LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка ресурсозберігаючої технології мерсеризації сурових тканин

ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

БЄЛОВ СЕРГІЙ ГРИГОРОВИЧ
УДК 677.862.352. 621.357РОЗРОБКА РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧОЇ ТЕХНОЛОГІЇ

МЕРСЕРИЗАЦІЇ СУРОВИХ ТКАНИН05.19.03 - технологія текстильних матеріалів

Автореферат


дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук


ХЕРСОН – 2002Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Херсонському державному технічному університеті Міністерства освіти і науки України.Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Сарібеков Георгій Савіч, Херсонський державний технічний університет, проректор з наукової роботи, завідувач кафедри хімічної технології і дизайну волокнистих матеріалів.


Офіційні опоненти:

доктор технічних наук, професор Малкін Е.С., Інститут технічної теплофізики НАН України, завідувач лабораторії;

доктор технічних наук, старший науковий співробітник, Поліщук С.О., Інститут хімічної технології і промислової екології, ВАТ "Барвник", начальник відділу маркетингу.


Провідна установа:

Технологічний університет Поділля, кафедра хімічної технології, Міністерство освіти і науки України, м. Хмельницький.Захист відбудеться 19 червня 2002 р. о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 67.052.02 при Херсонському державному технічному університеті за адресою: 73008, м. Херсон, Бериславське шосе, 24З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Херсонського державного технічного університету за адресою: 73008, м. Херсон, Бериславське шосе, 24Автореферат розісланий 17 травня 2002 рокуВчений секретар

спеціалізованої вченої ради Сумська О.П.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Мерсеризація є однією з найважливіших операцій облагороджування текстильних матеріалів. Сутність цього процесу полягає в обробці тканин або пряжі концентрованим розчином гідроксиду натрію з метою надання виробам з целюлозних ниток комплексу цінних споживчих властивостей: підвищеної гігроскопічності, здатності до фарбування, блиску, еластичності, міцності, стабільності геометричних розмірів. Мерсеризації можна піддавати тканини в суровому, відвареному чи вибіленому вигляді. Виходячи з економічної доцільності, найбільш раціонально мерсеризувати сурові тканини. Це забезпечує зберігання безупинного технологічного циклу, скорочує кількість операцій, дозволяє використовувати залишковий вміст лугу на тканині при подальшому лужному відварюванні. Тканина, мерсеризована в суровому вигляді, має більш високий ступінь білизни, що дуже важливо для тканин, призначених під друк і фарбування у світлі тони.

Однак, мерсеризація сурових тканин пов'язана з труднощами регенерації відпрацьованих лужних розчинів через їх забруднення шліхтою і супутніми речовинами целюлози. Науково-технічна інформація про застосування в текстильній промисловості ефективного способу регенерації забруднених лужних розчинів відсутня.

Таким чином, удосконалювання технології мерсеризації сурових тканин на основі розробки ефективного способу регенерації забруднених лужних розчинів є актуальною задачею.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана у відповідності з програмою реформування економіки і соціально-економічного розвитку Херсонської області на період до 2001 року "Технологічне переозброєння базових галузей у напрямку зменшення рівнів ресурсо- й енерговитрат", що розроблена згідно з дорученням КМУ від 20.06.1998 р., №10166175 на підставі концепції стабілізації і реформування економіки Херсонської області у відповідності з програмою "Україна 2010" і Державної програми соціально-економічного розвитку Українського Причорномор'я, що затверджена рішенням VIII сесії обласної Ради народних депутатів XXIII скликання від 8.04.1999 р., № 806. Робота виконувалась відповідно до тематики наукових досліджень кафедри "Хімічна технологія і дизайн волокнистих матеріалів" Херсонського державного технічного університету, а саме в рамках теми БД 04/99 "Розробка ресурсозберігаючих технологій обробки текстильних матеріалів".

Роль автора полягає у виконанні досліджень в області регенерації відпрацьованих лужних розчинів та розробці ресурсозберігаючої технології мерсеризації сурових тканин із застосуванням способу електрохімічного концентрування лужних розчинів.

Мета і задачі дослідження. Метою даної роботи є розробка ресурсозберігаючої технології мерсеризації сурових тканин із застосуванням електрохімічного способу регенерації відпрацьованих лужних розчинів.

Для досягнення поставленої мети було намічено вирішити наступні задачі:

  • здійснити теоретичне дослідження ефективності використання електрохімічних принципів для регенерації розбавлених лужних розчинів;

  • експериментально перевірити ефективність застосування способу електрохімічного концентрування (ЕХК) і виявити найбільш значимі параметри процесу регенерації;

  • створити експериментальну установку безперервної дії і визначити оптимальні режими регенерації лужних розчинів;

  • дослідити ефективність застосування регенерованих за способом ЕХК розчинів гідроксиду натрію в процесі мерсеризації сурових бавовняних тканин;

  • здійснити теоретичні й експериментальні дослідження процесу промивання мерсеризованої тканини з використанням тепловиділення установки ЕХК;

  • розробити оптимальні режими мерсеризації сурових бавовняних тканин з застосуванням способу ЕХК відпрацьованих лужних розчинів і оцінити споживчі властивості одержаних текстильних матеріалів;

  • апробувати запропоновану технологію мерсеризації сурових тканин з використанням експериментальної установки безперервної дії.

Об'єкт дослідження - процес мерсеризації целюлозних текстильних матеріалів.

Предмет дослідження - ресурсозберігаюча технологія мерсеризації сурових тканин із застосуванням електрохімічного способу регенерації відпрацьованих лужних розчинів.

Методи дослідження. Задачі, поставлені в роботі, вирішені з використанням