LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка принципів та засобів забезпечення збалансованості конструкцій одягу

додатків в опорову поверхню спинки для поясного та суцільного типів розгортки.


Рис. 8. Схема введення додатку на

на об'ємність (для 2го і 4го кластерів основ конструкцій).

П'ятий розділ присвячений формуванню технології процесу забезпечення балансу на кресленні конструкцій нових моделей одягу.

Результати виробничих випробувань довели технологічність послідовності трансформування деталей одягу в умовах тиражування швейних виробів та здатність вирішення балансової задачі без додаткових примірок.

В розділі показані можливості використання результатів теоретичних та експериментальних досліджень при типовому проектуванні промислових колекцій одягу за розробленою методикою вилучення геометричних сполук, що визначають та впливають на збалансованість поверхонь одягу з тканин.

Проведення промислового апробування отриманих результатів досліджень в умовах підприємств, які мають середню потужність та часту змінність моделей виявило не тільки можливість, але і підтвердило доцільність їхнього широкого використання на підприємствах України.


ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ


1. Внаслідок аналізу існуючої проблеми балансування швейних виробів у системі "людина – одяг" встановлено, що незважаючи на важливість цієї проблеми і наявність методів вирішення окремих задач, на цей час не існує методологічної єдності забезпечення балансу у об'ємно-просторовій формі та на кресленні конструкції. Встановлено також, що гравітаційну рівновагу виробу оцінюють на кінцевому етапі процесу проектування і майже відсутні методи планування та забезпечення балансу на стадіях проектування.

2. Встановлено, що при наявності методів вирішення окремих задач з балансування конструкції виробу на кресленні, відсутнє системне вирішення проблеми переорієнтації балансових точок при розробці нових об'ємно-просторових форм методами типового проектування.

3. При проведенні теоретичних досліджень доведено, що гравітаційна вісь розташування повинна співпадати з віссю крізь центр тяжіння тіла людини, тому вперше розроблена інтегральна модель балансової характеристики об'ємно-просторової форми швейного виробу відносно вертикалі, що зорієнтована центром тяжіння фігури людини з визначенням положення основних балансових точок та ліній.

4. Встановлено умови збалансованості системи "людина – одяг" у вигляді причинно-наслідкової діаграми з наступним геометричним та аналітичним визначенням цих умов.

5. Встановлено варіантність прототипних моделей балансової характеристики на площині креслення (варіанти розгортки) під впливом різних умов одягання поверхні. Проведено поділення опорової поверхні на скатну та несучу частини.

6. Розроблено площинну координатну сітку, відносно якої орієнтуються елементи інтегральної балансової характеристики у просторі та на площині креслення.

7. Внаслідок аналізу геометрії поверхонь різноманітних об'ємно-просторових форм та їх розгорток на площині визначено, що на положення балансових точок на площині впливає кут, що утворюється на кресленнях між елементарними балансовими трикутниками опорової поверхні із центром у вершині горловини.

8. Встановлено, що геодезична лінія, яка тримає балансовий кут, найбільш чутлива до умов розгортання. Проведено оптимізацію положення цієї лінії відносно напрямку нитки утоку. Встановлена залежність між балансовим та формоутворюючими кутами.

9. Теоретично визначено та експериментально доведено залежності змін лінійних елементів балансової характеристики скатної частини від структурних властивостей тканин, що надані у вигляді рівнянь та у номограмі.

10. Для кожного кластер-варіанту прототипів вихідної поверхні жіночого одягу розроблено механізм введення додатків на об'ємність без порушення балансових характеристик.

11. На підставі аналізу існуючої технології процесу розробки нових моделей одягу розроблена функціональна модель процесу трансформування вихідної поверхні при утворенні нових об'ємно-просторових форм із забезпеченням балансу виробу ще у процесі проектування виробу, що дозволило програмно забезпечити цю проектну процедуру на ЕОМ.

12. Доведено доцільність використання основних теоретичних та експериментальних положень при типовому проектуванні одягу різного асортименту з тканин. Впровадження результатів дослідження підвищує якість балансу конструкції, скорочує термін розробки та складає економічний ефект, що дорівнює 0,14 окладу розроблювача на кожній моделі одягу.


Список опублікованих робіт за темою дисертації


1. Сівак В.І., Калініна (Суворова) О.К., Харламова Г.М., Легке плаття. К.: Час, 1991 (1992) – 336 с.

2. Суворова О.К., Сушан А.Т. Принципи завдання та контролю балансу швейних виробів Наукове видання – К.: ДАЛПУ, 1999 – 50 с. (за грифом Міністерства освіти та науки України).

3. Козлова И.А., Калініна (Суворова) О.К. Обоснование выбора припусков на свободное облегание при проектировании многослойной одежды. // Тез. докл. 44-ой научной и XII метод. конференций – К., КТИЛП, 1992. – с. 10.

4. Сушан А.Т., Калініна (Суворова) О.К. Исследования факторов, влияющих на расчет баланса изделия // Тез. докл. 44-ой научной и XII метод. конференций – К., КТИЛП, 1992. – с. 17.

5. Сушан А.Т., Калініна (Суворова) О.К. Дослідження факторів, що впливають на розрахунок балансу виробів. // Легка промисловість, №3, 1992 – с. 40.

6. Козлова И.А., Калініна (Суворова) О.К. Обгрунтування виробу додатків на вільне облягання під час проектування багатошарового одягу. // Легка промисловість, №3, 1992 – с. 39

7. Калініна (Суворова) О.К. До вирішення геометричних задач при конструюванні одягу //Збірник наукових праць молодих вчених та студентів. – К.: ДАЛПУ, 1995. – с.17.

8. Суворова О.К., Сушан А.Т. Про взаєморозташування балансових точок на площині креслення в конструкціях одягу різноманітних силуетних форм // Тези доповідей науково-технічної конференції "Фізико-хімічні принципи створення новітніх технологій в текстильній та легкій промисловості. – Хмельницький: 1996, с. 45 – 46.

9. Суворова О.К., Сушан А.Т. Систематизация информации о балансе конструкций швейных изделий // Сборник "Creativitate. Tehnologie. Marketing". Материалы 2-го международного университетского симпозиума, проходившего в г. Кишиневе 28 – 29 мая 1997 года. - Кишинев: Tehniсa 1997 – с. 116 – 119.

10. Суворова О.К. "Наслідки досліджень геометрії варіантів розгортки вихідної поверхні фігури людини для цілей балансування швейних виробів" // Вісник технологічного університету Поділля, № 2, 1999 – с. 27 – 28.

11. Суворова О.К. До розв'язання балансових завдань під час конструювання поверхонь одягу // Легка промисловість, №3, 1999, - с. 44 – 45.АНОТАЦІЯ


Суворова О.К. Розробка принципів та засобів забезпечення збалансованості конструкцій одягу. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.19.04 "Технологія швейних виробів". Київський державний університет технологій та дизайну. Київ. 2000 р.

Дисертація присвячена вирішенню