LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка пристроїв для автоматизованого складування плоских заготовок верху взуття

для матеріалів деталей:

штучна – натуральна шкіра: 1 – теоретична; 2 – експериментальна; натуральна-штучна шкіра: 3 – теоретична; 4 – експериментальна; натуральна-натуральна шкіра: 5 – теоретична; 6 – експериментальна; штучна шкіра – тканина: 7 - теоретична; 8 – експериментальна; натуральна шкіра – тканина: 9 – теоретична; 10 – експериментальна.


Рис.7. Графіки залежностей прискорення руху пакету від ваги деталей відповідно при силі фіксації 1 Н та 0,5 Н: 1, 3 - експериментальні залежності; 2, 4 - теоретичні залежності


Підбором параметрів руху у заданих межах усунути виявлене негативне явище нам не вдалось. Тому було прийнято рішення використати в подальшому систему автоматичного керування.


Четвертий розділ присвячено розгляду пропозицій щодо використання результатів роботи.

У першому підрозділі наводяться і описуються конструкції та схеми запропонованих технічних рішень, захищених охоронними документами України. Метою цих розробок є збільшення технологічної гнучкості взуттєвого виробництва. Запропоновані технічні рішення створені на основі виконаних нами досліджень. Це дозволить, на наш погляд, використовувати запропоновані системи як великими так і малими підприємствами і забезпечить швидке реагування виробництва на зміну моделей та асортименту продукції.

Нами запропоновано конструкцію універсального пристрою для фіксації деталей верху взуття (патент України № 34014 А). Також нами пропонується конструкція універсального автоматизованого пристрою для складання деталей верху взуття (патент України № 36922 А) та спосіб автоматичного складання ЗВВ (патент України № 36921 А).

В другому підрозділі наведено рішення задачі, поставленої у попередньому розділі по автоматизації керування приводом механізму транспортування пакету ЗВВ. Робота системи базується на використанні сучасної комп'ютерної техніки. Запропоновано синусоїдальний закон руху пакету, який реалізовано на лабораторній установці для транспортування попередньо складеного пакету деталей ЗВВ. Схема роботи системи комп'ютерного керування наведена на рис.8.
Рис.8. Схема роботи системи комп'ютерного керування пристроєм для транспортування ЗВВ: БЗК - блок задачи команд; СКК – система керування та контролю; ОК - об'єкт керування


Згідно з автоматично введеними параметрами (часу транспортування, шляху, ваги деталей, сили фіксації деталей у пакеті) у розроблену програму, мікропроцесор вираховує необхідні параметри руху і виробляє відповідні сигнали для керування приводом механізму транспортування ЗВВ через тиристорний підсилювач. Це дозволяє усунути зміщення деталей у пакеті ЗВВ під час його транспортування. Зміст програми представлено в додатках. Експериментальні залежності динаміки руху пакету деталей ЗВВ без керування та з мікропроцесорним керуванням показано на рис.9.

Отримані результати дозволяють проектувати параметри пристроїв для складання плоских заготовок верху взуття.

Рис.9 Графіки залежностей швидкості від часу руху пакету:

1 – без керування; 2 – при мікропроцесорному керуванні.ВИСНОВКИ


1. Показано, що спряження, нанесення скріплюючої рідини, пресування та транспортування пакету плоских, м'яких деталей суттєво впливають на процес складання ЗВВ.

2. Розроблено та запропоновано класифікації методів фіксації деталей у пакеті та пакетів в цілому, а також відповідних пристроїв для їх реалізації.

3. Одержано математичні залежності для визначення зусилля фіксування пакету деталей ЗВВ з врахуванням відсутності їх механічного ушкодження; необхідного об'єму фіксуючої рідини, що наноситься в залежності від параметрів пресування пакету, фізико-механічних характеристик рідини та матеріалів деталей; допустимої швидкості та прискорення переміщення пакету при умові відсутності відносного зміщення його деталей в залежності від вищезазначених параметрів, а також ваги самих деталей.

4. Розроблено математичні моделі процесів пресування пакету деталей ЗВВ та його транспортування на позицію скріплення швейним автоматом.

5. Показано, що у якості скріплюючої рідини може бути використана природна вода.

6. Виконано чисельні розрахунки оптимальних кінематичних параметрів пристрою для автоматизованого складання ЗВВ, які дозволять уникнути зміщення деталей у пакеті: швидкість переміщення – до 0,2 м/с; прискорення – до 1 м/с2 ; час транспортування – 1,5...2,5 с.

7. Визначено, що оптимальні параметри пресування складають: тиск пресування - 1...2 *105 Па; час пресування - 10-40 с.

8. Результати аналітичних досліджень підтверджені експеримен-тальними даними, максимальна похибка не перевищує 19%.

9. Запропоновано систему комп'ютерного керування механізмом переміщення пакету деталей ЗВВ, що повністю усуває можливість їх зміщення.

10. Розроблено спосіб автоматичного складання ЗВВ (Розроблено спосіб автоматичного складання ЗВВ (патент України № 36921 А, Бюл. №3 від 16.04.2001р.).

11. Розроблено автоматизований пристрій для складання ЗВВ у плоскому вигляді (Розроблено спосіб автоматичного складання ЗВВ (патент України № 36922 А, Бюл. №3 від 16.04.2001р.).

12. Розроблено фіксуючу рамку для складання багатошарових плоских виробів (патент України № 34014 А, Бюл. №1 від 15.02.2001р.)

13. Результати дисертаційної роботи використовуються у навчальному процесі Технологічного університету Поділля.СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ:


1. Драпак Г.М., Горященко С.Л. Аналіз методів автоматизації складання деталей верху взуття у палеті// Вісник ТУП. - 1998. - № 4, ч.2, - с. 50–52.

2. Драпак Г.М., Горященко С.Л. Спосіб визначення сили адгезії між деталями верху взуття// Вимірювальна техніка. - 1999. - № 3. - с. 200-202.

3. Драпак Г.М., Горященко С.Л. Фізична модель процесу фіксації деталей верху взуття під час складання пакета.// Вісник ТУП. - 1999. -№4, ч.2. - с. 65-67.м.

4. Горященко С.Л., Драпак Г.М. Дослідження процесу попередньої фіксації деталей верху взуття у пакеті.// Проблемы легкой и текстильной промышленности. – 2000. - №3. - с. 74-76.

5. Горященко С.Л., Горященко К.Л., Драпак Г.М. Експериментальне дослідження процесу транспортування попередньо складеного пакету деталей взуття// Вісник ТУП. - 2001. - №