LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка процесу виділення довгого волокна на основі скребково-тіпальних робочих органів

рiзних кутах повороту тiпальних барабанiв. Максимальнi значення кутiв охоплення припадають на рiзнi дiлянки находження матерiалу в зонi взаємодiї з ним робочих планок, що може бути пiдтвердженням ефективної її проробки по всiй довжинi.

_У третьому роздiлi наведено результати дослiджень поєднання наскрiзного та переривистого низькошвидкiсного диференцiйованого сковзкого згину стебел при видiленнi довгого волокна льону. Висвiтлено питання методики проведення експериментiв та обробки одержаних результатiв, наведено вiдомостi про будову лабораторних стендiв та експериментальних пристроїв, на яких проводилися дослiди.

Дослiдження способу вводу трести в зону обробки її скребковими барабанами проводилися на спецiальному лабораторному стендi. Внаслiдок проведених дослiджень установлено, що при виборi початку обробки вiд мiсця затиску до вiльних кiнцiв за однакового виходу довгого волокна вмiст кострицi майже в три рази нижчий, нiж при знекостриченнi трести вiд кiнцiв до мiсця її затиску в транспортуючому механiзмi. Подальшi дослiдження проводилися на пристрої з почерговими дiями нерухомих вузлiв протягування та трьох пар скребкових барабанiв з поступовим збiльшенням кутiв охоплення стеблом робочих органiв за рахунок змiни їх кроку та iнтерсекцiї при низькошвидкiсному характерi дiй. Дослiди засвiдчили, що при застосуваннi невеликих швидкостей сковзання стебел вiдносно робочих органiв зберiгається цiлiснiсть довговолокнистих комплексiв, внаслiдок чого вихiд чистого волокна льону на експериментальному пристрої вищий, нiж на м'яльно - тiпальному верстатi СМТ-200М. Однак має мiсце пiдвищений вмiст кострицi у волокнi. Найбiльш ефективно очищується середня частина стебла i менш ефективно - кiнцевi його зони. Вiдзначено, що для рiвномiрного очищення матерiалу вiд кострицi по довжинi необхiдно завершальну обробку його здiйснити високошвидкiсними дiями.

_Четвертий роздiл присвячено викладенню дослiджень, пов'язаних з визначенням оптимальних варiантiв роботи УВДВЛ та впливу рiзних факторiв на результати переробки рошенцевої трести льону поєднанням низькошвидкiсних дiй нерухомих вузлiв протягування i двох пар скребкових барабанiв з голчатими гарнiтурами на початковому етапi видiлення довгого волокна та високошвидкiсних дiй тiпальних барабанiв - на завершальному етапi при поступовому збiльшеннi швидкостей сковзання матерiалу по крайкам барабанiв.

. Внаслiдок проведених дослiджень показано, що при розмiщеннi замiсть третьої пари скребкових барабанiв - тiпальних малого дiаметру i збiльшеннi частоти обертання останнiх до 600 хв-1 при кутi нахилу бильних планок 15 градусiв вихiд довгого волокна льону зменшується незначно, в той час як вмiст кострицi знижується бiльше, нiж в три рази i встановлюється на рiвнi аналогiчних показникiв при переробцi рошенцевої трести на СМТ-200М.

Кiлькiсть баласту, видаленого при переробцi рошенцевої трести льону з рiзними властивостями нерухомими робочими органами та двома парами скребкових барабанiв перед завершальним очищенням сирцю тiпальними барабанами, пiдвищується в порiвняннi з ранiше розглянутими способами до 60-75%.

Оптимальнi швидкостi сковзання матерiалу по крайкам скребкових та тiпальних барабанiв при видiленнi довгого волокна льону на УВДВЛ з попередньо плющеної рошенцевої трести:

- для першої пари скребкових барабанiв - 1,4-1,5 м/с;

- для другої пари - 4,5-5,0 м/с;

- для пари тiпальних барабанiв - 5,7-6,0 м/с.

Показано, що при поступовому збiльшеннi швидкостей сковзання матерiалу по крайкам барабанiв за ходом обробки (УВДВЛ) вихiд довгого волокна при знекостриченнi дев'яти рiзних за дiаметром та ступенем вилежування партiй рошенцевої трести льону збiльшується в порiвняннi з переробкою аналогiчних партiй сировини на СМТ-200М (табл.1).

Вивчена динамiка розподiлу коротких фракцiй волокна по переходам переробки трести льону.

Виявлено, що чергування дiй нерухомих вузлiв протягування, скребкових та тiпальних барабанiв забезпечує ефективне очищення вiд кострицi всiх зон дослiджувального матерiалу по довжинi.

Установлено залежностi виходу довгого волокна льону i вмiсту кострицi в ньому вiд ряду технологiчних та конструктивних факторiв (швидкостi транспортування матерiалу, щiльностi та нерiвномiрностi за щiльнiстю завантаження транспортуючого механiзму, вологостi сировини, кратностi плющення стебел до переробки на УВДВЛ, розташування голок на гарнiтурi, частоти обертання, кута нахилу бильних планок, асиметрiї i iнтерсекцiї крайок тiпальних барабанiв та iнших).

_У п'ятому роздiлi наведено технiко-економiчне обгрунтування розробленої технологiчної схеми УВДВЛ.

На основi проведених експериментiв та аналiзу роботи пристрою для видiлення довгого волокна льону на стадiї розробки вихiдних вимог на проектування дослiдного зразка агрегату зроблено економiчний розрахунок його ефективностi, яка складається з таких статей:

-збiльшення виходу довгого волокна не менш, нiж на 1,6% абсолютних при переробцi рiзних за фiзико-механiчними властивостями партiй сировини;

-зниження енергоємностi технологiчного обладнання на 30%;

-зниження металомiсткостi бiльш як у два рази.

Економiчний ефект вiд переробки 1000 тон трести складатиме 10000 грн. у цiнах 1995 року.


Таблиця 1

Значення показникiв виходу довгого волокна i вмiсту кострицi при переробцi трести рiзного

дiаметру та ступеня вилежування


Показник

Величина змінних факторів

Діаметр стебел, мм

1,08

1,29

1,58

Вміст волокна в стеблах, %

32,89

27,35

27,21

Показник відокремлю-ваності, ум.од.

4,45

6,08

6,91

5,53

6,19

7,58

5,50

7,70

8,90

Вихід волокна, % (СМТ-200М)

31,36

1,03

30,04

1,33

25,78

1,93

23,76

0,72

22,19

0,93

22,14

1,05

17,98

1,33

19,76

0,88

18,61

1,65

Вихід волокна, % (УВДВЛ)

31,36

1,07

30,35

0,65

27,15

1,45

24,26

1,12

24,10

0,88

22,30

1,12

21,40

1,32

21,77

0,87

18,42

1,61

Вміст костриці, %