LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка препарату і технології антисептичної обробки шкіри та хутра

на кип

Термообробка

50

1,0

вода – 100

КА-23 – 0,15-0,18

Злив. Вивантаження

Примітка. Переддубильні та фарбувально-жирувальні процеси виконують за відомою

технологією


При дослідженні можливості використання КА-23 для антисептичної обробки шкіряного напівфабрикату після хромового дублення (під час термообробки) застосували метод математичного планування експерименту – повний факторний експеримент, у якому реалізуються всі можливі співвідношення рівнів факторів.

Таблиця 10

Показники якості шкіри хромового методу дублення для верху взуття

(застосування КА-23 під час дублення)

Показник

Нова

технологія

ТУ У

17-62-03

Межа міцності при розтягу, МПа

16,8 0,2

не менше 13,0

Напруження при тріщині лицьового шару, МПа

17‚0 0,1

не менше 11,0

Мас. ч.‚ % (на абс. суху речовину):

- сполук хрому (на оксид)

4‚9 0,2

не менше 3‚5

- речовин, що екстрагуються органічними

розчинниками

6,8 0,3

не менше 6,0

Біостійкість, діб

92 0,6

-


Як вхідні фактори (Хі) визначили (табл. 11): Х1 – витрати антисептичного засобу, %; Х2 – температура обробки напівфабрикату, оС; Х3 – тривалість обробки, хв. За вихідні фактори (Уі) вибрали: У1 – біостійкість напівфабрикату, діб; У2 – вміст голинної речовини, %; У3 – межа міцності при розтягу, МПа.

Таблиця 11

Експериментальні значення рівнів факторів та інтервалу

варіювання

Вхідний

фактор

Рівень

вхідного фактора

Інтервал

варіювання


нижній

нульовий

верхній


x1 – витрати КА-23, %

0,06

0,12

0,18

0,06

x2 – температура , оС

40

50

60

10

x3 – тривалість, хв

20

40

60

20У результаті статистичного опрацювання експериментальних даних (табл. 12) одержано рівняння регресії першого порядку (рівняння 1-3), які харак

Таблиця 12

План експерименту та отримані вихідні змінні

Номер досліду

Значення факторів

процесу

Вихідна змінна


Х1

Х2

Х3

У1

У2

У3

1

+

+

+

95

71,3

16,7

2

-

+

+

85

68,3

16,2

3

+

-

+

91

70,3

16,5

4

-

-

+

82

67,4

16,1

5

+

+

-

87

70,2

16,5

6

-

+

-

78

67,5

15,8

7

+

-

-

84

69,2

16,3

8

-

-

-

75

66,4

15,8теризують процес біозахисту шкіряного напівфабрикату Вет-блу з використанням нового препарату після дублення:

У1 = 84,5 + 4,7 Х1 + 1,6 Х2 + 3,7 Х3; (1)

У2 = 68,8 + 1,4 Х1 + 0,5 Х2 + 0,5 ∙ Х3; (2)

У3 = 15,0 + 0,9 Х1 + 0,5 ∙ Х3. (3)

Гіпотезу адекватності отриманих математичних моделей перевіряли за критерієм Фішера. Оскільки розрахункове значення критерію Фішера FР в 1‚1–3‚3 раза менше табличного FТ (q = 0,05)‚ згадана гіпотеза правомірна. Відтворюваність та достовірність встановлених закономірностей підтверджені критеріями Кохрена GР та Стьюдента tР. З наведених рівнянь видно, що найвпливовішим фактором щодо всіх обраних показників є витрати препарату: зі збільшенням витрат КА-23 підвищується насамперед стійкість напівфабрикату до дії мікроорганізмів. Меншою мірою витрати антисептика впливають на вміст голинної речовини та міцність. Підвищення тривалості обробки теж позитивно впливає на антимікробні властивості напівфабрикату‚ хоча цей вплив і менш суттєвий ніж вплив витрат реагента. Найменш впливовим фактором серед усіх є температура обробки. Разом з тим за її підвищення також посилюється стійкість Вет-блу до дії плісняви. Остаточно визначитись з параметрами післядубильної обробки за наявності нового антисептика допомогло застосування методу багатокритеріальної компромісної оптимізації. Оптимальний варіант технології вибирали на підставі узагальненої цільової функції Yзаг,r для певного (r-го) досліду експерименту, яка у разі пошуку оптимуму прагне до 0 і є оцінкою близькості цієї точки до гіпотетично оптимального значення у кодованій формі, що дорівнює 1.

Таблиця13

Показники якості напівфабрикату Вет-блу та одержаної

з нього шкіри хромового методу дублення для верху взуття

(застосування КА-23 під час термообробки)

Матеріал

Показник

Технологіянова

діюча

Вет-блу

Мас. ч., % (на абс. суху речовину):

- сполук хрому (на оксид)

5,7 0,1

5,6 0,2


- речовин, що екстрагуються органічними

розчинниками

2,0 0,2

1,9 0,2


- голинної речовини

72,2 0,4

70,6 0,3


Температура зварювання, оС

115 1

113 1


Межа міцності при розтягу, МПа

16‚1 0,3

15‚0 0,4


Біостійкість, діб

95 1

92 1

Шкіра

Мас. ч., % (на абс. суху речовину):

- сполук хрому (на оксид)

5,8 0,1

5,7 0,2


- речовин, що екстрагуються органічними

розчинниками

6‚6