LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка раціонального взуття для вагітних жінок на базі антропометричних досліджень стоп

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ

СТОГНІЙ ОКСАНА СЕРГІЇВНАУДК 685.345РОЗРОБКА РАЦІОНАЛЬНОГО ВЗУТТЯ ДЛЯ ВАГІТНИХ ЖІНОК НА БАЗІ АНТРОПОМЕТРИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ СТОП
Спеціальність 05.19.06 - технологія взуттєвих та шкіряних виробів

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук
Київ – 2007

Дисертацією є рукопис


Робота виконана в Київському національному університеті технологій та дизайну,

Міністерство освіти та науки України


Науковий керівник: - кандидат технічних наук, доцент

Омельченко Надія Миколаївна,

Київський національний університет технологій та дизайну,

професор кафедри конструювання та технології виробів із шкіри


Офіційні опоненти: - доктор технічних наук, професор

Либа Володимир Петрович,

Хмельницький національний університет,

завідувач кафедри технології та конструювання виробів із шкіри


  • кандидат медичних наук,

Лазаренко Галина Миколаївна,

лікар-ортопед Державної установи "Інституту травматології та ортопедії АМН України"Захист відбудеться " 28 " вересня 2007р. о 1000 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.102.03 у Київському національному університеті технологій та дизайну за адресою: 01601, м. Київ, вул.Немировича-Данченка, 2, корпус 1 (зал засідань).


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київського національного університету технологій та дизайну за адресою: 01601, м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2.Автореферат розісланий " 22 " серпня 2007 року.Вчений секретар

Спеціалізованої вченої ради

кандидат технічних наук, доцент Полька Т.О.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. Формування здоров'я майбутніх поколінь є однією з найбільш значущих та складних медико-соціальних проблем сьогодення. Визначальним у цьому плані є вивчення закономірностей становлення здоров'я майбутньої матері - вагітної жінки, використання раціональної конструкції взуття та ін.

Відомо, що при вагітності відбуваються різні зміни зі стопами та нижніми кінцівками вагітних жінок. Найчастіше це варикозне розширення вен, при якому з'являється відчуття тяжіння в ногах, порушення ходи, болі в ногах, стомлюваність, плоскостопість, дерматити, судоми ікроножних м'язів, слабкість м'язів склепіння стопи та набряки гомілок і стоп та ін. Також нерідко стопи вагітних жінок можуть збільшуватися на один – два розміри взуття.

В нашій країні охорона здоров'я жінки під час вагітності та її майбутньої дитини забезпечується програмою різних соціально-економічних та медичних заходів. На основі наукових дослідів вироблені рекомендації, які ураховують інтереси материнського організму, але нажаль не всі процеси та наслідки вагітності вивчені та враховані в цих рекомендаціях.

Однією з таких нерозкритих проблем вагітності є взуття для вагітних, яке повинно враховувати функціональні та морфометричні особливості нижніх кінцівок вагітних і забезпечувати комфортність, зручність і стійкість та інші корисні властивості, що особливо важливо при зростанні терміну вагітності.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота пов'язана з реалізацією комплексної програми науково-технічного розвитку галузей легкої промисловості: "Удосконалення методів проектування і технологій виготовлення одягу та взуття з метою зниження їх трудоємності та матеріалоємності, підвищення якості" - та відповідає науковому напрямку досліджень Київського національного університету технології та дизайну: "Розробка теоретичних основ створення комп'ютерної системи оперативного управління технологічними процесами виготовлення високоякісного одягу та взуття в умовах інтенсифікації виробництва".

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є розробка раціональних колодок та взуття для вагітних жінок на основі комплексних антропометричних, біомеханічних та інших досліджень їх стоп.

Для досягнення даної мети в дисертації поставлені та вирішуються наступні завдання:

  • провести антропометричні дослідження стоп вагітних жінок з подальшою обробкою отриманих даних математично-статистичним та графічним методами;

  • виявити антропометричні та морфофункціональні відмінності стоп вагітних та провести порівняльний аналіз їх стоп зі стопами невагітних жінок;

  • встановити закономірності між розмірними ознаками стоп вагітних жінок, які є базою при проектуванні внутрішньої форми взуття;

  • на базі проведених досліджень встановити оптимальну висоту каблука у взутті для вагітних жінок;

  • провести біомеханічні дослідження (за методами стабілометріїї, плантометрії та ін.) стоп вагітних жінок при різній висоті піднесеності п'яткової частини – 0, 20, 40, 60, 80 мм;

  • розрахувати на базі отриманих даних основні параметри та спроектувати основні перетини колодок до взуття для вагітних жінок;

  • розробити раціональну конструкцію взуття для вагітних жінок на основі встановлених вимог до даного взуття;

  • виготовити дослідні зразки колодок та взуття і провести апробацію їх запропонованих конструкцій.

Об'єктом дослідженняє процес створення якісної внутрішньої форми та конструкції взуття для вагітних жінок.

Предметом дослідженняє розробка раціонального взуття для вагітних жінок на базі антропометричних досліджень стоп.

Методи дослідження. В роботі враховані результати досліджень вітчизняних та закордонних вчених з питань антропометричних та морфофункціональних змінень в організмі людини та проектування раціонального взуття. Для досягнення поставленої мети при проведенні антропометричних досліджень стоп застосовувався контактний метод. Результати досліджень оброблялися за допомогою метода математичної статистики з використанням ПК та прикладних програм Access, Excel та Antro-foot. При проведенні біомеханічних досліджень використовувалися методи стабілометрії та плантометрії, метод синтезу-аналізу та ін.

Наукова новизна одержаних результатів.

  • уперше в Україні проведені