LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка процесу виділення довгого волокна на основі скребково-тіпальних робочих органів

18


. Херсонський державний технічний університетЛУК'ЯНЕНКО ПЕТРО ВАСИЛЬОВИЧ


УДК 677.11.051

РОЗРОБКА ПРОЦЕСУ ВИДІЛЕННЯ ДОВГОГО ВОЛОКНА ЛЬОНУ НА ОСНОВІ СКРЕБКОВО-ТІПАЛЬНИХ РОБОЧИХ ОРГАНІВСпеціальність 05.18.03 – первинна обробка та зберігання продуктів рослинництва
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук
Херсон – 1999р.

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Інституті луб'яних культур Української академії аграрних наук .


Науковий керівник : доктор технічних наук, професор

Тімонін Михайло Олександрович,

Інститут луб'яних культур УААН

старший науковий співробітник


Офіційні опоненти: доктор сільськогосподарських наук, професор Карпець

Іван Панкратович, Інститут землеробства УААН,

завідуючий відділом льону;

кандидат технічних наук, Палійчук Володимир Констянтинович, Державна агроекологічна академія України, доцент кафедри технічного сервісу і інженерної екології


Провідна установа: Інститут сільського господарства Полісся, відділ

льону, УААН, м. Житомир

Захист відбудеться "_16_"____квітня__________________1999 р.

о _10____ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д67.052.02 при Херсонському державному технічному університеті за адресою: 325008, м.Херсон, Бериславське шосе, 24.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Херсонського державного технічного університету

( 325008 , м. Херсон, Бериславське шосе, 24 ).

Автореферат розісланий "_12_"___березня____________1999 р.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Якимчук Р.П.ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Важливе місце в Україні серед натуральних рослинних волокон займають волокна з стебел льону.

Довге волокно льону використовують для виробництва побутових та технічних тканин, коротке волокно - для снопов'язального та пакувального шпагату, пряжі для набивок, паперу та інших виробів.

Виробництво довгого та короткого волокна льону здійснюється на заводах первинної обробки, де за допомогою спеціальних машин та механізмів шляхом механічних дій із стебел трести виділяють волокно. Довге волокно в порівнянні з коротким є найбільш цінним, а тому питання, пов'язані з виділенням високоякісного довгого волокна льону за максимально можливого його виходу є найбільш важливими.

За існуючою технологією виробництва довгого волокна льону на м'яльно- тіпальних агрегатах /МТА/ з усього волокна, яке виробляється, довге складає менше половини. Цьому сприяють як недосконала підготовка шару льонотрести до механічної її переробки, так і недоліки м'яльних та тіпальних машин при переробці трести із змінними фізико-механічними властивостями. Крім того, обладнання МТА має високу металомісткість та енергоємність. Тому необхідність проведення досліджень обумовлена проблемою підвищення виходу довгого волокна льону при зниженні металомісткості та енергоємності технічного обладнання.

_Актуальнiсть теми. . При виділенні довгого волокна льону на iснуючих МТА ступінь промину м'яльною машиною трести, яка, як правило, має рiзнi фiзико-механiчнi властивостi, не однаковий і дуже низький (10-40%), тому сирець у тіпальну секцію надходить з підвищеною жорсткістю. Крім того, внаслідок відсутності затиску стебел в м'яльній машині деяка їх частина не потрапляє в затиск транспортуючого механізму перед тіпанням.

З іншого боку, високошвидкiсні дiї (9-12м/с) бил тiпальних барабанiв, якi використовуються для завершальної очистки сирцю після м'яльної машини, менш небезпечні для збереження цiлiсностi довгих волокон в тому випадку, коли вони на момент обробки будуть очищенi вiд кострицi за рахунок максимального її вилучення до тiпання i значна частина їх буде знаходитися в затиску транспортуючих пасiв, завдяки чому, в підсумку, вихід довгого волокна підвищиться.

Одним iз вiдомих ефективних способiв видiлення довгого волокна льону, який дозволяє пiдвищити вiдсоток промину трести перед тiпанням до 60 i при цьому забезпечити затиск всiх стебел перед надходженням в зону високошвидкісного тiпання є диференцiйований сковзкий згин стебел на похило встановлених робочих крайках. Проте даний спосiб потребує поглибленого вивчення сприятливих умов виведення вiдокремленої кострицi з зони обробки при низько-швидкiсному характері дій робочих органів та підвищення їх диференцiацiї .

Треба також відзначити, що великі втрати довгого волокна льону спостерігаються при повторних пропусканнях закостриченого тіпаного волокна, яке можна одержати в процесі переробки трести на МТА. Однією з вагомих причин, яка цьому сприяє, є недосконалість процесу тіпання за нерівномірним знекостриченням сирцю льону по довжині, особливо недолежаної трести, внаслідок чого ділянки у лінії затиску часто залишаються закостриченими. Повторні пропускання закостриченого тіпаного волокна через тіпальні секції призводять до значного зниження продуктивності агрегату.

В даній роботі вирішуються питання однаково ефективного знекостричення трести з різними фізико-механічними властивостями за одне пропускання, підвищення виходу готового продукту, зниження металомісткості та енергоємності технологічного обладнання.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана в Інституті луб'яних культур Української академії аграрних наук у 1994-1997 р.р. згідно з завданням "Розробити технологію виробництва довгого волокна льону на основі створення нового обладнання, яке дозволяє підвищити його вихід", передбаченим проектом "Луб'яні культури" державної науково-технічної програми "Продовольство-95" та галузевою науково- технічною програмою УААН.

_Мета і_ задачі дослiдження . Метою дослiдження була розробка способу механiчної обробки трести льону, який би забезпечив пiдвищення виходу з неї довгого волокна.

Для досягнення поставленої мети вивчалися такi питання:

-аналiз причин низької ефективностi роботи м'яльної та тiпальної машин при видiленнi довгого волокна льону;

-пошук та обгрунтування рацiональних механiчних дiй на тресту;

-дослiдження рiзних технiчних пристроїв для видiлення з трести льону довгого волокна за допомогою дiй бiльш ефективного низькошвидкiсного сковзкого згину стебел на робочих крайках;

-визначення оптимальних параметрiв пристрою для видiлення довгого волокна льону шляхом експериментальних дослiджень;

-визначення ефективностi переробки трести льону iз застосуванням нових технiчних заходiв та розробка вихiдних вимог на проектування дослiдного зразка агрегату.

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше запропонована послiдовнiсть дiй на тресту льону низькошвидкiсного сковзкого згину нерухомими вузлами