LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка пристроїв для автоматизованого складування плоских заготовок верху взуття

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


Київський державний університет технологій та дизайну
УДК 685.34.07: 658.52.011.56ГОРЯЩЕНКО СЕРГІЙ ЛЕОНІДОВИЧРОЗРОБКА ПРИСТРОЇВ ДЛЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО СКЛАДАННЯ ПЛОСКИХ ЗАГОТОВОК ВЕРХУ ВЗУТТЯСпеціальність 05.05.10 - Машини легкої промисловості
А В Т О Р Е Ф Е Р А Т


дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наукКиїв - 2001

Дисертацією є рукопис


Робота виконана в Технологічному університеті Поділля

Міністерства освіти і науки України

м. Хмельницький

Науковий керівник - кандидат технічних наук, доцент

Драпак Георгій Мефодійович,

Технологічний університет Поділля,

зав. кафедрою Машини та апарати

легкої промисловості

Офіційні опоненти - Заслужений діяч науки і техніки

України, Академік УТА,

доктор технічних наук, професор

Орловський Броніслав Вікентійович

Київський державний університет

технологій та дизайну,

зав. кафедрою Машини легкої

промисловості


кандидат технічних наук,

старший науковий співробітник

Єгоров Владислав Вініамінович,

директор фірми "Легпромінжинерінг"

Провідна організація - Херсонський державний

технічний університет м. Херсон

Захист відбудеться "31" жовтня 2001 о 12 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.102.02 при Київському державному університеті технологій та дизайну (КДУТД) за адресою: 01601, м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2.


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці КДУТД за адресою: м. Київ, вул. Немировича - Данченка, 2.


Автореферат розісланий 29.09.2001 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Тарасенко А.І.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. Складання заготовок верху взуття (ЗВВ) відноситься до основних процесів взуттєвого виробництва і займає до 60% в загальному обсязі виготовлення виробів. Сьогодні в світі ЗВВ переважно скріпляються на автоматичних та напівавтоматичних швейних машинах. Однак формування пакету деталей та його подача на зшивання виконується двома способами: ручним, коли працівник сам утримує пакет деталей і кінцева якість продукції цілковито залежить від його кваліфікації та за допомогою спеціальних механізмів. Для подачі пакету за другим варіантом найбільшого поширення набули так звані палети, які розраховані лише на конкретну модель та розміри взуття. Наприклад, тільки одна модель чоловічого взуття має 13 розмірів та 7 повнот, що складає 91 типорозмір. А як відомо, палета може використовуватись максимум для трьох суміжних розмірів лише однієї моделі. Тобто для виготовлення взуття тільки однієї моделі потрібно 30 палет. Якщо врахувати часті зміни моделей, зменшення обсягів партій взуття то ефект від використання автоматизованого обладнання суттєво зменшується, а в умовах нашої країни взагалі стає малопомітним. Тому в умовах входження галузі у ринок, є гостра потреба в автоматизованому технологічно-гнучкому обладнанні, що випускає якісну продукцію.

Все це вимагає нового підходу до процесу автоматизації складання ЗВВ та розробки відповідного обладнання, що є актуальним для галузі.

З'вязок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконувалась згідно затвердженої наукової програми діяльності Хмельницького технологічного університету Поділля на 1995-2000 роки "Наукові та практичні основи проектування автоматизованих систем та виробів у легкій промисловості" за напрямком "Наукові та практичні основи автоматизованого складання заготовок верху взуття".

Мета та завдання дослідження. Метою роботи є розробка технологічно-гнучких пристроїв дляавтоматизації складання ЗВВ у плоскому вигляді, яке відповідає сучасним вимогам, на основі науково-обґрунтованих методів розрахунку і проектування .

Об'єктом дослідження є процес автоматизованого складання заготовок верху взуття. у плоскому вигляді.

Предметом дослідження є пристрої для автоматизації процесу складання заготовок верху взуття у плоскому вигляді

У відповідності з метою були поставлені такі задачі :

- проаналізувати етапи автоматизованого процесу попереднього складання ЗВВ;

- провести аналітичне дослідження процесу складання ЗВВ та виконати його експериментальну перевірку;

- визначити параметри процесу автоматизованого складання ЗВВ;

- розробити принципово нові конструкції пристроїв для автоматизації складання ЗВВ.

Методика досліджень. Методологічною основою послужили методи аналізу процесів складання, пресування, транспортування пакету деталей ЗВВ, наукового передбачення та практики як критерію істини, тощо. На цій основі заснована комплексна методика досліджень, яка включає:

- аналіз досягнень в області дослідження процесів складання ЗВВ;

- аналітичний метод аналізу етапів автоматизації складання багатошарових пакетів, що збудовані з легкодеформованих плоских деталей складної форми.

- використання сучасних експериментальних методів досліджень для перевірки запропонованих фізичних та математичних моделей.

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що вперше:

- класифіковано методи попередньої фіксації деталей у пакеті та пакету в цілому, а також виконано класифікацію відповідних пристроїв для їх реалізації;

- запропоновано використання комбінованого методу фіксації пакету деталей верху взуття при його автоматизованому складанні;

- обґрунтовано можливість використання природної води у якості скріплюючої речовини при попередній фіксації деталей у пакеті;

- одержано математичні залежності для визначення технологічних параметрів роботи пристроїв, що виконують операції нанесення фіксуючої рідини, попередньої фіксації деталей у пакеті та самого пакету, а також його транспортування;

- встановлено вплив типу матеріалів деталей у пакеті на силу їх відносної фіксації;

- розроблено ряд універсальних автоматизованих пристроїв для складання заготовок верху взуття у