LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка препарату і технології антисептичної обробки шкіри та хутра

азоту‚ г/л


вихідн.

кінцев.

вихідн.

кінцев.1

КА-23

0,08

6,68

6,95

0,09

0,12

1

15

2

КА-23

0,12

6,47

7,07

0,12

0,14

0

18

3

КА-23

0,30

6,90

7,10

0,15

0,16

0

24

4

Sterol-58

0,15

6,87

7,12

0,13

0,16

21‚0

13

5

контрольна

6,87

7,12

0,09

0,14

3,0 106

0

На підставі результатів лабораторних досліджень та виробничої апробації застосування нового антисептика на цій стадії виробництва в умовах Львівського шкіряного підприємства ТзОВ „Долісвіт" за допомогою багатокритеріальної компромісної оптимізації розроблено технологію відмочування шкіряної сировини (ВРХ) за наявності препарату КА-23 (витрати – 0,12 % від маси сировини) (табл. 21).

Таблиця 21

Технологія антисептичної обробки шкіряної сировини

на стадії відмочування

Процес

Температура,

оС

Трива-

лість,

год

Витрати,

% від маси

сировини

Режим обробки,

контроль

Відмочування:

етап 1252‚0вода – 300

КА-23 – 0,04

Через 2‚0 год від початку процесу додається друга порція препарату КА-23; ще через 0‚3 год додається третя порція КА-23 та сульфід натрію. Режим обертання: 15-20 хв на початку обробки‚ потім по 5 хв кожні 2 год. Контроль: органолептична оцінка; вміст вологи

етап 2

25

0,3

КА-23 – 0,04етап 3


25

2,5

КА-23 – 0,04

сульфід

натрію – 0,50


Примітка. Усі подальші обробки – за відомою технологією


Нова технологія забезпечує біозахист шкур‚ одержання з них у подальшому високоякісної готової продукції (табл. 22), що‚ ймовірно‚ зумовлено більш ефективним обводненням та стійкістю шкур до дії утворюваних мікроорганізмів.

Таблиця 22

Показники якості шкіри хромового методу дублення для верху взуття

(застосування КА-23 на стадії відмочування)

Показник

Нова

технологія

ДСТУ

2726-94

Межа міцності при розтягу, МПа

16,2 0,8

не менше 15,0

Напруження при тріщині лицьового

шару, МПа

16,0 0,6

не менше 13,0

Видовження при напруженні 10 МПа, %

35 1,5

20-40

Мас. ч., %:

- вологи

14,0 0,5

10,0-16,0

- сполук хрому (на оксид)*

4,6 0,2

не менше 3,6

- речовин, що екстрагуються органічними

розчинниками*

8,9 0,3

3,7-10,0

Стійкість покриття до багаторазового

вигину, бали

4 0,2

не менше 3

Вихід по площі, % до сировини

92,9 0,2

Сортність (першосортні одиниці), %

83,3 0,1

Примітка.* – на абс. суху речовину


Доцільність застосування на різних стадіях шкіряно-хутрового виробництва препарату КА-23 зумовлена його високою антимікробною здатністю та вибірковою дією мікроорганізмів на сировину (напівфабрикат). Якщо на початкових етапах обробки шкури (відмочування) небезпечна дія бактерій‚ то, враховуючи бактерицидні властивості хромового дубителя‚ видублений напівфабрикат слід захищати від плісеневих грибів‚ оскільки продуковані ними органічні кислоти здатні роздублювати колаген.

Можливий механізм біозахисту шкіри та хутра новим препаратом можна пояснити наявністю у його складі кількох активно діючих реагентів з різними‚ у тому числі й антимікробними‚ властивостями. Взаємодія диметилдитіокарбамату натрію з аміно- і тіоловими групами спор плісеневих грибів з утворенням ковалентних зв'язків перешкоджає розвитку мікроорганізмів і спричиняє їх загибель. Усі компоненти препарату схильні до комплексоутворення з мікроелементами‚ внаслідок чого складові клітин мікроорганізмів переходять у нерозчинний стан‚ що негативно позначається на мікрофлорі‚ яка руйнує шкіру та хутро.

Наявність азото-‚ сірко- та фосфоровмісних груп у структурі КА-23 не виключає взаємодію с колагеном складових цього препарату‚ їх вплив на структуру та властивості шкіряно-хутрових матеріалів.


Таким чином‚ актуальна проблема захисту шкіри та хутра від мікроорганізмів вирішена шляхом комплексного дослідження процесу біозахисту цих матеріалів розробленим препаратом. Встановлені закономірності зміни антимікробних властивостей і показників шкіряно-хутрових матеріалів під впливом нового засобу уможливили створення низки технологій антисептичної обробки‚ спрямованих на раціональне використання матеріальних ресурсів‚ поліпшення екології довкілля. Одержання за новими технологіями продукції високої якості пояснюється насамперед збереженістю її структури та властивостей завдяки антимікробній дії препарату КА-23 (рис. 2).

ВИСНОВКИ


1. У дисертації наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової проблеми біозахисту шкіри та хутра шляхом включення до технологічного циклу антисептичної обробки препаратом на основі похідних карбамінової кислоти.

2. За результатами аналізу мікрофлори шкіри та хутра встановлено, що більш небезпечними для них є плісеневі грибироду Aspergillus niger, протеолітична‚ желатиназна та ліпазна активність яких порівняно з Penicillium chrysogenum вища в 1‚4-2‚2 раза. З використанням хроматографічного аналізу ідентифіковано органічні кислоти, продуковані плісеневими грибами на шкіряно-хутрових матеріалах.

3. Розроблено малотоксичний препарат КА-23 з широким спектром антимікробної дії. Ефект синергізму щодо суттєвого збільшення антисептичної активності цього засобу виявляється при високому вмісті