LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка процесу фарбування напівфабрикату видубленого із застосуванням солей цирконію

18


КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ


Охмат Олена Анатоліївна
УДК 675.026
РОЗРОБКА ПРОЦЕСУ ФАРБУВАННЯ НАПІВФАБРИКАТУ

ВИДУБЛЕНОГО ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ СОЛЕЙ ЦИРКОНІЮ
05.19.05 – технологія шкіри та хутраАвтореферат дисертації на здобуття

наукового ступеня кандидата технічних наукКиїв 2002

Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Київському національному університеті технологій та дизайну,

Міністерство освіти і науки України


Науковий керівник: кандидат технічних наук, доцент

Цеменко Галина Василівна, кафедра технології шкіри та хутра,

Київський національний університет технологій та дизайну


Офіційні опоненти: доктор технічних наук, заслужений діяч науки і техніки УРСР,

професор Анохін Віктор Васильович, Київський національний

університет технологій та дизайну


кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, директор

науково – впроваджувального підприємства " ГВП Хімматеріали "

Горбачов Анатолій Андрійович


Провідна установа: Технологічний університет Поділля, Міністерство освіти

і науки України, м. ХмельницькийЗахист відбудеться " 06 " березня 2002 р. о 10 годині на засіданні

спеціалізованої вченої ради Д 26.102.03 Київського національного

університету технологій та дизайну, м. Київ –11, вул. Немировича-Данченка, 2


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київського національного

університету технологій та дизайну, м. Київ –11, вул. Немировича-Данченка, 2


Автореферат розісланий " 06 " лютого 2002 р.
Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Журавський В.А.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. В період ринкової економіки шкіряна промисловість України зазнає значних труднощів, пов'язаних з технічною оснащеністю підприємств, забезпеченням сировиною та матеріалами, екологічними проблемами.

Пошук шляхів підвищення економічної ефективності шкіряного виробництва, якості готової продукції нерозривно пов'язаний із застосуванням нових хімічних матеріалів у технологічних процесах. Традиційні способи проведення процесу дублення основані на використанні сполук хрому. Але це порушує ряд проблем, пов'язаних з очищенням стічних вод виробництва, а також з утилізацією та повторним використанням твердих хромвмісних відходів. У зв'язку з цим необхідно відмітити роботи з отримання комплексних мінеральних дубителів на основі сполук цирконію. Цирконієве дублення надає шкірам підвищену міцність, щільну структуру дерми та білий колір, покращує шліфування лицьової поверхні. Однією з важливих передумов для використання сполук цирконію є їх виробництво на території України. Разом з тим, недостатньо вивчено проведення процесу фарбування напівфабрикату видубленого сполуками цирконію. У зв'язку з цим виникла необхідність у розробці фарбувально-жирувальних процесів нового асортименту шкір.

Дана робота виконана в межах наукових досліджень Київського національного університету технологій та дизайну "Ресурсозбереження та комплексна переробка відходів легкої промисловості та хімії".

Мета досліджень полягала у розробці процесу фарбування напівфабрикату видубленого, як індивідуально сполуками цирконію, так і в їх комбінації зі сполуками хрому, що базуватиметься на знаннях про будову барвників та дубильних солей, природу їхнього зв'язку з колагеном дерми.

Для досягнення поставленої мети виникла необхідність у дослідженні характеру взаємодії барвників з колагеном, що видублений сполуками цирконію та хрому, зміни заряду фарбованого напівфабрикату та його впливу на проведення подальших процесів; у розробці технології фарбування напівфабрикату шкіри для верху взуття цирконієвого та комбінованого ( хромцирконієвого і цирконійхромового) способів дублення.

Об'єкт дослідження – закономірності процесу фарбування напівфабрикату видубленого із застосуванням солей цирконію, як індивідуально так і в їх комбінації зі сполуками хрому, з урахуванням взаємодії барвників з колагеном та дубителями.

Предмет дослідження – технологія фарбування напівфабрикату видубленого, як індивідуально солями цирконію, так і в їх комбінації зі сполуками хрому, а також напівфабрикат цирконієвого та комбінованого (хромцирконієвого, цирконійхромового) способів дублення, барвники і поверхнево-активні речовини аніонного та катіонного характеру.

У роботі використано ІЧ – спектроскопічний, мікроскопічний, електроосмотичний, індикаторний методи дослідження, а також методи математичного планування, регресивного та кореляційного аналізу.

Наукова новизна роботи полягає у тому, що вперше доведено можливість використання барвників аніонного характеру для фарбування напівфабрикату видубленого сполуками цирконію та хрому, як індивідуально, так і в їх комбінації. Встановлена природа та характер взаємодії аніонних барвників з напівфабрикатом цирконієвого та комбінованого способів дублення, визначена математична модель, що характеризує вплив параметрів процесу фарбування на якість забарвлення напівфабрикату.

Практична цінність роботи полягає у тому, що розроблено технологію процесу фарбування аніонними барвниками напівфабрикату цирконієвого та комбінованого хромцирконієвого дублення, яка дозволяє:

- застосувати вітчизняні хімічні матеріали;

  • отримати шкіру для верху взуття високої якості з підвищеним виходом по площі;

  • покращити екологічний аспект виробництва.

Виробничі випробування запропонованої технології, які проводили у ЗАТ " Чинбар ", показали, що шкіри для верху взуття з сировини великої рогатої худоби комбінованого хромцирконієвого способу дублення за якістю не поступаються шкірам хромового дублення. Економічна ефективність складає 692 грн на 100 м2 шкір за рахунок підвищення сортності готової продукції, зниження витрат на хімічні матеріали та воду, а зменшення суми збитків внаслідок забруднення стічних вод від впровадження технології - 6180 грн на рік.

Особистий внесок здобувача полягає у виборі об'єктів та методів дослідження, постановці та проведенні експерименту, обробці та аналізі отриманих результатів, науковому обґрунтуванні та розробці технології фарбування напівфабрикату цирконієвого та комбінованого способів дублення.

Апробація роботи. Результати роботи доповідалися на наукових конференціях молодих вчених та студентів КНУТД у 1998-2001 роках, а також на Міжнародній науково-практичній конференції "Сучасні екологічно безпечні технології виробництва