LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка ресурсозберігаючої технології мерсеризації сурових тканин

теоретичних та експериментальних методів. Дослідження ефективності застосування електрохімічного способу регенерації відпрацьованих лужних розчинів здійснювали на основі методу нейтралізації та інструментального контролю електричних параметрів проведення процесу. Ефективність застосування регенерованих розчинів у процесі мерсеризації визначали на основі моделювання роботи валкової мерсеризаційної машини та оцінювали за змінами структури бавовняного волокна оброблених тканин, які характеризуються величиною баритового числа. Оцінку фізико-хімічних та фізико-механічних показників тканин здійснювали згідно з затвердженими державними стандартами на текстильну продукцію.

При визначенні оптимальних технологічних параметрів використовували методи математичної статистики з застосуванням ІВМ - сумісного персонального комп'ютера в середовищі "Microsoft Exel", "Microsoft Word".


Наукова новизна одержаних результатів:

  • вперше в галузі технології текстильних матеріалів науково обґрунтовано застосування електрохімічних принципів для регенерації відпрацьованих лужних розчинів;

  • виявлено ефективність дії регенерованих розчинів у процесі мерсеризації бавовняних тканин за рахунок утворення у процесі електрохімічної регенерації багатоатомних спиртів;

  • науково обґрунтовано можливість створення замкнутого циклу мерсеризації сурових тканин з одночасною регенерацією відпрацьованих лужних розчинів.

Практичне значення одержаних результатів. Застосування електрохімічного способу регенерації відпрацьованих лужних розчинів дозволить:

1. вирішити проблему багаторазового використання гідроксиду натрію в таких опоряджувальних процесах, як:

  • мерсеризація сурових тканин,

  • суміщені способи мерсеризації і лужного відварювання, мерсеризації і фарбування, мерсеризації і заключної обробки,

  • високошвидкісні способи відварювання;

2. знизити на 10-20 % концентрацію гідроксиду натрію в мерсеризаційних розчинах і збільшити швидкість обробки сурових тканин на валкових мерсеризаційних машинах;

3. економити теплову енергію при промиванні тканин в промивно-стабілізаційній частині валкової мерсеризаційної машини за рахунок використання тепловиділення регенераційної установки;

4. економити хімматеріали (кислоту на нейтралізацію лужних стоків, текстильно-допоміжні речовини), зменшити забруднення стічних вод.

Запропонована технологія мерсеризації забезпечить одержання тканин із споживчими властивостями, що відповідають вимогам діючих стандартів.

Розроблену технологію перевірено в умовах стендових випробувань, які здійснювались з використанням експериментальної установки безперервної дії, з позитивним результатом.

Особистий внесок здобувача полягає у визначенні та обґрунтуванні задач дослідження, в критичному аналізі науково-технічної, патентної літератури і виробничого досвіду з питань використання технології мерсеризації в опоряджувальному виробництві, в розробці способу електрохімічного концентрування відпрацьованих лужних розчинів, проектуванні і створенні лабораторної та експериментальної установок для здійснення способу ЕХК; дослідженні технологічних властивостей лужних розчинів, регенерованих за способом ЕХК; моделюванні роботи валкової мерсеризаційної машини; розробці режимів промивки тканин у промивно-стабілізаційній частині валкових мерсеризаційних машин без використання пари та режимів мерсеризації сурових тканин; виконанні експериментальних досліджень; науковому обґрунтуванні отриманих результатів і формулюванні висновків.

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації доповідались і були обговорені:

  • на науковому семінарі кафедри хімічної технології волокнистих матеріалів Херсонського державного технічного університету, м. Херсон, 1998 р;

  • на всеукраїнській науково-технічній конференції "Проблеми легкої і текстильної промисловості на порозі нового століття", м. Херсон, 1999 р;

  • на міжкафедральному науковому семінарі Херсонського державного технічного університету, м. Херсон, 2002 р;

  • на науковому семінарі кафедри хімічної технології Технологічного університету Поділля, м. Хмельницький, 2002 р.

Публікації за темою дисертаційної роботи включають 6 найменувань, у тому числі статей у наукових фахових виданнях - 4, патентів на винахід - 1, тез доповідей на конференціях - 1.

У роботах, виконаних у співавторстві, здобувачу належить теоретичне та експериментальне обґрунтування застосування способу ЕХК для регенерації відпрацьованих лужних розчинів [1], розробка приладу безперервної дії для промислового використання [5] та оптимальних технологічних параметрів процесу регенерації лужних розчинів [2], розробка моделювання роботи валкової мерсеризаційної машини [3], теоретичне та експериментальне обґрунтування можливості енергозбереження у процесі мерсеризації бавовняних тканин при використанні електрохімічного способу регенерації відпрацьованих лужних розчинів [4], розробка ресурсозберігаючої технології мерсеризації сурових тканин з використанням способу ЕХК [6].

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних літературних джерел, додатків. Дисертація містить 134 сторінки машинописного тексту основної частини, 24 таблиці, 23 рисунки, 143 найменування бібліографічних джерел. Обсяг додатків складає 6 сторінок.


ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі розкрито стан проблеми ресурсо- та енергозбереження у опоряджувальному виробництві і показана необхідність проведення досліджень у галузі удосконалення процесу мерсеризації сурових тканин, обґрунтована актуальність теми, сформульовані мета і задачі дослідження, показані наукова новизна і практичне значення роботи.

Упершому розділі розглянуто і проаналізовано основні напрямки використання технології мерсеризації для обробки текстильних матеріалів. Розкрито проблеми, що виникають при використанні концентрованих лужних розчинів в опоряджувальному виробництві.

Аналіз робіт у галузі удосконалення процесу мерсеризації тканин дозволив визначити, що найменш дослідженою стадією є регенерація відпрацьованих лужних розчинів.

На основі критичного аналізу запропонованих способів регенерації лужних розчинів в різних галузях науки та техніки зроблено висновок, що найбільш ефективними є способи на основі використання електрохімічних принципів, через те, що вони дозволяють не тільки концентрувати, а також й очищувати ці розчини.

У кінцірозділу зроблено вибір напрямків дослідження.

Удругому