LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка принципів та засобів забезпечення збалансованості конструкцій одягу

Київський Державний Університет

технологій та дизайну

СУВОРОВА ОЛЬГА КОСТЯНТИНІВНА
УДК 687.016

РОЗРОБКА ПРИНЦИПІВ ТА ЗАСОБІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ЗБАЛАНСОВАНОСТІ КОНСТРУКЦІЙ ОДЯГУСпеціальність 05.19.04 - технологія швейних виробів


Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук


Київ – 2000 р.


Дисертація є рукописом.


Роботу виконано в Київському державному університеті технологій та дизайну (КДУТД) Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник-кандидат технічних наук,доцент

Сушан Алла Тимофіївна,КДУТД, професор кафедри технології та конструювання швейних виробів;Офіційні опоненти-доктор технічних наук,професор Щербань Володимир Юрійович,КДУТД, завідувач кафедрою;


кандидат технічних наук,доцент Славінська Алла Людвігівна, технологічний університет"Поділля" (м.Хмельницький), завідуюча кафедрою.

Провідна установа-Харківський художньо-промисловий інститут Міністерства освіти і науки України.
Захист відбудеться 12 грудня 2000р. о 14 годині на засідані спеціалізованої вченої ради Д 26.102.03 в Київському державному університеті технологій та дизайну, 01011, Київ-11 МПС,вул. Немировича-Данченка,2.


З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Київського державного університету технологій та дизайну.


Автореферат розісланий 09листопада 2000р.


Вчений секретар спеціалізованої

вченої ради, к.т.н., професор Журавський В.А.ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. Ринкові відносини, які складаються в Україні, диктують необхідність звернути увагу на забезпечення високої якості продукції, що може бути досягнуто певним рівнем якісних характеристик промислової продукції, серед яких посадки швейного виробу на фігурі є визначальним для зовнішнього вигляду виробу та комфортного стану людини, що носить його. Особливо жорстокі вимоги пред'являє споживач до статичної відповідності одягу антропометричним характеристикам людини. Основними її показниками є рівновагове положення виробу (баланс) та співрозмірність одягу тілу людини. За думкою фахівців біля 70% споживачів звертають на це особливу увагу. Разом з тим, вирішення питань статичної відповідності є найбільш трудомістким при розробці конструкцій одягу, так як приблизно 15% робочого часу втрачається конструктором на відпрацювання статичної відповідності.

Не дивлячись на те, що показники збалансованості та співрозмірності тісно пов'язані між собою, при вирішенні питань їх забезпечення у загальному ланцюгу проектних робіт склалася наступна ситуація: задача співрозмірності, яка за методикою забезпечена теорією побудови розгорток одягу, є провідною та виділена в окрему процедуру. Задача балансу вирішується шляхом виконання допоміжних коректуючих дій по відношенню вже прийнятого рішення співрозмірності.

Також створилася ситуація, при якій на етапі побудови креслення конструкцій одягу задаються та контролюються одні показники балансу, а на кінцевому етапі оцінюються зовсім інші показники готового виробу. Тобто відбувається втрата зв'язку між вихідною геометричною інформацією та кінцевим просторовим становищем готового виробу.

В зв'язку з вищезазначеним стає актуальним дослідження принципів балансування швейного виробу на фігурі людини для встановлення зв'язків між показниками балансу геометричного та просторового образів конструкції, що надасть можливість розробити чіткі формалізовані правила переходу від етапу до етапу при розробці об'ємно-просторових форм одягу. Також відділення рішення балансу в окрему проектну процедуру особливо важливо при використанні фахівцями методів типового проектування.

Зв'язок роботи з науковими планами та програмами. Дисертаційну роботу виконано у відповідності з тематичним планом держбюджетних науково-дослідних робіт Міністерства освіти України, що проводились в КДУТД в напрямку "Нові наукомістсткі технології виробництва матеріалів виробів широкого вжитку та спеціального призначення" та в межах завдання, викладеного в Державній програмі розвитку легкої промисловості України на період до 2000 року.

Мета роботи. Головна мета полягає в розробці принципів раціонального забезпечення збалансованості швейних виробів з тканин на стадії розробки первинних креслень конструкцій.

Для досягнення поставленої мети вирішувались наступні взаємопов'язані задачі:

1. Проведення аналізу інформаційного та практичного стану існуючих принципів задання та контролю якості посадки виробу, що дозволяє виявити можливості їх систематизації.

2. Виконання теоретичних досліджень принципів балансування конструкцій швейних виробів на фігурі людини, що дозволяє встановити умови існування системи "людина-одяг" у рівновазі та визначити узагальнену (інтегральну) балансову характеристику цієї системи на синтаксичному рівні.

3. Проведення експериментальних досліджень для визначення структурних зв'язків між елементами балансової характеристики на семантичному рівні. При цьому є можливість виявити параметральні залежності для розрахунку конструктивних параметрів балансу, які змінюються, під впливом структурних характеристик тканин.

4. Розробка механізму трансформування вихідної поверхні в нові форми без втрати балансу на підставі доведення результатів досліджень до рівня можливості використання в інженерній практиці.

5. Визначення доцільності впровадження результатів досліджень у виробництво.

Об'єкт та методи досліджень. Об'єктом дослідження була вихідна опорова поверхня жіночої фігури як гравітаційна основа плечового одягу каркасного типу та конструкцій, які її відтворюють.

Канал нагляду: поведінка окремих частин вихідної поверхні на рівні макрогеометрії жорсткої оболонки та геометрії сітчастої структури тканини. Методологія досліджень базується на основних положеннях теорії системології. В роботі використані методи інженерного конструювання швейних виробів з тканин (геодезичних ліній, сітки-канви, чотирьох координат, сіті П.Л.Чебишева), аналітичної геометрії, нарисної геометрії, теорії планування та аналізу експерименту, кластер-аналізу, методи формалізації та алгоритмізації інженерно-конструкторських задач. Під час проведення та обробки експериментальних досліджень використовувалися сучасні технічні засоби.

Наукова новизна отриманих результатів полягає в наступному:

  • розроблено принципи геометричних умов існування системи в