р.В. Захист шкіри та хутра від біоураження / Р.В. Качан, О.А. Андреєва // Вісник КНУТД. – 2004. – № 5. – С. 83–86.

4. Качан Р.В. Мікробне ураження шкіряних матеріалів і методи його попередження / Р.В. Качан, О.А. Андреєва // Вісник Хмельницького національного університету. – 2005. – Т. 2. – № 6. – С. 226–231.

5. Качан Р.В. Адаптація мікроорганізмів до антисептичних засобів // Вісник Хмельницького національного університету. – 2006. – № 5. – С. 186–190.

6. Качан Р.В. Сучасний підхід до розробки антисептичних засобів для шкіряно-хутрового виробництва / Р.В. Качан, О.А. Андреєва // Вісник Хмельницького національного університету. – 2007. – Т. 1. – № 6. – С. 61–65.

7. Пат. 77339 Україна, МПК С 14 С 1/00. Антисептик для захисту шкіряних матеріалів від мікробного ураження: Пат. 77339 Україна, МПК С 14 С 1/00 Р.В. Качан, О.О. Сапельнікова‚ О.А. Андреєва‚ О.І. Літус, А.Б. Рікберг, В.І. Качан (Україна); ЗАТ "УНВЦ проблем дезінфекції".– № а200502482; Заявл.18.03.05; Опубл. 15.11.06, Бюл. № 11. – 7 с.

8. Качан Р.В. Дослідження впливу мікроорганізмів на якість шкіряного напівфабрикату / Р.В. Качан‚ О.А. Андреєва // Наукова діяльність молоді на переломі тисячоліть: Всеукр. наук. конф. молодих вчених та студентів. К.‚ 24-26 квітня 2002 р. – К.‚ 2002. – Т. 1. – С. 156.

9. Качан Р.В. Застосування нового антисептичного препарату для захисту шкіри від біоураження / Р.В. Качан‚ О.А. Андреєва // Наукові розробки молоді на сучасному етапі: ІІ Всеукр. наук. конф. молодих вчених та студентів. К.‚ 23-24 квітня 2003 р. – К.‚ 2003. – С. 146.

10. Качан Р.В. Захист шкіряних матеріалів від біоураження / Р.В. Качан‚ О.А. Андреєва // Сучасні екологічно безпечні технології виробництва шкіри та хутра: II Міжнар. наук.-практ. конф.‚ присв. 75-річчю КНУТД і кафедри технології шкіри та хутра. К.‚10-11 березня 2005 р. – К.‚ 2005. – С. 47-48.

11. Івлієва О.В. Застосування біоцидних засобів у шкіряно-хутровому виробництві / О.В. Івлієва‚ Р.В. Качан‚ О.А. Андреєва // Наукові розробки молоді на сучасному етапі: ІV Всеукр. ювіл. наук. конф. молодих вчених та студентів‚ присв. 75-річчю університету. К.‚17-19 травня 2005 р. – К.‚ 2005. – С. 213.

12. Качан Р.В. Розробка сучасних антисептичних засобів для шкіряно-хутрового виробництва / Р.В. Качан‚ О.А. Андреєва // Наукові розробки молоді на сучасному етапі: VI Всеукр. наук. конф. молодих вчених та студентів. К.‚ 17-18 квітня 2007 р. – К.‚ 2007. – С. 309.

13. Kachan R. Bioaffection of leather materials / R. Kachan, А. Litus, O. Andreyeva // New Materials and Innovative Technologies of Manufacturing Clothing and Footwear / Edited by M. Pawlowa. – Radom, 2006. – P. 156–160.

В опублікованих у співавторстві статтях [1-4, 6] і тезах доповідей [8-13] авторові належать основні ідеї, аналіз та узагальнення роботи. Особистий внесок здобувача у створенні патенту [7] полягає у розробці ідеї та істотних ознак, обґрунтуванні складу і способу використання нового препарату.


АНОТАЦІЯКачан Р.В. Розробка препарату і технології антисептичної обробки шкіри та хутра. – Рукопис.Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.18.18 – технологія взуття‚ шкіряних виробів та хутра, Київський національний університет технологій та дизайну, Київ, 2008.

Наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової проблеми захисту шкіряно-хутрових матеріалів від дії мікроорганізмів‚ що виявляється у дослідженні процесу біоураження‚ розробці та застосуванні ефективного антисептичного препарату на основі похідних карбамінової кислоти. Досліджено основні продукти життєдіяльності мікроорганізмів, уражуючих шкіру та хутро‚ вплив біоураження на структуру та властивості останніх. З урахуванням ефекту синергізму створено малотоксичний препарат КА-23 з широким спектром антимікробної дії для біозахисту шкіряно-хутрових матеріалів. Розроблено й апробовано технології антисептичної обробки шкіри та хутра з використанням нового препарату‚ які порівняно з відомими технологіями забезпечують збереження якості напівфабрикату‚ готової продукції при раціональному використанні сировини і хімічних матеріалів, поліпшенні екології навколишнього середовища.

Ключові слова: біозахист шкіряно-хутрових матеріалів‚ препарат для антисептичної обробки, технологія шкіри та хутраАННОТАЦИЯКачан Р.В. Разработка препарата и технологии антисептической обработки кожи и меха. – Рукопись. Диссертация на соискание научной степени кандидата технических наук по специальности 05.18.18 – технология обуви‚ кожевенных изделий и меха‚ Киевский национальный университет технологий и дизайна‚ Киев‚ 2008.

Приведены теоретическое обобщение и новое решение научной проблемы защиты кожевенно-меховых